Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Omapulo a dja kovaleshi

Omapulo a dja kovaleshi

Oolyelye va li “ovana ovamati vaKalunga” ovo va tumbulwa muGenesis 6:2, 4, va li ko fimbo Eyelu inali uya?

Ope na oumbangi oo tau ulike kutya ovana vaKalunga ovo ovopamhepo. Mbela oumbangi oo oulipi?

Genesis 6:2 okwa ti: “Ovana ovamati vaKalunga va mona ovana oukadona vovanhu va li vawa, ndele vo ve likufila ovakainhu aveshe ava va hala.”

MOmishangwa dOshiheberi, outumbulilo “ovana ovamati vaKalunga” otau hangwa muGenesis 6:2, 4; muJob 1:6; 2:1; 38:7 nosho yo mEpsalme 89:7. Mbela omishangwa odo otadi ulike shike shi na sha ‘novana ovamati vaKalunga’?

“Ovana ovamati vaKalunga” ovo va popiwa muJob 1:6 nopehe na omalimbililo ova li oishitwa yopamhepo oyo ya li ya ongala koshipala shaKalunga. Umwe womuvo okwa li Satana oo a kala ‘nokweelaela kombada yedu.’ (Job 1:7; 2:1, 2) Sha faafana, Job 38:4-7 okwa popya kutya ‘ovana ovamati vaKalunga’ ova li “va nyakukwa” eshi a dika “emanya lokolonela” yedu. Ovo ove na okukala ovaengeli molwaashi pefimbo opo ovanhu kava li va shitwa natango. ‘Ovana ovamati vaKalunga’ ovo va popiwa mEpsalme 89:7 ove li oishitwa yopamhepo oyo i li naKalunga meulu ndele havanhu.

Ndele mbela oolyelye “ovana ovamati vaKalunga” ovo va popiwa mehokololo olo li li muGenesis 6:2, 4? Metwokumwe nOmishangwa odo da tumbulwa metetekelo, oshi li pandunge okufika pexulifodiladilo kutya ehokololo olo otali popi kombinga yovana vaKalunga vopamhepo ovo va li ve uya kedu.

Ovanhu vamwe ohava mono shidjuu okwiitavela kutya ovaengeli otava dulu okukwatwa kehalo lokuya momilele. Eendjovo daJesus odo da shangwa muMateus 22:30 otadi ulike kutya meulu ihamu hombolwa mo ihamu i wa momilele. Ashike opa li eemhito opo ovaengeli vamwe va li va lundulukila momalutu opambelela, nova li nokuli va lya nokunwa pamwe novanhu. (Gen. 18:1-8; 19:1-3) Onghee hano, oshi li pandunge okufika pexulifodiladilo kutya ngeenge ohava dulu okulundulukila momalutu opambelela, itava nyengwa okuya momilele novakainhu.

Ope na omatomheno opamishangwa oo taa ulike kutya ovaengeli vamwe osho va li va ninga ngaho. MuJudas 6, 7, omanyono ovalumenhu vomuSodom ovo va li hava i momilele panghedi ihe fi yopaushitwe okwa faafanifwa naao ‘ovaengeli ava va li inava diinina oulenga wavo, nova fiya po omitumba davo vene.’ Efaafano oli li apa kutya, ovaengeli ovo nosho yo Ovasodom ova ya ‘moluhaelo panghedi yavo nova shikula ouhalu wombelela, paenghedi dihe fi dopaushitwe.’ Eendjovo dimwe da yukila kwaado otadi hangwa mu 1 Petrus 3:19, 20 odo tadi popi shi na sha novaengeli ovo ovanashibofa eshi va li “pomafiku enya aNoa.” (2 Pet. 2:4, 5) Hano onghatu oyo ya katukwa kovaengeli ovo ovanashibofa pefimbo laNoa otai dulu okufaafanifwa nomanyono Ovasodom nOvagomorra.

Otashi ka kala pandunge okufika pexulifodiladilo la tya ngaho ngeenge otwe shi didilike mo kutya “ovana ovamati vaKalunga” ovo va tumbulwa muGenesis 6:2, 4 ovaengeli ovo va lundululila omalutu avo momalutu opambelela nokuya moluhaelo novakainhu.

 Ombibeli oya ti kutya Jesus okwa ‘udifila eemhepo di li modolongo.’ (1 Pet. 3:19) Mbela osho osha hala okutya shike?

Omuyapostoli Petrus okwa ulika kutya eemhepo odo ovovo “va li inava dulika, onhalanheni yaKalunga eshi ye va teelela pomafiku enya aNoa.” (1 Pet. 3:20) Osha yela kutya Petrus okwa li ta popi shi na sha novaengeli ovo va li va yambidida ounashibofa waSatana. Judas okwa ti kutya ovaengeli ovo va li “inava diinina oulenga wavo, ndele va fiya po omitumba davo vene,” Kalunga “okwe va idilila [momulaulu], omomapando alushe, va diininwe ngaha fiyo okefiku olo linene letokolo.” — Jud. 6.

Omonghedi ilipi ovaengeli vamwe va li inava dulika pefimbo laNoa? Ofimbo Eyelu inali uya, oishitwa oyo yopamhepo ikolokoshi oya li ya lundululila omalutu ayo momalutu opambelela, oshinima osho Kalunga a li ina lalakanena shi na sha nayo. (Gen. 6:2, 4) Shimwe vali, ovaengeli ovo va li va ya momilele novakainhu ova li va ninga oshinima shihe li paushitwe. Kalunga ka li a shita oishitwa yopamhepo i kale hai i momilele novakainhu. (Gen. 5:2) Ovaengeli ovo ovakolokoshi novanashibofa otava ka hanaunwa po peufwafimbo laKalunga. Ndele ngaashi Judas a popya, paife ove li ‘momilaulu’ dinene, modolongo yopafaneko.

Onaini nongahelipi Jesus a li a udifila ‘eemhepo odo di li modolongo’? Petrus okwa ti kutya osho osha ningwa konima eshi Jesus a “tulwa omwenyo pamhepo.” (1 Pet. 3:18, 19) Didilika yo kutya Petrus okwa ti kutya Jesus okwa “udifile.” Eshi Petrus a longifa epitafimbo otashi ulike kutya eudifo olo ola ningwa fimbo ina shanga onhumwafo yaye yotete. Otashi ulike kutya, Jesus okwa li a udifila oishitwa yopamhepo ikolokoshi pefimbo lonhumba konima yenyumuko laye shi na sha netokolo li li pauyuki olo li li poku i hanga. Ka li e i udifila etumwalaka leteelelo ndele oletokolo. (Jona 1:1, 2) Jesus okwa li e na etomheno lokushiivifa etokolo la tya ngaho molwaashi okwa kala e na eitavelo nokwa kala omudiinini fiyo okefyo nokonima okwa nyumunwa, nokungaho okwa ulika kutya Ondiaboli kai na sha muye. — Joh. 14:30; 16:8-11.

Monakwiiwa, Jesus ota ka manga nokutula modolongo Satana novaengeli ovo. (Luk. 8:30, 31; Eh. 20:1-3) Ndele fimbo osho inashi ningwa, ovaengeli ovo ihava dulika otava kala momilaulu dinene dopamhepo notava ka hanaunwa po shili. — Eh. 20:7-10.