Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Owa lenga ngoo epashukilo laJehova lopahole?

Owa lenga ngoo epashukilo laJehova lopahole?

“Omesho Omwene e li apeshe, ndee taa tale nokudidilika ava [vai] naava vawa.”—OMAYEL. 15:3.

1, 2. Ongahelipi epashukilo laJehova lopahole la yooloka ko kwaasho hashi ningwa komafano omeefitola?

MOILONGO ihapu, oovene veefitola ohava tula omafano meefitola okutala ovalandi nosho yo okukwata ovo tava vake. Efano olo ohali kwafele okukwata eembudi. Molwaashi omafano oo okwa hapupala paife, eembudi ohadi kwatwa noupu.  

2 Ndele mbela omafano oo a hapupala otae tu dimbulukifa sha shi na sha naTate yetu omunahole, Jehova? Ombibeli oya ti kutya omesho aye ‘oku li apeshe.’ (Omayel. 15:3) Ndele mbela osho osha hala kutya oha kala alushe ta konenene osho hatu ningi? Mbela Kalunga ohe tu tale ashike nelalakano lokutala ngeenge ohatu nyono eemhango daye, ye e tu handukile? (Jer. 16:17; Heb. 4:13) Hasho nandenande! Jehova ohe tu tale unene tuu molwaashi oku hole keshe umwe womufye noku na ko nasha nonghalonawa yetu. — 1 Pet. 3:12.

3. Ohatu ka kundafana eenghedi nhano dilipi omo Kalunga he tu pashukile pahole?

3 Oshike tashi ke tu kwafela tu ude ko kutya Jehova ohe tu tale molwaashi e tu hole? Natu ka kundafaneni nghee he shi ningi. Ohe shi ningi (1) moku tu londwela ngeenge  hatu kwatwa keamo lokulonga owii, (2) moku tu pukulula ngeenge twa katuka eenghatu da puka, (3) moku tu wilika okupitila momafinamhango oo taa hangwa mEendjovo daye, (4) moku tu kwafela ngeenge twa taalela omayeleko e lili noku lili nosho yo (5) moku tu pa ondjabi ngeenge a didilika sha shiwa mufye.

KALUNGA OMUPASHUKILI WETU OHE TU LONDWELE

4. Omolwashike Jehova a li a londwela Kain kutya oulunde otau mu “nangele poshivelo”?

4 Tete, natu ka taleni nghee Kalunga he tu londwele ngeenge hatu kwatwa keamo lokulonga owii. (1 Omaf. 28:9) Opo tu ulike olupandu li na sha nepashukilo laKalunga lopahole, natu taleni nghee a li a ungaunga naKain, oo kwa li a “handuka unene” eshi eyambo laye la li inali hokiwa kuKalunga. (Lesha Genesis 4:3-7.) Jehova okwa li a ladipika Kain a ‘longe ouwa.’ Ngeenge okwa kala ine shi ninga, Jehova okwe mu londwela a ti, oulunde ‘otau ku nangele poshivelo.’ Kalunga okwa ti vali: “Ove u noku u pangela.” Okwa li a hala Kain a dulike kelondwelo laye noku ‘longe ouwa.’ Okukala a hokiwa kuKalunga osha li tashi ke mu kwafela a kale e na ekwatafano liwa naye.

5. Omeenghedi dilipi Jehova he tu londwele shi na sha noikala ii oyo tashi dulika tu na?

5 Ongahelipi shi na sha nafye kunena? Jehova oha kala e wete momitima detu; itatu dulu oku mu holeka oikala yashili yomitima detu nosho yo omalinyengotomheno etu. Tate yetu omunahole okwa hala tu shikule ondjila ya yuka, ashike ihe tu fininike tu dje mo mondjila omo tu li. Ohe tu londwele ngeenge twa finda mepuko, okupitila mEendjovo daye, Ombibeli. Ngahelipi mbela? Ngeenge hatu lesha Ombibeli efiku keshe, luhapu ohatu shakeneke omishangwa odo tadi tu kwafele tu kondjife oikala nomadiladilo mai. Kakele kaasho, moishangomwa yetu yopaKriste otashi dulika mu kale ouyelele u na sha noupyakadi oo tashi dulika twa kala hatu kondjo nao noku tu ulikila nghee tu na oku u finda. Pokwoongala kwetu kweongalo, atusheni ohatu pewa omayele oo hae uya pefimbo la wapala.

