Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | OVAHEBERI 4-6

Longa ngaashi to dulu opo uye metulumuko laKalunga

Longa ngaashi to dulu opo uye metulumuko laKalunga

4:11

Ohatu dulu okuwaimina Jehova metulumuko laye mokulonga metwokumwe nelalakano laye okupitila mehangano laye. Natu lipule kutya: ‘Mbela ohandi linyenge ngahelipi ngeenge handi pewa outekuduliko? Mbela ohandi linyenge ngahelipi ngeenge pa ningwa omalunduluko e na sha neudeko lOmishangwa donhumba?’

Eshongo lilipi nda taalela monghalamwenyo tali yeleke okudulika kwange?