Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMBIBELI OHAI LUNDULULA ONGHALAMWENYO YOVANHU

Onghalamwenyo yange oya kala nokunaipala

Onghalamwenyo yange oya kala nokunaipala
  • OMUDO OMO A DALWA 1952

  • OSHILONGO OMO A DALELWA OILONGO YA HANGANA

  • ONAKUDIWA OKWA LI HA LONGIFA EENGHONO NGEENGE A HANDUKA

ONGHALAMWENYO YANGE YONALE:

Onda kulila moLos Angeles, muCalifornia, moAmerika, momudingonoko omo mwa shivikila eengudu dovalongi voikulumuna nohadi longifa oingangamifi. Otwa dalwa vahamano, ame onda shikula oshiveli.

Meme okwe tu tekulila mongeleka yEvaengeli. Ashike pefimbo lokamukondapweyu, onda ka kala nonghalamwenyo yopavali. Otwa li hatu imbi mongudu yolwiimbo alushe mOsoondaxa. Mokati koshivike, onda li hai kala koivilo, handi longifa oingangamifi nokuya moluhaelo.

Okwa li handi handuka diva nokulongifa eenghono. Onda li handi longifa oshilongifo keshe opo ndi findane. Ehongo olo nda hongwa kongeleka kala li la kwafela nge sha. Onda kala handi ti, “Ehandu olOmwene, ame oshilongifo shaye!” Mo 1960 eshi nda li kofikola yopombada, onda li nda nwefwa mo kongudu yopapolotika hai ifanwa Black Panthers, oyo ya li hai popile oufemba wovanhu. Onda li nda waimina ongudu ya hangana i na sha noufemba wovanafikola. Omafimbo amwe otwa kala hatu ningi omakangha, notwa li hatu patifa nokuli nofikola pakafimbo.

Onda li nda mona kutya okuninga ekangha ihashi handulula nge. Onghee hano, onda li nda hovela okulonga ominyonena di na sha noutondwe. Pashihopaenenwa, omafimbo amwe ame nookaume kange otwa li hatu ulike eefilima tadi ulike nghee ovapika Ovaafrika va li hava hepekwa mOilongo ya Hangana. Omolwokuhenouyuki oko, otwa li hatu ponokele ovanyasha voilumbu ovo va li pufye tava tale ofilima oyo. Konima yaasho, otwa li hatu i komaumbo oilumbu oyo i li pomudingonoko opo tu i denge.

Eshi nda kula, ame novamwamememati vange otwa li hatu longo ominyonena dihapu nokatwa li hatu pu meemhangu. Omumwamememati oo munini okwa li oshilyo shongudu oyo i shiivikile ominyonena, nonda li handi endafana navo. Onghalamwenyo yange oya kala ashike nokunaipala.

NGHEE OMBIBELI YA LUNDULULA ONGHALAMWENYO YANGE:

Kaume kange umwe ovadali vaye ova li Eendombwedi daJehova. Ova li va shiva nge kokwoongala, nonda li nda ya. Oshikando ashike shotete, onda li nda mona kutya ope na eyooloko pokati kEendombwedi novanhu vakwao. Pokwoongala keshe umwe okwa li e na Ombibeli nokwa li te i longifa. Nokuli novanyasha ova li tava yandje oipopiwa pokwoongala. Osha li sha kumwifa nge eshi nde lihonga kutya Kalunga mboli oku na edina, Jehova, nokumona tali longifwa. (Epsalme 83:18, NW) Eongalo ola li la fikama po movanhu vomihoko di lili noku lili, osho tashi ulike kutya kamwa li omatukauko opamihoko.

 Nonande potete kanda li nda dimina okukonakona Ombibeli nEendombwedi daJehova, onda li ndi hole okuya kokwoongala kwado. Onguloshi imwe, ofimbo nda li nda ya kokwoongala, ongudu yookaume kange oya li ya ya konhele oko haku shikilwa eengalo. Ova li va denga omunyasha umwe fiyo omefyo molwaashi ina hala okuyandja ondjafa yaye yoshipa. Efiku la landula ko, okwa li tave litange kombinga yedipao olo. Eshi va ifanwa komhangu, kava li ve wete ngeenge oshibofa shavo osha kwata moiti. Vahapu vomuvo ova li va tokolelwa odolongo yaalushe. Molwaashi onguloshi yefiku olo kanda li navo, onda li nda hafa unene. Onda li nda tokola okulundulula onghalamwenyo yange ndele handi hovele okukonakona Ombibeli..

