Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EENGHUNDAFANA NOMUNEUMBO

Ouhamba waKalunga owa hovela okupangela naini? (oshitukulwa 1)

Ouhamba waKalunga owa hovela okupangela naini? (oshitukulwa 1)

Eenghundafana tadi landula otadi ulike kunghee Eendombwedi daJehova hadi kundafana navamwe. Natu tye nee ngeno Ondombwedi yedina Cameron otai kundafana nomuneumbo wedina Jon.

‘KONGA’ OMAYELE

Cameron: Jon, ohandi hafele lela eenghundafana di na sha nOmbibeli odo hatu ningi pandjikilile. * Oshikando sha dja ko owa li wa pula epulo kombinga yOuhamba waKalunga. Owa li wa pula kutya omolwashike Eendombwedi daJehova da itavela kutya Ouhamba owa hovela okupangela momudo 1914.

Jon: Heeno, onda lesha moshileshomwa sheni shimwe omo mwa popiwa kutya Ouhamba waKalunga owa hovela okupangela mo 1914. Osho osha ningifa nge ndi kale nda hala okuuda nawa molwaashi ohamu ti omahongo eni aeshe okwa kanghamena kOmbibeli.

Cameron: Ou li mondjila.

Jon: Ombibeli onde i mana ko, ndele itandi dimbuluka nda mona mo omushangwa mwa tumbulwa omudo 1914. Onda li yo nda ya kointaneta ndele mokakongifo kOmbibeli handi tula mo omudo “1914” ndele inapa holoka nande omushangwa umwe.”

Cameron: Onda hala oku ku pandula Jon, omolwoinima ivali. Shotete, owa lesha Ombibeli aishe. Osho otashi ulike kutya ou hole Eendjovo daKalunga.

Jon: Heeno ondi di hole molwaashi oda denga mbada.

Cameron: Osho naanaa. Oshitivali, onda hala oku ku pandula eshi wa kendabala okukonga enyamukulo loye mOmbibeli. Owa ninga naanaa ngaashi Ombibeli tai tu ladipike tu ninge, eshi ya ti natu ‘konge omayele.’ * Owa ninga nawa eshi wa kendabala okuninga ngaho.

Jon: Eewa, onda pandula. Onda hala okukala handi lihongo. Onda ninga omapekapeko a wedwa po, nonda mona ouyelele umwe kombinga yo 1914 membo eli hatu konakona. Otamu popiwa shi na sha nondjodi yohamba i na sha nomuti wa kula oo wa li wa tetwa po ndele tau tutuma, sha fa ngoo shi li ngaho.

Cameron: Osho, exunganeko olo oli li muDaniel etukulwa 4. Omwa popiwa shi na sha nondjodi yohamba yaBabilon, Nebukadnesar.

Jon: Iyaa, olo naanaa olo. Exunganeko olo onde li lesha lwoikando. Ndele oshili nghi wete kutya oli na ekwatafano lashike nOuhamba waKalunga ile nomudo 1914.

Cameron: Ou wete, nokuli nomuprofeti Daniel ka li e udite ko pauyadi osho a nwefwa mo a shange!

Jon: Osho ngoo?

Cameron: Heeno. MuDaniel 12:8 okwa ti: “Ame nde shi uda, ndelenee nghi shi udite ko.”

Jon: Mboli haame andike. Osho otashi udifa nge vali nawa.

Cameron: Ndele oushili oyou kutya, Daniel ka li e udite ko exunganeko olo molwaashi efimbo laKalunga  kala li natango la fika lokukwafela ovanhu va ude ko filufilu eityo lomaxunganeko omembo laDaniel. Ashike pefimbo letu, ohatu dulu oku a uda ko pauyadi.

Jon: Omolwashike to tile ngaho?

Cameron: Natu ka tale kwaasho sha popiwa movelishe ya landula ko. Daniel 12:9 ota ti: ‘Eendjovo odo otadi ka kala da holekwa noda hakifwa noshihakifo fiyo kexulilo lefimbo.’ Onghee hano, omaxunganeko oo okwa li ashike taa ka udiwa ko filufilu konahiya, ‘pefimbo lexulilo.’ Ndele ngaashi hatu ka kundafana mafiku pekonakonombibeli letu, ope na omaumbangi oo taa ulike kutya paife otu li pefimbo olo. *

Jon: Tashi ti oto dulu okuyelifila nge exunganeko olo li li muDaniel?

Cameron: Ohandi kendabala ngoo.

ONDJODI YA-NEBUKADNESAR

Cameron: Tete onda hala okungonga pauxupi osho ohamba Nebukadnesar ya mona mondjodi yayo. Opo nee hatu kundafana kombinga yeityo layo.

