Ta hafele okutala eshito laJehova moSwitzerland

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA – OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA Februali 2019

Oihopaenenwa yeenghundafana

Oihopaenenwa yeenghundafana ya pambafana i na sha nanghee Ombiibeli tai dulu oku tu kwafela kunena.

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Kala ho deula eliudo loye

Eliudo letu otali ke tu kwafela tu ninge omatokolo e li pandunge ngeenge otwe li deula nomafinamhango Ombiibeli.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Oho kala ngoo wa kuminwa omaukwatya aKalunga ehe wetike?

Ngeenge otwa kala hatu konenene eshito laJehova, ohatu ka mona kutya omunaenghono, omunahole, omunongo, omuyuki noha yandje.

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

“Kalunga okwe tu hololela ohole yaye yoku tu hola”

Ongahelipi hatu dulu okuulika kutya otwa pandula oshali yekuliloyambo?

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Owa teelela ngoo ‘nodjuulufi’?

Ongahelipi hatu dulu okuulika kutya otwa ‘teelela nodjuulufi eholoko lovana vaKalunga’?

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Teelela nelididimiko!

Oshike tashi ke tu kwafela tu kale twa teelela nodjuulufi ngeenge tu li meyeleko keshe?

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Efaneko li na sha nomuti wolumono

Oitukulwa yomuti wolumono wopafaneko otai faneke shike?

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Xwepopaleka ounghulungu woye moukalele — Efa po okukonakona naavo itava ningi exumokomesho

Oshike tu na okuninga po konima eshi twa konakona oule wefimbo nomukonakonimbiibeli oo ita ningi exumokomesho?