Omolwoutondwe wopamihoko oo wa li wa nwefwa nge mo, onda li nda didilika sha mEendombwedi osho sha kumwifa nge neenghono. Pashihopaenenwa, eshi Ondombwedi imwe yoshilumbu ya li ya ka talela po kondje yoshilongo, oya li ya fiya okaana kayo moukwaneumbo wovalaule. Natango, oukwaneumbo umwe woilumbu owa li wa idilila omunyasha omulaule. Onda li nda tomhwa kutya Eendombwedi daJehova ohadi kala metwokumwe neendjovo daJesus odo di li muJohannes 13:35 tadi ti: ‘Opo tuu opo aveshe tave mu koneke kutya, nye ovahongwa vange, ngeenge mu holafane.’ Onda li ndi shii kutya onda mona oumwainafana washili.

Eshi nda hovela okukonakona Ombibeli, onda li nda didilika kutya onda pumbwa okulundulula onghedi yange yokudiladila. Onda didilika kutya inandi pumbwa ashike okulundulula omadiladilo ange opo ndi kale omunambili, ndele onda mona yo kutya ei oyo onghedi yokukalamwenyo ya denga mbada. (Ovaroma 12:2) Mokweendela ko kwefimbo, onda li nda ninga exumokomesho. MuJanuali 1974, onda li nda ninginifwa ndi li Ondombwedi yaJehova.

Okwa li nda pumbwa okulundulula okudiladila kwange opo ndi kale omunambili, nonda mona yo kutya ei oyo onghedi yokukalamwenyo ya denga mbada

Konima eshi nda ninginifwa, natango onda li ndi na okukala handi pangele ehandu lange. Pashihopaenenwa, pomhito imwe ofimbo hatu udifa eumbo neumbo navakwetu, onda li nda taataa ombudi oyo ya vaka oradio motuwa yange. Eshi ndi li poku i hanga, oradio oye i ku pula shi ndele tai faduka po. Eshi nda hokololela vakwetu nghee nda mona vali oradio yange, omukulunhuongalo umwe okwa pula nge ta ti, “Stephen, ngeno owe i kwatele, mbela ngeno oshike wa ninga po?” Epulo olo ola li la diladilifa nge nokulinyengifa nge ndi kale omunambili.

Onda hovela oilonga yefimbo li yadi muOktoba mo 1974, handi longo eevili 100 omwedi keshe handi hongo vamwe Ombibeli. Lwanima, onda li nda mona oufembanghenda wokukala omuliyambi keembelewa da kula dEendombwedi daJehova moBrooklyn, mo-New York. Mo 1978, onda li nda alukila koLos Angeles opo ndi file oshisho meme oo a li tavele. Konima yomido mbali, onda ka hombola omukulukadi wange omuholike, Aarhonda. Okwa yambidida nge eshi handi file meme oshisho fiyo osheshi meme a xulifa. Lwanima, otwa li twa ya kOfikola yOmbibeli yo-Watchtower yaGilead notwa li twa tumwa tu ka longe tu li ovatumwa koPanama.

Okudja peninginifo, onda kala nokushakeneka eenghalo dihapu odo hadi hale okuningifa nge ndi longife eenghono. Onde lihonga okukala handi henuka ovanhu ovo hava kendabala okuhandukifa nge ile ndi kale nda ngungumana. Ovanhu vahapu, mwa kwatelwa omukulukadi wange ohava pandula nge eshi handi ungaunga neenghalo odo. Omafimbo amwe naame mwene onda li handi lipandula. Inandi lipa nande oushimha omolwomalunduluko oo nda ninga e na sha nomaukwatya ange. Ponhele yaasho, onda mona filufilu kutya Ombibeli oi na eenghono dokulundulula ovanhu. — Ovaheberi 4:12.

OUWA OO NDA MONA:

Ombibeli oya kwafela ndi kale ndi na elalakano monghalamwenyo noya honga nge ndi kale omunambili filufilu. Ihandi denge vali ovanhu, ponhele yaasho ohandi va velula pamhepo. Onda konakona nokuli Ombibeli naumwe oo a li omutondi wange kofikola yopombada. Konima eshi a ninginifwa, otwa ka kala hatu di monduda imwe oule wokafimbo. Fiyo opaife, oku li kaume kange kopofingo. Ame nomukulukadi wange otwa konakona Ombibeli novanhu ve dulife po 80 fiyo va ninga Eendombwedi daJehova.

Ohandi pandula unene Jehova eshi a kwafela nge ndi kale nonghalamwenyo i na eityo nonda hafa eshi ndi li oshitukulwa shoumwainafana washili womounyuni aushe.