Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oihopaenenwa yomatwalemo

Oihopaenenwa yomatwalemo

OSHUNGONANGELO

Epulo: Ovanhu vamwe ohava diladila kutya Ombiibeli oyonghuluyonale, ofimbo vamwe hava diladila kutya natango oi na ongushu. Ove oto ti ngahelipi?

Omushangwa: 2Tim 3:16, 17

Yandja: Oshifo eshi shOshungonangelo oshi na omayele taa hongo a dja mOmbiibeli, noshi na yo omaetepo e na sha nanghee to dulu okukala ho i lesha efiku keshe.

HONGA OSHILI

Epulo: Mbela exulilo lounyuni oli li popepi?

Omushangwa: Mat 24:3, 7, 14

Oshili: Omaxunganeko Ombiibeli otaa ulike kutya otu li lela pexulilo. Oyo onghundana iwa, molwaashi otwa teelela onakwiiwa itunhula.

MBELA OWA HALA OKUSHIIVA OSHILI?

Epulo: Mbela epulo lilipi lomomapulo aa wa hala okumona enyamukulo kulo?

Yandja: Ombiibeli otai yandje omanyamukulo taa mbilipaleke komapulo oo. Onda hala ndi aluke tu uye tu kundafane epulo lotete olo la nyamukulwa pepandja 2, tali ti: “Mbela Kalunga oku na ko ngoo nasha nafye shili?

NINGA ETWALEMO LOYE

Longifa ouyelele moihopeanenwa ya tetekela u ninge etwalemo loye.