Inda koshikalimo

Ohole oyaalushe

Ohole oyaalushe
TALA

(1 Ovakorinto 13:8)

Tapa:

 1. 1. Ta-le-nia-pe-she

  Nghee tu ho-la-fa-ne.

  Nd’ou-nyu-ni ka-u no-ho-le.

  O-va-mwa-ta-te

  Ve no-ho-le shi-li;

  Va fi-ya p’ou-nyu-ni na-le.

  (OKATETEKELI KOKOOR)

  O-ho-l’i-hai xu-lu po;

  O-tai ka-le-le-le.

  (KOOR)

  Yo o-yaa-lu-she;

  Twe i u-li-ki-lwa

  Ku-Je-ho-va.

  Yo o-yaa-lu-she;

  A-tu-sh’o-twei pu-mbwa.

  No-ho-le ye-twe-ni

  Na-i me-n’o-mi-di.

  O-yaa-lu-she.

 2. 2. Ma-fi-mbo a-mwe,

  Ha-tu tu no-di-kwa;

  Twa wi-li-lwa po ko-mau-djuu.

  Ndee o-twa ha-fa

  Ke-tee-le-lo tu na

  Ne-kwa-fo la-Ta-te ye-tu.

  (OKATETEKELI KOKOOR)

  O-ho-l’i-hai xu-lu po;

  O-tai ka-le-le-le.

  (KOOR)

  Yo o-yaa-lu-she;

  Twe i u-li-ki-lwa

  Ku-Je-ho-va.

  Yo o-yaa-lu-she;

  A-tu-sh’o-twei pu-mbwa.

  No-ho-le ye-twe-ni

  Na-i me-n’o-mi-di.

  (KOOR)

  Yo o-yaa-lu-she;

  Twe i u-li-ki-lwa

  Ku-Je-ho-va.

  Yo o-yaa-lu-she;

  A-tu-sh’o-twei pu-mbwa.

  No-ho-le ye-twe-ni

  Na-i me-n’o-mi-di.

  O-yaa-lu-she.

  O-yaa-lu-she.

  O-yaa-lu-she.