Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

26 Februali–4 Marsa

MATEUS 18-19

26 Februali–4 Marsa

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Henuka okulipundukifa ove mwene nosho yo vamwe”: (min. 10)

  • Mat 18:6, 7 — Inatu pundukifa vamwe (omauyelele okukonakona nomafano mo-nwtsty)

  • Mat 18:8, 9 — Natu henuke keshe shimwe osho tashi dulu oku tu pundukifa (omauyelele okukonakona mo-nwtsty-E nosho yo efatululo loshitya “Gehenna”)

  • Mat 18:10 — Jehova oha kala e shi shii ngeenge twa pundukifa vamwe (omauyelele okukonakona mo-nwtsty-E; w10-E 11/1 16)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Mat 18:21, 22 — Mbela oikando ingapi tu na okudimina po ovamwatate? (omauyelele okukonakona mo-nwtsty-E)

  • Mat 19:7 — Elalakano lokukala ‘noufemba wokuyandja ombapila’ ola li lashike? (omauyelele okukonakona nomafano mo-nwtsty-E)

  • Oshike we lihonga kombinga yaJehova melesho lOmbiibeli loshivike eshi?

  • Omamona amwe opamhepo elipi vali wa likola melesho lOmbiibeli oshivike eshi?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Mat 18:18-35

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Elishuneko etivali: (min. 3 ile dinini) Longifa oihopaenenwa yeenghundafana.

 • Elishuneko etitatu: (min. 3 ile dinini) Hoolola omushangwa oo wa hala okulongifa ndele to yandje oshishangomwa shokukonakonwa.

 • Ekonakonombiibeli: (min. 6 ile dinini) bhs 26 okat. 18-20 — Ulika nghee to dulu okuhanga omutima womukonakoni.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 90

 • Inatu pundukifa nande omunhu (2Kor 6:3, NW): (min. 9) Dana okavidio Inatu pundukifa nande omunhu.

 • Oshikonga shokushiva ovanhu kEdimbuluko otashi hovele 3 Marsa: (min. 6) Oshipopiwa sha kanghamena kokafo Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa kaFebruali 2016 pepandja 8. “Natu shive keshe umwe moshitukulwa shetu e uye kEdimbuluko!” Yandja okafo kokushiva ovanhu kEdimbuluko kovapwilikini noku ka kundafana. Divilika kutya oshipopiwa she likalekelwa osho shi na oshipalanyole “Jesus Kristus oye lyelye naanaa?” otashi ka yandjwa 19 Marsa 2018. Osho tashi ka ningifa ovanhu va kale va teelela nodjuulufi Edimbuluko. Popya kutya eongalo leni ota li ka longa ngahelipi oshitukulwa sheni.

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: (min. 30) lv etuk. 4, oshimhungu ep. 46-49

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 133 neilikano