Tava ulikile ovanhu ko-jw.org moSão Paulo, shaBrazil

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA – OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA Auguste 2018

Oihopaenenwa yeenghundafana

Oihopaenenwa eenghundafana ina sha nanghee Ombiibeli tai dulu oku tu kwafela pefimbo letu.

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Natu ulike olupandu

Ovo va hala okuwapalela Kristus ove na okuulikila ovanhu aveshe ohole nosho yo olupandu, kashi na nee mbudi kutya ova dja moshiwana, momuhoko ile melongelokalunga lilipi.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILICHRISTIANS

Dimbulukweni omukainhu waLot

Mepingafano nomukulukadi waLot, ongahelipi hatu dulu okuhenuka okukwata okahetengi efilonghenda laKalunga? Ongahelipi ngeenge otwa didilike kutya oinima yopamaliko otai tu manene po efimbo lokuninga oinima yopamhepo monghalamwenyo yetu?

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Oshike hatu lihongo mefaneko leeponda omulongo?

Oinima ngaashi omwene, ovapiya nosho yo oimaliwa oyo ya popiwa mefaneko laJesus leeponda omulonga oi lile po shike?

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Nghee hatu dulu okuxwepopaleka ounghulungu wetu moukalele — hatu longifa o-JW.ORG

Oishangomwa yetu aishe oyo i li moshikefa shetu shoilongifo oi na ouyelele tau twala ko-jw.org. Ngeenge otwa shiiva okulongifa o-website yetu nawanawa, ohatu ka pondola moukalele.

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

“Exupifo leni ola ehena popepi”

Jesus ote uya e li Omuwanifi wetokolo nOmuxupifi. Otwa pumbwa okukala oupafi opo tu xupifwe.

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Kala ho kufile po vamwe

Jehova nOmona ohava tale momitima dovanhu ngeenge ova ninga ngoo omalunduluko onhumba opo va filwe onghenda.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Jesus okwa fila yo omumwaxo

Jesus okwa yamba po omwenyo waye omolwovanhu inava wanenena. Ongahelipi hatu dulu okuulikila ovamwatate novamwameme ovo inava wanenena ngaashi fye?