6, 7. (a) Omolwashike taku dulu okutiwa kutya ouyelele oo wa longekidilwa ovanhu omamiliyona ou li oumbangi oo tau ulike okunakonasha kwopahole kwaKalunga? (b) Ongahelipi hatu dulu okumona ouwa mefiloshisho laJehova lopahole?

6 Omalondwelo aeshe a tya ngaho oku li shili oumbangi oo tau ulike kutya Jehova ohe tu pashukile pahole pauhandimwe. Oshoshili kutya eendjovo odo di li mOmbibeli oda shangwa omafelemido a ka lupuka, oishangomwa oyo hai longekidwa kehangano laKalunga ohai shangelwa ovanhu omamiliyona nomayele oo haa yandjwa pokwoongala okwa nuninwa eongalo alishe. Ndele nande ongaho, peemhito adishe odo, Jehova okwa hala u yukife elitulemo loye kEendjovo daye opo u dule okulundulula oikala yoye. Onghee hano, otaku dulu okutiwa kutya oo oumbangi oo tau ulike kutya oku na ko nasha shili naave.

Eliudo letu la deulwa kOmbibeli ohali tu kwafele tu henuke oiponga oyo ye tu dingilila (Tala okatendo 6, 7)

7 Opo tu mone ouwa momalondwelo aKalunga, tete otu na okudimbuluka kutya oku na ko nasha shili nafye. Opo nee otu na okukatuka metwokumwe nEendjovo daye, nokukendabala tu efe po omadiladilo keshe mai oo tae mu nyematifa. (Lesha Jesaja 55:6, 7.) Ngeenge otwa dulika komalondwelo oo hatu pewa, ohatu ka henuka omaupyakadi mahapu. Ndele natu tye nee ngeno otwa efa tu kulike oikala ii. Ekwafo lilipi Tate yetu womeulu te ke tu pa?

TATE YETU OMUNEFILOSHISHO OHE TU PUKULULA

8, 9. Ongahelipi omayele oo Jehova he tu pe okupitila movapiya vaye taa ulike kutya oku na ko nasha shili nafye? Yandja oshihopaenenwa.

8 Otashi dulika tu mone kutya Jehova oku na ko nasha nafye naunene tuu ngeenge twa pewa epukululo. (Lesha Ovaheberi 12:5, 6.) Oshoshili kutya ihatu kala twa hafa ngeenge hatu pewa omayele ile outekuduliko. (Heb. 12:11) Ashike, diladila kutya oo te tu pe omayele oku na okukala a diladila kushike. Oku na okukala a didilika osho hatu ningi, osho tashi dulu okukuma ekwatafano  letu naJehova Kalunga, oku na okukala e na ko nasha nomaliudo etu noku na ehalo lokulongifa efimbo laye nokuninga eenghendabala da pumbiwa opo e tu ulikile okudja mOmbibeli nghee hatu dulu okulundulula oikala yetu opo tu hafife Kalunga. Kape na umwe e li Odjo yomayele a tya ngaho ehe fi ashike Jehova.

9 Natu ka kundafaneni oshihopaenenwa shonhumba shi na sha nanghee ovayandjimayele vopanhu hava ulike okunakonasha kwaKalunga. Omumwatate umwe okwa li ha tale omafano oipala pandjikilile fimbo ine uya moshili, ashike okwa ka efa po onghedindjikilile oyo. Ndele nande ongaho, eamo lokulonga owii olo likulu kala li la dja mo filufilu muye, ola li tali xwike la fa omakala omundilo. Pomhito imwe eshi a landa ongodi yopeke ipe, ehalo laye lokulonga owii ola li la xwama. (Jak. 1:14, 15) Okwa li ha longifa ongodi oyo opo a ye keenhele dokointaneta oko ku na omafano oipala. Efiku limwe, fimbo va li tava udifa okupitila mongodi, okwa li a pa omukulunhuongalo umwe ongodi yaye opo a konge mo eenomola donhumba deengodi. Eshi omukulunhuongalo a hovela okulongifa ongodi oyo, okwa holoka oinima yonhumba tai limbilike. Osho osha ka kala enangeko noupuna komumwatate oo a li e li pokufya pamhepo. Okwa li a pewa omayele e li pefimbo, a mona ouwa mepukululo olo a li a pewa nokwa ka finda oikala yaye ii. Inatu pandula tuu Tate yetu womeulu omunefiloshisho, oo ha mono nokuli nomanyono etu omeholeko nohe tu pukulula fimbo inatu nyona sha kwata moiti!

