Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JOB 28-32

Job okwa tula po oshihopaenenwa shoudiinini

Job okwa tula po oshihopaenenwa shoudiinini

Job okwa li a tokola okudulika komifikamhango daJehova dopaenghedi

31:1

  • Okwa li ha pangele omesho aye nokwa li ashike a yandja elitulemo le likalekelwa komukulukadi waye

Job okwa tula po oshihopaenenwa shiwa shi na sha nokuungaunga navamwe

  • Okwa li omulininipiki, omuyuki nomunanghenda. Okwa li ha yavelele ovanhu aveshe, kashi na nee mbudi kutya ove na ondodo ya tya ngahelipi moulikumwe wovanhu ile kutya ove na ouxupilo wa tya ngahelipi

Job okwa li ha yandje nehalo liwa, ndele kali e lihole mwene

31:16-19

  • Okwa li ha kwafele vakwao nokwa li ha yandje kwaavo ve na omhumbwe