Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JESAJA 34–37

Hiskia okwa li a pewa ondjabi omolweitavelo laye

Hiskia okwa li a pewa ondjabi omolweitavelo laye

Ohamba yaAsiria Sanherib oya li ya tuma Rabsake Adar kuJerusalem opo a lombwele ovanhu vomoshilongo osho ve liyandje. Ovaasiria ova li va ningila Ovajuda omatilifo mahapu opo ve va shololife vo ve liyandje kuvo nopehe na okulwa

  • Ve likalela ovo aveke. Egipti otashi ka kala ekwafo linini kuvo. — Jes 36:6

  • Va limbililwa. Jehova ita ka lwa ponhele yavo molwaashi ine va hokwa — Jes 36:7, 10

  • Va ningilwa omatilifo. Itava ka kendabala okulwifa etangakwaita enaenghono laAsiria — Jes 36:8, 9

  • Va yelekwa. Otava ka hafela onghalamwenyo ngeenge ove liyandje kOvaasiria — Jes 36:16, 17

Hiskia okwa li e na eitavelo ihali tengauka muJehova

37:1, 2, 14-20, 36

  • Okwa li a ninga ngaashi ta dulu opo a longekide oshilando pefimbo opo sha li tashi ka dingililwa kOvaasiria

  • Okwa li a ilikana kuJehova opo e va xupife nokuladipika ovanhu va ninge sha faafana

  • Okwa li a pewa ondjabi omolweitavelo laye eshi Jehova a tuma omweengeli waye a hanaune po ovakwaita Ovaasiria 185 000 moufiku umwe