Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Mbela ito dulu okukendabala wa mana mo u londwele vamwe?

Mbela ito dulu okukendabala wa mana mo u londwele vamwe?

Pehovelo lefelemudo 20, ovanhu ova li va hafela ofilima tai ulike ashike omafano yedina A Trip Down Market Street omo mwa li tamu ulikwa nghee onghalamwenyo yovanhu vomuSan Francisco, moU.S.A. ya li pefimbo lonale. Ovadani vofilima oyo ova li va tula efano lokufaneka kombada yomutwe wohauto tai ende ndele tave li taalelifa mepandavanda li yadi ovanhu. Mofilima oyo omwa li mwa ulikwa omatemba taa nanwa keenghambe, eehauto domodela yonale, ovanhu tava lande oinima nosho yo ovalandifi voifokundaneki.

Ngeenge owa tale ofilima oyo otashi dulika u ka kale wa nyika oluhodi molwaashi otashi dulika ya li ya ningwa muAprili 1906, ofimbo ekakamo ledu linyanyalifa olo la li la etifa omundilo inali denga odoolopa oyo mo 18 Aprili. Ekakamo ledu olo ola li la dipaa ovanhu omayovi nola hanauna po hanga konyala oshitukulwa ashishe osho shodoolopa oyo. Oshi na oupu vamwe ovo va ulikwa mofilima oyo va kala ashike nomwenyo oule womafiku manini okudja eshi ofilima ya ningwa. Scott Miles, okamona kaumwe womwaava va dana ofilima oyo, okwa ti: “Eshi nda li handi tale ovanhu ovo, ondi wete kutya kava li ve shii kutya oshike sha li poku va ningilwa. Onda li nde va etela shili onghenda.”

Mo 1906, ekakamo ledu olo la li la etifa yo omundilo, ola li la hanauna po oshitukulwa shinene shodoolopa yaSan Francisco nopehe na elondwelo la sha

Okuyelekanifa onghalo oyo naai yopefimbo letu oshi na oku tu ningifa tu diladile moule. Nafye otwa etela ovanhu vakwetu onghenda. Ovanhu ova pwila momalipyakidilo avo akeshe efiku nopehe na okunongela oudjuu oo u li poku va hanga, sha hala kutya, ehanauno lounyuni ou woukolokoshi nosho yo onghedi yavo yokukalamwenyo. Mepingafano nekakamo ledu olo la li inali monikila po, fye otu na omhito yokulondwela ovanhu vakwetu kombinga yefiku laJehova letokolo. Otashi dulika we litulila po efimbo lonhumba oshivike keshe lokukufa ombinga moukalele weumbo neumbo, ndele mbela ito dulu okuninga eenghendabala da mana mo u londwele ovanhu vahapu?

JESUS OKWA LI E LILONGEKIDA ALUSHE OKUUDIFA

Jesus okwe tu tulila po oshihopaenenwa sha denga mbada shokukala alushe e lilongekida okuudifa. Okwa li ha udifile keshe oo ta shakeneke, mwa kwatelwa omufendelifi oo a li a shakeneka mondjila nosho yo omukainhu oo a shakenekele pondungu omutenya ofimbo a li ta fuda po. (Luk. 19:1-5; Joh. 4:5-10, 21-24) Nokuli nonande Jesus okwa hangwa ta fuwa po, oha lundulula eemhangela daye opo a honge vamwe. Olukeno olo a li e uditile ovanhu vakwao ola li le mu linyengifa a ninge ngaashi ta dulu opo e va honge. (Mark. 6:30-34) Ongahelipi ovaudifi kunena hava hopaenene oshihopaenenwa shaJesus shokukala alushe e lilongekida okuudifa?

 OHAVA LONGIFA OMHITO KESHE OYO TAVA MONO

Melika oha di moufuleta va amenekeka omo ito dulu okuya mo noupu. Ovashiinda shaye vahapu ovanailongo, neenomola deengodi davo inadi didilikwa membo leengodi nomadina avo kae mo membo lomadina aavo ve li moufuleta ovo. Okwa li a hafela okulongifa omhito ye likalekelwa oyo a li e na yokuhovela eenghundafana dopamhepo naavo hava di moufuleta ovo, ngeenge a shakene navo momukala nomomambaba. Okwa ti: “Oufuleta ovo onda li nde va tala ko ve li oshitukulwa shange omo ndi na okuudifila.” Melika oha humbata oishangomwa momalaka e lili noku lili, novanhu vahapu ohava tambula oufo noifo. Ohe va lombwele yo va tale ko-Web site yetu yo-jw.org nokwa hovela omakonakonombibeli mahapu.

Sonia naye oha kongo yo eemhito dokuudifila vamwe. Oha longo mokapangelo kandokotola umwe, nokwa li e litulila po elalakano lokuyandja oundombwedi nawanawa kukeshe oo ha longo naye. Tete oha tale kutya omunhu keshe oku na eemhumbwe dilipi nohokwe mushike. Opo nee, oha longifa po efimbo laye lomusha opo a kundafane Ombibeli nakeshe umwe pauhandimwe. Oshidjemo, Sonia okwa li a dula okuhovela omakonakonombibeli avali. Ota ningi yo omalongekido opo a kale ha udifile ovanaudu pefimbo lefudepo, ovo hava kala momukala wokapangelo va teelela ndokotola.

KALA HO LONGIFA OMHITO KESHE

Umwe womwaavo va xupile mekakamo ledu lomo 1906 okwa ti kutya ola li “oshiponga shinyanyalifa osho inashi ningwa nande onale moshilongo ile moshilando shonhumba.” Ashike kape na nande oshiponga tashi dulu okuyelekanifwa nefiku letokolo olo mafiku tali ka hanga aveshe “ava inava shiiva Kalunga.” (2 Tes. 1:8) Jehova okwa halelela ovanhu va lundulule oikala yomadiladilo noyomitima davo nova tambule ko etumwalaka lelondwelo olo tava pewa kEendombwedi daye. — 2 Pet. 3:9; Eh. 14:6, 7.

Ito dulu mbela okulongifa omhito keshe oyo to mono opo u yandje ­oundombwedi kwaavo to shakeneke efiku keshe?

Ou na oufembanghenda wokupashula omesho ovanhu va mone kutya otu li momafimbo madjuu noku va kwafela va efe po omalalakano okuliholamwene opo va konge Jehova. (Sef. 2:2, 3) Ito dulu mbela okulongifa omhito keshe oyo to mono opo u yandje oundombwedi kovanailonga vakweni, kovashiinda shoye nosho yo kwaavo to shakeneke efiku keshe? Mbela ito dulu okukendabala wa mana mo u londwele ovanhu vahapu?