OHATU MONO OUWA MOKUTULA MOILONGA OMAFINAMHANGO OMBIBELI

10, 11. (a) Omonghedi ilipi hatu dulu okukonga ewiliko kuKalunga? (b) Ongahelipi oukwaneumbo umwe wa li wa mona kutya oshi li pandunge okushikula ewiliko laJehova?

10 Omupsalme okwa imbila Jehova ta ti: “Oto endifa nge pamhangela yoye.” (Eps. 73:24) Ngeenge twa pumbwa ewiliko, otu na ‘okushiiva’ Jehova mokukonakona Eendjovo daye opo tu shiive etaleko laye moinima yonhumba. Okutula moilonga omafinamhango Ombibeli ihaku tu etele ashike omauwa opamhepo ndele omafimbo amwe ohaku tu kwafele yo tu wanife po eemhumbwe detu dopalutu. — Omayel. 3:6.

11 Oshihopaenenwa shimwe shanghee Jehova a li a wilika vamwe ohatu dulu oku shi mona moshimoniwa shomunafaalama umwe oo ha di moshitukulwa shokeemhunda shaMasbate moFilipine. Omunafaalama oo nomukulukadi waye ova kala ovakokolindjila vondjikilile ofimbo tava tekula oukwaneumbo wavo oo wa kula. Efiku limwe, ova li va kumwa eshi va li va yakula omukanda wa dja kumwene wofaalama tau ti kutya otava tewa mo. Oshike sha li tashi va tefa mo?  Ova li va lundilwa kutya kave fi ovanashili. Nonande omumwatate oo okwa li te lipula kutya openi ta ka hanga onhele yokukala noukwaneumbo waye, okwa ti: “Jehova ote ke tu fila oshisho. Okwa kala alushe he tu wanifile po eemhumbwe detu, kashi na nee mbudi kutya oshike sha holoka po.” Elineekelo lomumwatate oo kala li longaho. Konima yomafiku manini, oukwaneumbo oo owa li wa pepelelwa eshi wa uda kutya itau ka dja mo vali monhele oyo. Oshike sha li sha ningwa po? Mwene wonhele oyo okwa li a didilika kutya nonande opa li omapopyo a tya ngaho, oukwaneumbo oo wEendombwedi ohau wilikwa komafinamhango Ombibeli, nou na efimaneko nombili. Osho osha li sha kumwifa neenghono mwene wonhele oyo nomolwaasho ka li ashike e va pitika va kale mo ndele okwa li yo e va pa oshitukulwa shimwe vali shedu shokulima. (Lesha 1 Petrus 2:12.) Jehova ohe tu wilike shili okupitila mEendjovo daye opo tu dule okulididimikila omaudjuu omonghalamwenyo.

KAUME OO TE TU KWAFELE TU LIDIDIMIKILE OMAYELEKO

12, 13. Omeenghalo dilipi tashi dulika vamwe va kale tave lipula ngeenge Kalunga okwa didilika ngoo okumona oixuna kwavo?

12 Omafimbo amwe, ohatu lihange momayeleko oo haa kwata olule. Otashi dulika tu kale hatu kondjo noudu woshinamenena, hatu patanekwa koilyo youkwaneumbo wetu oule wefimbo lile ile hatu hepekwa pandjikilile. Ongahelipi kombinga yokuhaudafana kwa kwata moiti oko haku holoka pokati ketu navamwe meongalo?

