Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ONDJOKONONA YONGHALAMWENYO

Osho sha ningifa onghalamwenyo yetu i kale i na eityo

Osho sha ningifa onghalamwenyo yetu i kale i na eityo

ESHI okamonamati ketu Gary ka dalwa mo 1958, onda li nda mona kutya ope na sha sha puka shi na sha nako. Ndele osha li sha pula eemwedi 10 eendokotola di mone kutya oke na ounghundi washike nosho yo omido 5 opo ovashiivinawa voinima yopaunamiti moLondon va shilipaleke kutya oke na shili ounghundi oo wa monika keendokotola. Onda ka kala yo nda nyika oluhodi eshi okamonakadona ketu Louise, oko ka ka dalwa konima yeedula omuwoi okudja eshi Gary a dalwa, ka ka kala ke na ounghundi wa kwata moiti ke dule Gary.

Eendokotola oda li da lombwela nge nolukeno tadi ti kutya ounona voye aveshe ove na omadidiliko omukifi hau ifanwa mOshiingilisha Laurence-Moon-Bardet-Biedl, * nokau na epango. Pefimbo opo omukifi oo kawa li naanaa u shiivike. Amwe omomadidiliko omukifi oo ongaashi, ounghundi wokuhamona ko nawa oko haku etifa oupofi, oshivixa sha londa, ominwe dokeenyala nokeemhadi da pitilila, okukula taku ende kanini, oilyo yolutu itai longele kumwe, oudu woshuuka, ouyahame wopomatwikinino omakipa neefiyo itadi longo nawa. Onghee hano, okufila oshisho ounona vange osha li tashi ka kala eshongo. Omakonakono amwe opo a ningwa okwa ulika kutya, omunhu umwe womovanhu 125 000 oku na omukifi oo notashi dulika wavamwe inau kwata moiti unene.

JEHOVA OKWA NINGA “EMANYAHOTE” LETU

Konima eshi opo nda hombolwa, onda li nda kundafana naumwe womEendombwedi daJehova, nonda li nda mona kutya osho twa kundafana naye osho oshili. Ndele omushamane wange ka li e na ohokwe moshili yOmbibeli. Molwaashi oilonga oyo a li e na oya li hai tu ningifa tu tembuke lwoikando, kanda li handi dulu nandenande okuya kokwoongala. Ndele nande ongaho, onda ka twikila okulesha Ombibeli nokwiilikana kuJehova. Kasha li tuu tashi hekeleke okulesha kutya ‘Omwene oye emanyahote kovafininikwa, emanyahote mefimbo loudjuu noita efa ava tave mu kongo!’ — Eps. 9:10, 11.

Gary ka li ha mono ko nawa, onghee hano, eshi a li e na omido hamano, okwa li a ya momuhandjo kofikola ye likalekelwa oyo i li kolukadi lomunghulofuta waEngland. Okwa li ha dengele nge alushe shi na sha noinima oyo ha kala te lipula nayo nonda li handi mu hongo omafinamhango Ombibeli opehovelo okupitila mongodi. Konima yomido dinini eshi Louise a dalwa, onda ka kwatwa kouvela hau ifanwa sclerosis no-fibromyalgia. Gary okwa ka alukila keumbo okudja komuhandjo eshi e na omido 16. Ndele nande ongaho, okwa li ta ende ta ningi omupofi, nomo 1975 okwa li a tulwa momusholondodo wovapofi. Mo 1977, omushamane wange okwe ke tu fiya po.

Diva konima eshi Gary a dja ko komuhandjo, otwa ka kala twe lipyakidila pamwe neongalo linahole, nonda ka ninginifwa mo 1974. Onda li nda hafa eshi omukulunhuongalo umwe a li a kwafela Gary a ungaunge nomalunduluko oo a li ta piti muo pefimbo lokamukondapweyu. Eendombwedi dimwe nado oda li da kwafela nge yo noilonga yopeumbo, nadimwe domudo oda li da hoololwa di kale ovanailonga vepangelo voku tu kwafela. Osho kasha li tuu enangeko noupuna linene!

Gary okwa twikila okuninga exumokomesho lopamhepo nokwa ka ninginifwa mo 1982. Molwaashi okwa li a halelela okukufa oukwafelikokolindjila, naame onda li nda tokola oku u kufa opo ndi longe pamwe naye, notwa ka twikila oule womido dihapu.  Omonamati wange okwa li a hafa eshi lwanima a li a pulwa komupashukilishikandjo a ti, “Gary, omolwashike ito ningi omukokolindjila wondjikilile?” Molwaashi osho osha li she mu twa omukumo, mo 1990 okwa li a nangekwa po e li omukokolindjila.