Jon: Eewa.

Cameron: Nebukadnesar okwa li a mona mondjodi, omuti wa kula wa kula, wa twa meulu. Opo nee okwa uda omutumwa waKalunga ta yandje elombwelo kutya nau tetwe po. Ashike Kalunga okwa ti kutya oshifidi shao nomidi dasho nashi fyaale medu. Konima ‘yomafimbo a-7’ okwa ti wa otau ka kula vali. * Exunganeko olo tete ola li tali popi kombinga yohamba Nebukadnesar. Nonande okwa li ohamba ya tumbala, okwa li a tetwa po oule ‘womafimbo a-7’ a fa omuti oo wa twa meulu. Mbela oto dimbuluka kutya oshike sha li sha ningwa po?

Jon: Aaye, itandi dimbuluka.

Cameron: Eewa. Ombibeli otai ulike kutya okwa li a ninga omunanamwengu oule womido 7. Pefimbo opo, ka li ta dulu okupangela e li ohamba. Ashike konima yomafimbo a-7, Nebukadnesar okwa ka veluka nokwa hovela okupangela. *

Jon: Fiyo opapa ondi ku udite. Ndele mbela oinima aishe oyo oi na shike nOuhamba waKalunga nomudo 1914?

Cameron: Handi uya ndi ku yelifile pauxupi. Exunganeko eli oli na omawanifo opavali. Ola wanifwa oshikando shotete eshi epangelo lohamba Nebukadnesar la li la iwa moshipala. Ewanifo etivali oli na sha nokwiiwa moshipala kwepangelo laKalunga. Onghee hano, eli olo ewanifo etivali lexunganeko olo la pambafana nOuhamba waKalunga.

Jon: Ou shi shii ngahelipi kutya ewanifo etivali lexunganeko olo oli na sha nOuhamba waKalunga?

Cameron: Shotete, exunganeko olo nalo vene ole tu hololela oshinima osho. PaDaniel 4:17, exunganeko ola yandjwa “opo ovanamwenyo va shiive nokutya ou wOkombadambada e kwete eenghonopangelo kombada yoilongo yovanhu [ile “youhamba wovanhu,” NW], ndele te i yandje kuou Ye a hala.” Owa didilika ngoo outumbulilo ‘oilongo yovanhu’ ile ouhamba wovanhu?

Jon: Heeno, ovelishe oya ti “ou wOkombadambada e kwete eenghonopangelo kombada yoilongo yovanhu.”

Cameron: Ou li mondjila. Mbela eshi to tale “ou wOkombadambada olyelye”?

Jon: Ondi wete kutya kaimba oKalunga.

Cameron: Osho naanaa. Osho otashi tu ulikile kutya exunganeko olo itali popi ashike kombinga yaNebukadnesar. “Ouhamba wovanhu” otau ulike kepangelo laKalunga eshi ta ka pangela ovanhu. Naasho ohatu shi udu ko nawa ngeenge otwa tale koshikalimo shexunganeko.

Jon: Owa hala okutya ngahelipi?

ENENEDILADILO LEMBO

Cameron: Embo lOmbibeli laDaniel ola endulula lwoikando enenediladilo lalo. Ola popya kombinga yokudikwa po kwOuhamba waKalunga oo u li momake Omona, Jesus. Pashihopaenenwa, natu pandje muDaniel 2:44. Kwafele nge u i leshe.

Jon: Eewa. Oya ti: “Pomafiku eehamba dinya Kalunga ou komeulu ota ka dika ouhamba itau ka teka po fiyo alushe, nepangelo lawo itali ka yandjwa koshiwana shimwe. Ndele owo otau ka nyanyaula notau  ka teyaula omauhamba aeshe noku a xulifa po, ndelenee owo vene tau ka kala fiyo alushe.”

Cameron: Tangi unene. Mbela eshi to tale ovelishe ei otai ulike kOuhamba waKalunga?

Jon: Hmm. Nghi na lela oushili.

Cameron: Didilika kutya ovelishe oya ti Ouhamba otau ka “kala fiyo alushe.” Ouhamba waKalunga oo ashike tau dulu okukala fiyo alushe ndele hamapangelo opanhu, hasho mbela?

Jon: Ondi wete kutya osho.

Cameron: Natu tale vali kexunganeko limwe lomembo laDaniel olo tali popi kombinga yOuhamba waKalunga. Exunganeko olo oli li muDaniel 7:13, 14. Ola popya kombinga yepangelo lomonakwiiwa la ti: ‘Okwa pewa eenghono nefimano noshilongo. Noiwana aishe omaludi nomalaka tae mu longele. Eenghonopangelo daye odo eenghonopangelo daalushe, kadi na apa tadi xulu po. Ndele oshilongo shaye osho oshilongo itashi ka teywa po.’ Mbela mexunganeko eli omwa popiwa oshinima we shi udile nale?

