Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA | OKU NA NGOO SHILI ENYUMUKO?

Oshike hashi ningwa po konima yefyo?

Oshike hashi ningwa po konima yefyo?

Lionel okwa ti: “Onda li handi diladila kutya ovanhu ngeenge ova fi ohava i keenhele nhatu: meulu, moheli ile momundilo wekoshokifo. Onda kala ndi shii kutya ihandi longo lela ouwa opo ndi ye meulu noihandi longo lela owii opo ndi ye moheli. Kanda li ndi shii kutya oshike shi li momundilo wekoshokifo, noinandi u lesha mOmbibeli. Oshinima ashike hashi popiwa kovanhu.”

Fernando okwa ti: “Onda li nda hongwa kutya ovanhu aveshe otava i meulu ngeenge ova fi, ashike kanda li nde shi itavela. Onda li nda itavela kutya efyo olo exulilo loinima aishe, nonokutya oonakufya kave na eteelelo lasha.”

Mbela naave oho lipula kutya: ‘Oshike naanaa hashi ningwa po pefyo? Mbela oonakufya vetu ovaholike ove na apa ve li tava mono oixuna? Mbela ohatu ke va mona ngoo vali? Ongahelipi hatu dulu okukala noushili?’ Tala osho Omishangwa tadi ti. Tete, natu ka konakoneni kutya Ombibeli oya yelekanifa efyo nashike. Opo nee hatu ka kundafana eteelelo olo tali hangwa mEendjovo daKalunga, Ombibeli.

 Oonakufya ove li monghalo ya tya ngahelipi?

ENYAMUKULO LOPAMBIBELI: ‘Osheshi ovanamwenyo ve shi shii nokutya, ve nokufya. Ndelenee noonakufya inava shiiva nande osha, ndele vo ve he nondjabi vali, osheshi edimbulukifo lavo tali dimbuwa. Longa ashishe to shi dulu neenghono doye, osheshi moshovafi oku to i, kamu na nande oshilonga, ediladilo neshiivo ile ounongo.’ *Omuudifi 9:5, 10.

Oku shi popya paunafangwa, oshovafi onhele yopafaneko ile onghalo omo oonakufya vehe na eshi ve shii noitava dulu okulonga sha. Omulumenhu omudiinini Job, okwa li a tala ko ngahelipi oshovafi? Okwa li a kanifa oiniwe yaye aishe, ounona vaye aveshe mefiku limwe nokwa li a kwatwa koitumbuka olutu alishe. Okwa li a pula Kalunga a ti: “Ngeno u holeke nge moshovafi, [“moheli,” Catholic Douay Version] heeno, u holeke nge.” (Job 1:13-19; 2:7; 14:13) Hano, Job ka li ta diladila kutya oshovafi onhele yomundilo woheli, omo a li ngeno ta ka hepekwa unene. Ndele okwa li ta diladila kutya oshovafi onhele yetulumuko.

Ope na vali onghedi imwe omo hatu dulu okulihonga kombinga yonghalo yoonakufya. Ohatu dulu okukonakona mOmbibeli omahokololo omanyumuko ahetatu ovanhu ovo va li va nyumuka. — Tala oshimhungu, “ Omanyumuko ahetatu oo a tumbulwa mOmbibeli.”

Kape na umwe womovanyumunwa ovo vahetatu a popya kutya okwa li konhele oko a li a hafa ile ta hepekwa. Ngeenge ovanhu ovo va li va nyumunwa ova li va ya keenhele odo, mbela ngeno inava hokololela ovanhu kombinga yado? Mbela ngeno inashi shangwa mEendjovo daKalunga, opo ovanhu aveshe va mone ouyelele oo? MOmbibeli inamu shangwa oinima ya yukila oko. Ovanyumunwa aveshe ovo vahetatu inava popya sha kombinga yaasho. Omolwashike mbela? Omolwaashi kava li ve na e shi ve shii, ngaashi ashike omunhu a kofa eemhofi doshitula. Omafimbo amwe Ombibeli oya longifa eemhofi tai ulike kefyo. Pashihopaenenwa, ovalumenhu ovadiinini David naStefanus ‘ova kofa po.’ — Oilonga 7:60; 13:36.

Oonakufya ove na eteelelo lashike? Mbela otava dulu ngoo okupendulwa mo meemhofi odo?

^ okat. 7 MOmbibeli yo-New World Translation of the Holy Scriptures, outumbulilo ‘Oshovafi’ oo wa longifwa otau ulike koshitya shOshiheberi “Sheol” nosho yo shOshigreka “Hades.” Omatoloko amwe Eembibeli okwa longifa oshitya “oheli,” ndele ediladilo lokutya onhele ya hanya omudilo kali li paMishangwa.