Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Dimbuluka okukala ho ilikanene ovakriste ovo tava hepekwa

Dimbuluka okukala ho ilikanene ovakriste ovo tava hepekwa

Ombiibeli oya xunganeka kutya Satana ota ka kala te tu hepeke opo tu efe po okuudifa. (Joh 15:20; Eh 12:17) Ongahelipi hatu dulu okukwafela ovakriste vakwetu ovo tava hepekwa moilongo imwe? Ohatu dulu oku va ilikanena. Ombiibeli oya ti: “Eilikano lashili lomuyuki otali dulu shihapu.” — Jak 5:16.

Oshike hatu dulu okukwatela momailikano? Ohatu dulu okupula Jehova a pe ovamwatate novamwameme ouladi noku va kwafele vaha kale va tila. (Jes 41:10-13) Ohatu dulu yo okwiilikana opo omapangelo aha ye moshipala oilonga yetu yokuudifa “opo tu kale tu nokukalamwenyo ku nombili nengungumano.” — 1Tim 2:1, 2.

Eshi Paulus naPetrus va li modolongo, ovakriste vomefelemudo lotete ova li ve va ilikanena tave va tumbula komadina. (Oil 12:5; Rom 15:30, 31) Nonande katu shii omadina ovakriste aveshe ovo tava hepekwa kunena, mbela itatu dulu okukala hatu tumbula eongalo, oshilongo ile oshitukulwa shavo?

Onda hala okwiilikanena ovakriste ovo tava hepekwa moilongo ei: