Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | GENESIS 32-33

Oto kondjele ngoo omanangeko noupuna?

Oto kondjele ngoo omanangeko noupuna?

32:24-28

Opo Jehova e tu nangeke noupuna, otu na okukondja twa mana mo opo tu kale twa pitifa komesho oinima yOuhamba monghalamwenyo yetu. (1Ko 9:26, 27) Eshi hatu longele Jehova, otu na okukala tu na oikala ya fa yomunamido Jakob oo a li a kondja nomweengeli. Ohatu ka ulika kutya otwa halelela Jehova e tu nangeke noupuna ngeenge . . . 

  • Ohatu lilongekidile nawa okwoongala

  • Ohatu i pandjikilile moukalele

  • Ohatu kendabala okukwafela vamwe meongalo

Kashi na nee mbudi kutya ou li meenghalo didjuu da tya ngahelipi, ilikana alushe kuJehova e ku kwafele nokukonga omanangeko noupuna aye e shi to kondjo wa mana mo opo u mu longele.

LIPULA KUTYA, ‘Omoinima ilipi monghalamwenyo yange nda pumbwa okukondja nda mana mo opo Jehova a nangeke nge noupuna?’