Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | OVAHEBERI 1-3

Hola ouyuki, ndele to tondo oumbudi

Hola ouyuki, ndele to tondo oumbudi

1:9

Jesus oku hole ouyuki noku tonde keshe shimwe osho itashi fimanekifa Xe.

Ongahelipi hatu dulu okuhopaenena Jesus mokukala tu hole ouyuki . . .

  • ngeenge twa taalela omayeleko e na sha neenghedi inadi koshoka?

  • ngeenge omupambele wetu a kondwa?