Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oihopaenenwa yeenghundafana

Oihopaenenwa yeenghundafana

●○○ ETALELEPO LOTETE

Epulo: Openi hatu dulu okuhanga omayele oo tae tu kwafele tu kale twa hafa monghalamwenyo?

Omushangwa: Eps 1:1, 2

Oshikando tashi uya: Ohole yokuhola oimaliwa nosho yo oinima yopamaliko otai ka kuma ngahelipi ehafo letu?

○●○ ELISHUNEKO LOTETE

Epulo: Ohole yokuhola oimaliwa nosho yo oinima yopamaliko otai ka kuma ngahelipi ehafo letu?

Omushangwa: 1Tim 6:9, 10

Oshikando tashi uya: Oidjemo iwa ilipi hai etifwa kehafo?

○○● ELISHUNEKO ETIVALI

Epulo: Oidjemo iwa ilipi hai etifwa kehafo?

Omushangwa: Omayel 17:22

Oshikando tashi uya: Ongahelipi oukwaneumbo tau dulu okukala wa hafa nonande otashi dulika pe na omaupyakadi?