Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | OVAROMA 1-3

Kala ho deula eliudo loye

Kala ho deula eliudo loye

2:14, 15

Eliudo letu otali ke tu kwafela tu ninge omatokolo e li pandunge ngeenge

  1. otwe li deula nomafinamhango Ombiibeli

  2. otwa kala hatu pwilikine kulo ngeenge tali tu dimbulukifa omafinamhango Ombiibeli

  3. otwa kala hatu ilikana omhepo iyapuki i tu kwafele tuha nwefwe mo kokahalu kombelela. — Rom 9:1