Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA | EENDOMBWEDI DAJEHOVA ODO OOLYELYE?

Eendombwedi daJehova oda itavela shike?

Eendombwedi daJehova oda itavela shike?

Eendombwedi daJehova oda itavela kutya: ‘Omishangwa adishe oda yandjwa keenghono dOmhepo yaKalunga nodi shii okulonga.’ (2 Timoteus 3:16) Ohadi wilikwa komayele Ombibeli opo di lihonge kombinga yOmushiti nokukala nonghalamwenyo i na eityo.

Ombibeli oya ti: “Vo va kale, ve shi koneka, nokutya Ove ou to ifanwa Jehova. Ove auke u li po Omukombadambada medu alishe.” (Epsalme 83:18, NW) Onghee hano, ohadi longele Jehova Kalunga oye aeke nokukendabala okushiivifa edina laye di li eendombwedi daye. — Jesaja 43:10-12.

Di li Ovakriste oda itavela kutya Jesus “Omona waKalunga,” * okwe uyile kombada yedu nokwa ninga Messias. (Johannes 1:34, 41; 4:25, 26) Konima yefyo laye, okwa li a nyumuninwa meulu. (1 Ovakorinto 15:3, 4) Lwanima, okwa ka ninga Ohamba yOuhamba waKalunga. (Ehololo 11:15) Ouhamba waKalunga oo epangelo lolela olo tali ka etulula Oparadisa kombada yedu. (Daniel 2:44) Ombibeli oya ti: “Ovananheni vo otava ka fyuulula edu, ndee tava ka hafela ombili inene.” — Epsalme 37:11, 29.

“Oda itavela kutya Kalunga oha popi nado okupitila mOmbibeli. Ngeenge pa holoka omaupyakadi monghalamwenyo yado, ohadi longifa Eendjovo daKalunga opo di mone ekandule po. . . . Oda tala ko Eendjovo daKalunga di na omwenyo.” — Catholic clergyman Benjamin Cherayath , Münsterländische Volkszeitung newspaper, Germany

Eendombwedi daJehova oda itavela kutya omafinamhango Ombibeli otaa dulu okweetela ovanhu ouwa nokunena. (Jesaja 48:17, 18) Ohadi ka nyatele filufilu omafinamhango oo. Pashihopaenenwa, molwaashi Ombibeli oye tu londwela tu henuke oinima oyo hai nyateke omadiladilo nomalutu etu, ihadi shili omakaya ile okulongifa oingangamifi. (2 Ovakorinto 7:1) Ohadi henuka oinima yokondadalunde oyo ya tokolwa kOmbibeli ngaashi oukolwe, oluhaelo noumbudi. — 1 Ovakorinto 6:9-11.

^ okat. 5 Ombibeli oya ulika yo kutya Jesus ‘Omona Ewifa laKalunga’ molwaashi oye oshishitwa shotete nokwa shitwa odikilila kuJehova. — Johannes 3:18; Ovakolossi 1:13-15.