Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

‘Aame ou! Tume nge!’

‘Aame ou! Tume nge!’

Jesaja okwa li e na omhepo yeliyambo oyo hatu dulu okuhopaenenwa. Okwa ulika eitavelo nokwa li a endelela a ye oko ku na omhumbwe nonande ke shii ashishe osho sha li sha kwatelwa mo. (Jes 6:8) Mbela ito dulu okutalulula eenghalo doye opo u ka longe oko ku na omhumbwe inene yovaudifi vOuhamba? (Eps 110:3) Ashike osha fimana ‘okuvalula oitungifo’ yoye fimbo ino tembuka. (Luk 14:27, 28) Onghee hano, kala u na ehalo lokuninga omaliyambo omolwoilonga yokuudifa. (Mat 8:20; Mark 10:28-30) Ngaashi sha popiwa mokavidio Ove linyengifwa va ka udifile oko ku na omhumbwe inene, omanangeko noupuna oo hatu mono moilonga yaJehova oku dule kokule omaliyambo oo hatu ningi.

KONIMA ESHI MWA TALA OKAVIDIO, KUNDAFANENI OMAPULO TAA SHIKULA:

  • Omaliyambo opaumwene elipi oilyo youkwaneumbo waWilliam ya ninga opo i dule oku ka udifila koEcuador?

  • Oinima ilipi va li va kaleka momadiladilo eshi va hoolola va ka longele oko?

  • Omanangekonoupuna elipi va mona?

  • Openi hatu dulu okumona ouyelele muhapu u na sha noku ka longa oko ku na omhumbwe inene yovaudifi?

PEFIMBO LELONGELOKALUNGA LOUKWANEUMBO WENI, KUNDAFANENI OMAPULO TAA SHIKULA:

  • Ongahelipi hatu dulu okutamununa mo oukalele wetu tu li oukwaneumbo? (km 8/11 4-6)

  • Ngeenge itatu dulu oku ka udifa oko ku na omhumbwe inene yovaudifi, omeenghedi dilipi hatu dulu okukwafela eongalo letu? (w16.03 3-5)