13 Pashihopaenenwa, otashi dulika u udifwe nai komapopyo oo wa tala ko kutya kae li pahole. Otashi dulika u tye: ‘Oshinima eshi itashi dulu okuningwa mehangano laKalunga!’ Ashike omumwatate oo e ku udifa nai otashi dulika a pewe omaufembanghenda meongalo noha popilwa mouwa kuvamwe. Otashi dulika u lipule kutya, ‘Osho osha enda ngahelipi? Mbela oshinima eshi Jehova oku shi wete ngoo? Ota ka katuka ngoo onghatu?’—Eps. 13:2, 3; Hab. 1:2, 3.

14. Omolwetomheno lilipi tashi dulika Kalunga aha ninge po sha shi na sha nomaupyakadi etu opaumwene?

14 Jehova otashi dulika e na omatomheno a kola e shi ina ya mo olunyala moshinima osho. Pashihopaenenwa, ofimbo to diladila kutya mukweni oye unene e na okupewa ombedi, otashi dulika Kalunga hasho e shi tala ko ngaho. Pataleko laye, otashi dulika wa ninga epuko la kula li dulife pwaasho wa li to diladila. Eendjovo odo wa tala ko kutya otadi yahameke neenghono, otashi dulika paulelalela, di li omayele taa wapalele oo wa pumbwa okudiladila kuo. Omumwatate Karl Klein, oo a li oshilyo shOlutuwiliki, okwa popya mondjokonona yaye yokukalamwenyo kutya pomhito imwe okwa li a pewa omayele a kwata moiti komumwatate J. F. Rutherford. Lwanima, omumwatate Rutherford okwa li e mu popifa a hafa ta ti: “Wa uhala po Karl!” Ashike omumwatate Karl Klein okwa li natango a handuka omolwomayele oo a pewa, nokwa li e mu popifa ta ngonene. Eshi omumwatate Rutherford a mona kutya omumwatate Klein okwe mu kwatela onghone, okwe mu londwela kutya na lungame aha ninge oshihakanwa shOndiaboli. Omumwatate Klein lwanima okwa ka shanga ta ti: “Ngeenge twa kwatela onghone omumwatate, naunene tuu molwaashi a popya sha osho e na oufemba woku shi popya omolwoshinakuwanifwa osho e na, ohatu kwatwa noupu keemwiyo dOndiaboli.” *

15. Oshike tu na okudimbuluka osho tashi ke tu kwafela tu henuke okukala twa kenyanana eshi twa teelela Jehova e tu kwafele tu pite momayeleko?

15 Otashi dulika tu kale twa kenyanana ngeenge eyeleko tali monika la fa tali kalelele. Otu na okuungaunga nalo ngahelipi? Natu tye nee ngeno oto shingi ohauto mopate ya kula ashike omu na omukweyo mule woyeendifo. Ndele ku shii kutya oto kala wa teelela efimbo li fike peni. Ngeenge owa kenyanana ndele to kendabala okuya nondjila imwe, otashi dulika u ka kane. Oto ke lihanga to kwata efimbo lile okufika oko to i shi dulife ngeno wa shingile ashike nelididimiko  mondjila oyo ya kula. Sha faafana, ngeenge owa kala mondjila oyo ya tumbulwa mEendjovo daKalunga, mokweendela ko kwefimbo oto ka fika kefikilo.

16. Etomheno limwe vali lilipi Jehova tashi dulika a efe tu yelekwe?

16 Jehova otashi dulika a pitike tu yelekwe molwaashi a hala tu mone edeulo la fimanenena. (Lesha 1 Petrus 5:6-10.) Ashike dimbuluka kutya, haye omweetifi womayeleko. (Jak. 1:13) Omaudjuu mahapu ohaa etifwa ‘kOmutondi woye, Satana.’ Ashike Kalunga ota dulu okulongifa onghalo idjuu e tu kwafele tu kule pamhepo. Oku wete okumona oixuna kwetu, nota ka shilipaleka kutya otaku ka kala po ashike oule ‘wokafimbo,’ molwaashi ohe ‘tu file oshisho.’ Oho pandula ngoo epashukilo laJehova lopahole ngeenge to mono oixuna komayeleko, u na elineekelo kutya ote ke ku kwafela u pite mo?—2 Kor. 4:7-9.

