Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | ESRA 6-10

Jehova oku hole ovapiya vaye ovo hava yandje nehalo liwa

Jehova oku hole ovapiya vaye ovo hava yandje nehalo liwa

Esra okwa li a ninga omalongekido a shune kuJerusalem

7:6, 22; 8:26, 27

  • Esra okwa li a pewa epitikilo kOhamba Artasasta a shune kuJerusalem opo a ka xumife komesho elongelokalunga lashili

  • Ohamba oya li ya pa Esra ‘ashishe osho a hala’ opo eumbo laJehova li tungululwe ngaashi oingoldo, oisilveri, oilya, omaviinyu, omaadi nomongwa, aishe kumwe oi dule N$ 1 260 000 000 pefimbo letu

Esra okwa li e na elineekelo kutya Jehova ota ka amena oshiwana shaye

7:13; 8:21-23

  • Okwa li tashi ka kala shidjuu okushuna kuJerusalem

  • Ondjila oyo hai endwa oya li i na oule hanga weekilometa 1 600, ya pita moitukulwa ya nyika oshiponga

  • Olweendo ola li ha li kwata eemwedi 4 lwaapo

  • Ovo va li va shuna ova li va pumbwa eitavelo la pama, ouladi welongelokalunga lashili nomukumo

ESRA OKWA YA MOLWEENDO . . .

Oingoldo noisilveri ina ondjudo i dule oitalenti 750, Ondjudo hanga i fike peendjaba 3 da kula deendume domuAfrika

OMASHONGO OO A LI A TAALELWA KWAAVO VA SHUNA . . .

Omatangakwaita, ombuwa noilikama ya nyika oshiponga