Jon: Omwa tumbulwa oshilongo ile ouhamba.

Cameron: Ou li mondjila. Ouhamba oo kau fi ashike ouhamba keshe. Didilika kutya Ouhamba oo otau ka pangela ‘oiwana aishe, omaludi nomalaka.’ Noitya imwe, Ouhamba oo otau ka pangela ounyuni aushe.

Jon: Osho kanda li nde shi diladila, ashike ou li mondjila. Omushangwa osho tau ti ngaho.

Cameron: Didilika yo osho exunganeko la ti: “Eenghonopangelo daye odo eenghonopangelo daalushe, kadi na apa tadi xulu po. Ndele oshilongo shaye osho oshilongo itashi ka teywa po.” Eendjovo odo oda yukila filufilu kwaado twa lesha muDaniel 2:44, hasho mbela?

Jon: Osho.

Cameron: Natu endulule pauxupi mwaasho twa dja nokukundafana. Exunganeko olo li li muDaniel etukulwa 4 ola li la yandjwa opo ovanhu va shiive kutya ‘Ou wOkombadambada oku na eenghonopangelo kombada youhamba wovanhu.’ Eshi otashi ulike kutya exunganeko oli na ewanifo linene lihe fi ashike olo li na sha naNebukadnesar. Membo laDaniel omu na omaxunganeko e na sha nokudikwa po kwOuhamba waKalunga oo u li meke lOmona waye. Mbela oto diladila kutya oshi li pandunge okufika pexulifodiladilo kutya exunganeko olo li li muDaniel etukulwa 4 oli na sha yo nOuhamba waKalunga?

Jon: Osho ndi wete. Ashike natango nghi wete nghee osho sha kwatafana nomudo 1914.

“NOMAFIMBO A-7 NAE MU XULILE PO”

Cameron: Natu ka kundafane vali kombinga yohamba Nebukadnesar. Nebukadnesar oye a li ta fanekwa komuti mewanifo lotete lexunganeko. Epangelo laye ola li la iwa moshipala eshi omuti wa kewa po nowa efiwa oule womafimbo a-7, eshi a li a ninga omunanamwengu. Efimbo olo lomafimbo a-7, ola ka pwa ko eshi Nebukadnesar a li a veluka nokushuna koshipundi. Mewanifo etivali lexunganeko olo, epangelo laKalunga ola iwa moshipala oule wokafimbo, ashike hamolwaashi ngeno Kalunga a dopa monghedi yonhumba.

Jon: Owa hala okutya ngahelipi?

Cameron: Pefimbo lOmbibeli, eehamba daIsrael odo da li hadi pangele okudja muJerusalem okwa tiwa oda li hadi kala omutumba “kolukalwapangelo lOmwene.” * Oda li hadi kalele po Kalunga mokupangela oshiwana shaye. Onghee hano, okupangela kweehamba odo okwa li ku lile po epangelo laKalunga. Ndele mokweendela ko kwefimbo, eehamba dihapu inadi ka dulika kuKalunga novapangelwa vado  vahapu ova shikula oikala yado. Omolwokuhadulika kwOvaisrael vahapu, Kalunga okwa efa va findwe kOvababilon mo 607 K.O.P. Okudja pefimbo opo okuyuka komesho, muJerusalem kamwa li vali eehamba odo di lile po Jehova. Kungaho, epangelo laKalunga ola li la iwa moshipala. Fiyo opapa otu li ngoo pamwe ndi shi?

Jon: Heeno, otu li pamwe.

Cameron: Hano, omudo 607 K.O.P., omo mwa tameka omafimbo a-7 ile efimbo opo epangelo laKalunga la li tali ka iwa moshipala. Pexulilo lomafimbo a-7, Kalunga okwa li ta ka nangeka po omupangeli mupe oye e mu kalele po, ashike pomhito oyo oumwe womeulu. Nopefimbo opo, opo nee omaxunganeko makwao oo twa lesha muDaniel a li taa ka wanifwa. Ndele epulo la fimana olo eli kutya: Omafimbo a-7 okwa xula naini? Ngeenge ohatu dulu okunyamukula epulo olo, osha hala kutya otu shii kutya Ouhamba waKalunga owa hovela okupangela naini.

Jon: Hambaa! Handi ya ndi papide, omafimbo a-7 okwa xula momudo 1914, hasho mbela?

