Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Ohole yashili oshike?

Ohole yashili oshike?

Jehova okwa li a tota po ohombo i kale oshinima tashi kalelele pokati komulumenhu nomukainhu. (Gen 2:22-24) Ovalihomboli otava dulu ashike okuteya ohombo ngeenge umwe womuvo okwa i momilele kondje yohombo. (Mal 2:16; Mat 19:9) Molwaashi Jehova okwa hala ovalihomboli va kale va hafa mohombo, okwa tula po omifikamhango odo tadi dulu okukwafela Ovakriste va hoolole pandunge ookaume kopahombo. — Omuud 5:4-6.

TALENI OKAVIDIO OHOLE YASHILI OSHIKE? MOSHINGILISHA, NDELE TAMU KUNDAFANA OMAPULO TAA SHIKULA:

  • Omolwashike epukululo olo Frank naBonnie va pa omonakadona wavo, Liz, li li pandunge nopahole?

  • Omolwashike shihe li pandunge okudiladila kutya oto dulu okulundulula omunhu oo tamu endelafana naye?

  • Paul naPriscilla ova pa Liz omayele elipi?

  • Omolwashike mohombo yaZach naMegan mwa ka holoka omaupyakadi?

  • John naLiz ova li hava kala ve lipyakidila noinima ilipi yopamhepo?

  • Omolwashike sha fimana okushiiva “omunhu womeni womomutima” waao tamu endelafana naye ofimbo inamu hombola? (1Pet 3:4)

  • Ohole yashili oshike? (1Kor 13:4-8)