Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | HESEKIEL 28-31

Jehova okwa li a pa oiwana yovapaani ondjabi

Jehova okwa li a pa oiwana yovapaani ondjabi

29:18-20

Ngeenge Jehova okwa li a pa oshiwana shovapaani ondjabi, osha yela kutya oha pandula neenghono oilonga yetu tu li ovapiya vaye ovadiinini.

EENGHATU DOVABABILON

Ova dingilila Tirus

EENGHATU DANGE

Oita yopamhepo ilipi handi lu?

OMALIYAMBO OVABABILONA

  • Ova kanifa shihapu eshi va kala va dingilila Tirus omido 13

  • Ovakwaita vaBabilon ova li va mona oixuna palutu

  • Ovababilon inava mona ondjabi

OMALIYAMBO ANGE

Omaliyambo elipi nda ninga opo ndi longele Jehova?

NGHEE JEHOVA A PA OVABABILON ONDJABI

Jehova okwe va pa Egipti osho shi ninge oixuulwa yasho

ONDJABI OYO NDA PEWA KUJEHOVA

Jehova okwa nangeka nge ngahelipi noupuna?