Cameron: Osho naanaa! Ou li mondjila.

Jon: Ndele osho otu shi shii ngahelipi?

Cameron: Pefimbo loukalele waJesus wokombada yedu, okwa li a ulika kutya omafimbo a-7 kaa li natango a xula. * Oku na okukala a li taa kwata olule. Omafimbo a-7 okwa hovela omido omafele ofimbo Jesus ine uya kombada yedu, nokwa twikila fiyo opefimbo lonhumba okudja eshi a shuna meulu. Dimbuluka yo kutya eityo lomaxunganeko oo e li muDaniel kala li li uditiwe ko nawa fiyo ‘opefimbo lexulilo.’ * Shihokwifa, lwopexulilo lomudo 1800 nasha, ovakonakoni vashili vOmbibeli ova li ve linyengifwa va konakone exunganeko olo nosho yo makwao noukeka. Ova li va mona kutya omafimbo a-7 otaa ka xula momudo 1914. Oiningwanima inene yomounyuni oyo ya ningwa okudja pefimbo opo otai koleke oushili oo kutya omudo 1914 omo shili Ouhamba waKalunga wa hovela okupangela meulu. Omafiku axuuninwa ounyuni ou okwa hovela momudo oo, ile tu tye, efimbo lexulilo. Ondi wete kutya ouyelele ou mupe omuhapu unene kwoove oku u diladila poshikando.

Jon: Osho. Ondi na natango okukonakonununa ouyelele ou opo ndi ude ko nawa oinima aishe.

Cameron: Ino pumbwa okukala wa tila. Naame osha pula nge olule opo ndi ude ko nawa omaxunganeko oo. Ashike onde lineekela kutya eenghundafana detu ode ku kwafela u mone kutya Eendombwedi daJehova oda kanghamekela omahongo ado kOmbibeli.

Jon: Osho naanaa. Ohandi kala nda kumwa alushe eshi omahongo eni haa kala a kanghamena kOmbibeli.

Cameron: Ondi wete yo kutya naave osho wa hala okukala ho ningi. Ngaashi nda popya nale, ouyelele ou omuhapu unene kwoove oku u diladila poshikando. Otashi dulika natango u na po omapulo amwe. Pashihopaenenwa, otwa popya kutya omafimbo a-7 okwa pambafana nOuhamba waKalunga nonokutya okwa hovela mo 607 K.O.P. Ndele otwe shi mona ngahelipi kutya omafimbo a-7 okwa xula mo 1914? *

Jon: Iyaa, ohandi lipula naanaa shi na sha noshinima osho.

Cameron: Ombibeli oye tu kwafela tu mone kutya omafimbo a-7 oku na oule u fike peni. Ongahelipi ngeenge otwa kundafana oshinima osho moshikando tashi uya? *

Jon: Osho otashi ka kala shiwa.

Mbela ope na oshikundafanwa shonhumba shopaMbibeli osho ho lipula nasho? Mbela oho kala wa limbililwa shi na sha neitavelo ile oilonga yopalongelokalunga yEendombwedi daJehova? Ngeenge osho, ino ongaonga okupula umwe womEendombwedi daJehova. Ota ka kala a hafa okukundafana naave oshinima osho.

^ okat. 5 Okupitila mekonakonombibeli loshali lopeumbo, luhapu Eendombwedi daJehova ohadi konakona novanhu vakwao kombinga yOmbibeli pandjikilile.

^ okat. 11 Omayeletumbulo 2:3-5.

^ okat. 21 Tala etukulwa 9 lembo Ombibeli otai hongo lela shike? la nyanyangidwa kEendombwedi daJehova. Otali hangwa yo ko-jw.org/kj.

^ okat. 27 Daniel 4:13-17.

^ okat. 29 Daniel 4:20-36.

^ okat. 57 1 Omafimbo 29:23.

^ okat. 63 Jesus okwa popya mexunganeko laye li na sha nomafiku axuuninwa ta ti: “Jerusalem tashi ka lyataulwa kovapaani fiyo omafimbo ovapaani taa wana.” (Lukas 21:24) Onghee hano, pefimbo laJesus kapa li natango omupangeli oo e lile po epangelo laKalunga fiyo opomafiku axuuninwa.

^ okat. 63 Daniel 12:9.

^ okat. 67 Tala epandja “215-218 lembo Ombibeli otai hongo lela shike? Otali hangwa yo ko-www.jw.org/kj.

^ okat. 69 Oshitukulwa tashi landula shoitukulwa ei ya pambafana otamu ka kundafanwa eevelishe odo tadi tu pe ouyelele u na sha noule womafimbo a-7.