Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OUYELELE WA FIMANENENA WONDJOKONONA YEENDOMBWEDI DAJEHOVA

Oshinyandwa shedina “Eureka” osha kwafela vahapu va mone oshili yOmbibeli

Oshinyandwa shedina “Eureka” osha kwafela vahapu va mone oshili yOmbibeli

OSHITYA “Eureka” otashi ti, “Nde shi mona!” Mefelemudo 19, eshi ovanhu vahapu va li tava kendabala okumona oshingoli moCalifornia, moU.S.A, shimha omulongi womomina umwe e shi mono oha ingida ta ti “Eureka!” Ashike Charles Taze Russell nOvakonakoni vOmbibeli vakwao ova li va mona oshinima osho shi na ongushu shi dulife oshingoli, oshili yOmbibeli. Ova li va halelela oku i shiivifila vamwe.

Pokwenye mo 1914, ovanhu omamiliyona vomoilando ya kula ova li hava ongala va tale oshinyandwa sheevili 8 shedina “Photo-Drama of Creation,” osho sha li sha longekidwa kEhangano lOvakonakoni vOmbibeli voPaiwana. Moshinyandwa osho sha kanghamena kOmbibeli shomafano mahokwifa tae linyenge noku na omaluvala, omahokololo atunhula nomusika iwa, omwa hokololwa oinima okudja keshito fiyo opexulilo lEpangelo lOmido Eyovi laJesus Kristus. — Eh. 20:4. *

Ongahelipi kombinga yaavo va li meedolopa dinini nokoitukulwa yokomikandi? Opo ku shilipalekwe kutya kape na oo e na ondjala yoshili a xupifwa ko, muAuguste 1914, Ehangano lOvakonakoni vOmbibeli voPaiwana, ola li la pitifa oshinyandwa shixupi shedina “Eureka” sha faafana ashike ‘no-Photo-Drama,’ ndele oinima imwe oya kufwa mo. Osha li sha tukulwa moitukulwa itatu, nakeshe shimwe osha li momalaka onhumba: Opa li pe na “Eureka X” omo mwa li mu na omawi nomusika. Oshinyandwa shedina “Eureka Y” omwa li mu na omawi nomafano mawa. Ofimbo oshinyandwa “Eureka Family Drama,” osho sha li sha nuninwa okulongifwa peumbo, mu na omawi nomaimbilo. Ovanhu ova li yo tava dulu okulimonena eengalamafona kombilixa noilongifo yokuulika oshinyandwa.

Okashina oko kwa li haka longifwa okuulika omafano oluvala

Ovakonakoni vOmbibeli ova li tava dulu oku ka ulika oshinyandjwa osho oshali komikunda opo etumwalaka lOuhamba li fike koitukulwa imwe vali, nokava li va pumbwa oilongifo yokuulikifa oshinyandwa. Oshitukulwa shokupwilikinwa ashike, shedina “Eureka X” osha li tashi dulu okudanwa omutenya ile oufiku. Oshitukulwa shedina “Eureka Y” osha li tashi dulu okuulikwa nopehe na olusheno taku longifwa okashina kohaasa. Olaporta imwe oyo ya li mOshungonangelo yOshisuomi oya ti, “ohatu dulu okuulika omafano oo hanga ponhele keshe.” Osho osho naanaa sha li sha ningwa.

Ponhele yokuhiila omalupale manene omaudano, Ovakonakoni vOmbibeli ovanaendunge luhapu ova li hava kongo eenhele doshali, ngaashi nande eengulu dofikola, eenhele deemhangu, omatulilo omashina okolutenda ile nokuli eeseti domomaumbo manene. Oikando ihapu ovanhu ova li hava kala ashike pondje, nohaku endjelelifwa elapi litoka kekuma oko ku ulikwe  omafano. Anthony Hambuch okwa ti: “Ovanafaalama ova li va ninga po okapale kanini moikunino yavo, mu na oipundi yoiti oko hava kala omutumba nokuhafela oshinyandwa.” Ovamwatate ovo va li hava ulike oshinyandwa osho shedina “Eureka” ova li hava kala ve na okatemba taka shilwa keenghambe mu na oikwanoipangifo, omitwalo, eetenda dokunangala neembiya dokuteleka.

Oshinyandwa osho osha li sha hovela hashi pwilikinwa kovanhu vanini fiyo va ninga omafele. MOilongo ya Hangana, ovanhu 400 ova li ve uya okutala oshinyandwa osho mofikola yonhumba yomokadoolopa omo mwa li ovakalimo 150. Keenhele vali dimwe, vamwe ova li va enda eekilometa 8 va ka tale oshinyandwa osho. MoSweden, ovashiinda shaCharlotte Ahlberg ovo va li va ongala peumbo laye linini, eshi va pwilikina koshinyandwa osho “osha li lela she va kuma.” Moshilando shimwe shomina shomuAustralia, ovanhu 1 500 ova li ve uya okupwilikina koshinyandwa. Oshungonangelo oya ti kutya peefikola dopombada neekolidji, “ovaprofesor novanafikola ova li va tunhukwa komafano nosho yo kouyelele oo wa kwatwa mongalamafona.” Oshinyandwa “Eureka” osha li shi shiivike nawa nokuli nomoitukulwa omo mu na eenhele dokutalela eemuvi.

OKUTEKELA EEMBUTO DOSHILI

Oshinyandwa “Eureka” osha li hashi kwafele meetundi odo da li handi ifanwa “Class Extension Work,” omo Ovakonakoni vOmbibeli va li hava tumu ovapopi va ka hovele eetundi dokukonakona. Itatu dulu okuufa kutya ovanhu ve fike peni va tala oshinyandjwa osho. Eengudu dihapu dokuulika oshinyandwa oda kala de lipyakidila. Ashike mo 1915, eengudu ashike 14 domo 86 da li handi yandje omishangwahokololo dado pandjikilile. Oshinyikifa oluhodi eshi inapa monika omivalu de lixwa po, ashike nande ongaho, omushangwahokololo wopexulilo lomudo owa ulika kutya ovanhu ve dulife pemiliyona ova tala oshinyandwa osho. Ovanhu 30 000 vomwaavo va tala oshinyandwa osho ova li va pula va pewe oishangomwa yopaMbibeli.

Oshinyandwa “Eureka” otashi dulika kasha li oshiningwanima shididilikwedi mondjokonona, ashike okudja ngoo koAustralia fiyo okoArgentina, South Africa fiyo okounhunhu vaBritania, India naKaribia, ovanhu omamiliyona ova tala oshinyandwa osho she likalekelwa. Vahapu vomuvo ova mona oshili yOmbibeli, oyo i na ongushu i dule oshingoli, nomolwaasho otava dulu okwiingida tava ti “Eureka!”

^ okat. 4 Tala oshitukulwa, “Ouyelele wa fimanenena wondjokonona yEendombwedi daJehova — Ofilima tai pameke eitavelo oyo ya li ya danwa omido 100 da pita,” mOshungonangelo 15 Februali 2014, epandja 30-32.