Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | MARKUS 1-2

“Omatimba oye otaa dimwa po”

“Omatimba oye otaa dimwa po”

2:5-12

Oshike hatu lihongo moshikumwifilonga osho?

  • Ouvela owa etifwa koulunde oo twa fyuulula

  • Jesus oku na eenghono dokudima po omatimba nokuvelula ovanhu

  • Jesus ota ka xulifa po okuhawanenena nomauvela koshi yOuhamba waKalunga

Omushangwa waMarkus 2:5-12 otau u kwafele nge ngahelipi ndi lididimike ngeenge handi vele?