Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Xwepopaleka ounghulungu woye moukalele — Mokuhanga omitima dovanhu nembo ‘Likalekeni mohole yaKalunga’

Xwepopaleka ounghulungu woye moukalele — Mokuhanga omitima dovanhu nembo ‘Likalekeni mohole yaKalunga’

OMOLWASHIKE SHA FIMANA: Ovanhu ova pumbwa okuhongwa omafinamhango aJehova nokuhekelekwa opo va dule oku mu longela. (Jes 2:3, 4) Embo etivali, ‘Ohole yaKalunga’ olo hatu konakona novanhu ohali kwafele ovakonakoni va mone nghee omafinamhango Ombiibeli tae va kwafele mokukalamwenyo kwavo kwakeshe efiku. (Heb 5:14) Onghee hano, eshi hatu konakona navo natu kendabaleni okuhanga omitima davo opo shi ve linyengife va ninge omalunduluko. — Rom 6:17.

NGHEE HATU DULU OKU SHI NINGA:

  • Lilongekida nawa nokukaleka eemhumbwe domukonakoni woye momadiladilo. Mu pula omapulo a wedwa po opo u mone kutya oku uditile ngahelipi oshikundafanwa osho. — Omayel 20:5; be 259

  • Longifa oumhungu ovo ve li membo olo u kwafele omukonakoni a mone nghee sha fimana okutula moilonga omafinamhango oo

  • Kwafela omukonakoni a kale ha tomhafana kuye mwene, ashike ino mu ningila ko omatokolo. — Gal 6:5

  • Longifa eendunge dokuyoolola opo u mone ngeenge omukonakoni woye okwa pumbwa okukwafelwa nghee e na okutula moilonga omafinamhango amwe Ombiibeli. Mu kwafela pahole a ninge omalunduluko she likolelela kohole yaye yokuhola Jehova. — Omayel 27:11; Joh 14:31