Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | LUKAS 19-20

Oshike hatu lihongo mefaneko leeponda omulongo?

Oshike hatu lihongo mefaneko leeponda omulongo?

19:12-24

Oinima yomefaneko olo otai faneke shike?

  1. Omwene ota faneke Jesus

  2. Ovapiya otava faneke ovahongwa vaJesus ovavaekwa

  3. Oimaliwa oyo omwene a pa ovapiya vaye otai faneke oufembanghenda munene wokuninga ovanhu ovahongwa

Efaneko olo oli na elondwelo kutya oshike tashi ka ningwa po ngeenge ovahongwa vaJesus ovavaekwa ova kala noikala yomupiya mwii. Jesus kwa teelela ovalongwa vaye va longife efimbo, eenghono nosho yo oiniwe yavo mokuninga ovanhu ovalongwa.

Ongahelipi handi dulu okuhopaenena Ovakriste ovavaekwa ovadiinini mokuninga ovanhu ovalongwa?