KALUNGA OTE KE KU PA ONDJABI

17. Jehova oha konakona oolyelye, nomolwashike?

17 Kalunga oha konakona okukalamwenyo kwetu opo a shilipaleke ngeenge otu mu hole ngoo shili. Okwa li a lombwela ohamba Asa okupitila momuprofeti Hanani a ti: “Omesho Omwene taa tale edu alishe, opo a kwafe neenghono ovo have liameke kuye nomutima aushe.” (2 Omaf. 16:9) Kalunga okwa li a mona kutya Asa ine liameka kuye nomutima aushe. Ashike ote ke ku ‘kwafela neenghono daye’ ngeenge owa kala to longo osho sha yuka.

18. Ngeenge ou udite kutya kape na oo he ku pandula, oshike u na okudimbuluka shi na sha naJehova? (Tala efano pehovelo.)

18 Kalunga okwa hala tu ‘konge eshi shiwa’ ‘nokuhola eshi shiwa,’ ‘nokulonga ouwa” opo a dule oku tu “filonghenda.” (Amos 5:14, 15; 1 Pet. 3:11, 12) Jehova oha kala e wete ovayuki nohe va nangeke noupuna. (Eps. 34:16) Pashihopaenenwa, diladila shi na sha novadalifi Ovaheberi, Sifra naPua. Eshi Ovaisrael va li moupika waEgipti, ovakainhu ovo vavali ova li hava tila Kalunga neenghono shi dulife Farao, oo a li e va lombwela va dipae ounona oumati Ouheberi eshi tava dalwa. Osha yela kutya, eliudo lavo lopakalunga ola li le ve linyengifa opo va xupife eemwenyo douhanana. Sifra naPua ‘lwanima ova ka pewa’ oludalo lihapu lavo vene. (Ex. 1:15-17, 20, 21) Omesho aJehova oo taa tale, okwa li a mona oilonga yavo iwa. Omafimbo amwe, otashi dulika tu kale tu udite kutya kape na oo e na ko nasha noilonga iwa oyo twa longa. Ashike Jehova oku na ko nasha. Oha didilike oshilonga keshe shiwa osho twa longa, note ke tu pa ondjabi. — Mat. 6:4, 6; 1 Tim. 5:25; Heb. 6:10.

19. Ongahelipi omumwameme umwe a li a mona kutya Jehova oha didilike oilonga yetu iwa?

19 Omumwameme umwe wokoAustria okwa li a mona kutya Kalunga oku wete oilonga yaye youdiinini. Molwaashi okwa li Omuhungaria, okwa li a pewa ondjukifi yomupopi welaka lOshihungaria opo e ke mu udifile. Okwa li a ya meendelelo keumbo lonomola oyo a li a pewa, ndele ina hanga mo omunhu. Okwa kala yo ha i ko lwoikando. Omafimbo amwe okwa li a didilika kutya meumbo omu na omunhu ndele ita nyamukula. Okwa kala ha fiye po oileshomwa, eenhumwafo nouyelele oko ta dulu okukwatafanwa naye nosho tuu. Konima yomudo umwe netata eshi a kala ta i ko lwoikando, okwa ka yeululwa! Omumwameme oo okwa li a kundwa komukainhu omunambili, oo e mu lombwela ta ti: “Ila mo. Onda lesha oinima aishe oyo wa li wa etela nge nonda kala nde ku teelela.” Omuneumbo oo okwa kala e li kepango lokankera noka li ta dulu lela okupopya novanhu. Omumwameme okwa li a hovela naye ekonakonombibeli. Kalunga ka li tuu a pa omumwameme oo ondjabi omolweenghendabala daye doudiinini!

20. Ou uditile ngahelipi epashukilo laJehova lopahole?

20 Jehova oku wete keshe osho to ningi nolwanima ote ke ku pa ondjabi. Eshi wa didilika kutya Kalunga oku ku wete, ino kala u udite wa fa to talwa kefano lomeefitola olo lihe na omaukwatya opanhu. Ponhele yaasho, kala alushe u udite wa ehena popepi elela naKalunga omunefiloshisho oo e na ko nasha shili naave.

^ okat. 14 Ondjokonona yonghalamwenyo yomumwatate Klein oi li mOshungonangelo yOshiingilisha ye 1 Oktoba 1984.