Gary okwa tandwa meenho lwoikando ivali, mo 1999 nomo 2008, ashike oupyakadi u na sha noukolele waLouise owa li wa kwata moiti neenghono. Okwa li a dalwa omupofi filufilu, naashi nda mona a mena okamunwe ka wedwa po komhadi onde ke shi mona mo kutya naye oku na omukifi woLMBB. Omakonakono okwa ka ulika diva kutya oilyo yaye yomeni nayo oi na oupyakadi muhapu. Oule womido, okwa kala ha tandwa omatando manene mwa kwatelwa omatando eefiyo atano. Naye okwa li yo e na oudu woshuuka ngaashi Gary.

Molwaashi okwa li e shii kutya onghalo ohai kala idjuu ngeenge pa pumbiwa etando, Louise okwa li a popya novatandi nosho yo elelo loshipangelo komesho yefimbo, e va yelifile kutya omolwashike ina hala okutulwa ohonde. Oshidjemo, okwa kala ta hafele ekwatafano liwa naavo ve na ko nasha shili noupyakadi waye wopalutu.

ONGHALAMWENYO I NA EITYO

Meumbo letu ohatu longo mo oilonga ihapu, naaishe oya pambafana nokulongela Jehova. Fimbo oikwaelektronika inai uya, onda li handi longifa eevili dihapu mokuleshela Gary naLouise. Ndele molwaashi paife ope na ou-CD, ou-DVD nosho yo oinima imwe oyo to dulu okupwilikina kointaneta, ohai tu kwafele tu hafele ekonakonombibeli olo twe litulila po pomafimbo a yoolokafana, nohatu dulu okuninga omatyekosha taa ti sha pokwoongala.

Inatu hafa tuu eshi twa mona oshili i na ondilo yomEendjovo daJehova da nwefwa mo!

Omafimbo amwe Gary oha kopele omanyamukulo aye momutwe, nongeenge oku na oshipopiwa mOfikola yOkudeula Ovaudifi, oha dulu oku shi yandja noitya yaye mwene. Okwa li a nangekwa po e li omuyakuliongalo mo 1995 noha kala alushe e lipyakidila kOlupale lOuhamba, ha hambelele oilyo yeongalo eshi tai uya kokwoongala noha kwafele koikwamambako.

Gary oha waiminwa kEendombwedi dikwao moukalele, naluhapu ohadi undula ko kokatemba oko ha longifa omolwouyahame wopomatwikinino omakipa. Ondombwedi imwe oya li hai mu kwafele a konakone Ombibeli naumwe oo e na ohokwe. Gary okwa li yo a ladipika Omukriste umwe oo a kala a talala oule womido 25. Aveshe vavali paife ohava i kokwoongala kwopaKriste.

Eshi Louise a li e na omido omuwoi, okwa li a hongwa kuinakulu okutunga neengodi nokwa li yo a hongwa kuumwe oo a li he mu file oshisho nokwaame okuhondja neenyala. Ndele molwaashi okwa li e hole okutunga neenghono, okwa li ha tungu oukumbafa vomaludi vounona nosho yo omakumbafa ovanamido vomeongalo. Oha ningi yo oukalata vomakundo vomaludi, naavo have va yakula ohava kala ve va hafela nova pandula. Eshi Louise a wanifa eedula omulongo nasha, okwa li e lihonga okutopatopa. Molwaashi paife oto dulu okukwatafana naumwe okupitila mokombiyuta, oha shangele ookahewa kaye omatumwalaka pa e-mail. Louise okwa li a ninginifwa eshi e na omido 17. Ohatu hafele oukwafelikokolindjila pomafimbo oikonga ye likalekelwa yokuudifa. Ngaashi Gary, Louise naye oha kopele omishangwa momutwe opo a dule okuhepaulula eitavelo laye momaudaneko e na sha nounyuni omo ‘omesho ovapofi taa ka pashuka nokape na umwe ta ka tya: Aame oshingone.’ — Jes. 33:24; 35:5.

Inatu hafa tuu eshi twa mona oshili i na ondilo yomEendjovo daJehova da nwefwa mo! Omitima detu odi yadi ehafo omolweyambidido leongalo letu molwaashi ngeno kala li po, ngeno inatu dula lela okulonga sha. Ndele Jehova oye unene e tu kwafela tu kale tu na onghalamwenyo tai ti sha.

^ okat. 5 Omukifi oo owa li wa lukilwa eendokotola nhee odo de u mona tete, eshi da mona kutya ohau fyuululwa ngeenge ovadali aveshe vavali ova humbata ombuto yao. Kunena omukifi oo luhapu ohau ifanwa Bardet-Biedl, ashike ihau hakulwa.