Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Vamwe ovo ve liyandja va longe nehalo liwa moMeksiko

Vamwe ovo ve liyandja va longe nehalo liwa moMeksiko

OTASHI tu omukumo okumona kutya ovanyasha vEendombwedi vahapu otava kaleke onghalamwenyo yavo paunafangwa opo va tamunune mo oukalele wavo. (Mat. 6:22) Mbela ohava ningi po omalunduluko elipi? Omandangalati elipi hava shakeneke? Opo tu mone omanyamukulo omapulo oo, natu ka kundafane kombinga yavamwe ovo tava udifa paife moMeksiko.

“OTWA LI TU NA OKUNINGA PO OMALUNDULUKO”

Dustin naJassa vokOilongo ya Hangana ova hombola muJanuali 2007. Lwanima ove ke lilandela ombautu oyo va kala va hala, nova kala tave i longifa oule womudo umwe. Ombautu oyo oya li ya mangelwa petulilo limwe li li popepi naAstoria shaOregon, muU.S.A., odoolopa iwa ya dingililwa koikulundudu i na ofuka nokeemhunda da tuvikwa kolumi, oyo i li ashike oshinano shinini okudja kefuta laPacific. Dustin okwa ti: “Keshe opo to tale, ope na ashike omutalelo muwa.” Ovalihomboli ovo ova li tava diladila kutya onghalamwenyo yavo oi li paunafangwa nove lineekela muJehova. Ova li tave lipula ngaho molwaashi ve na ombautu yeemeta 8, ve na oilonga yetatafiku, ve li meongalo lelaka loshinailongo nohava kufa oukwafelikokolindjila omalupita. Ndele lwanima ova ka mona kutya otave lifufya. Dustin okwa ti: “Otwa li hatu longifa efimbo lihapu mokupangela ombautu yetu, ponhele yokukwafela eongalo. Otwa li tu shii kutya, ngeenge otwa hala shili okupitifa Jehova komesho monghalamwenyo yetu, otu na okuninga po omalunduluko.”

 Jassa okwa ti: “Fimbo inandi hombolwa, onda li handi di moMeksiko nonda li meongalo lOshiingilisha. Onda li handi hafele okulonga koshilongo oko, nonda li nda hala okushuna ko vali.” Dustin naJassa ova li hava lesha pefimbo lelongelokalunga loukwaneumbo wavo oimoniwa yovaudifi ovo va tembukila koilongo imwe oko ku na omapya a pya okuteywa, noimoniwa oyo oya li ye va kwafela va ninge etokolo loku ka kwafela oko ku na omhumbwe. (Joh. 4:35) Dustin okwa ti: “Nafye otwa li twa hala okumona ehafo la tya ngaho.” Eshi Dustin naJassa va lombwelwa kookaume kavo ovo ve li moMeksiko kutya omwa totwa ongudu oyo ya pumbwa ekwafo, ova li va tokola okuya ko. Ova li va efa po oilonga yavo, va landifa po ombautu yavo ndele tava i koMeksiko.

“OSHO TWA LI TWA HAFELA UNENE”

Dustin naJassa ova ka kala hava di modoolopa yaTecomán oyo i li popepi nefuta laPacific noi li eekilometa 4 300 lwaapo kolukadi laAstoria. Dustin okwa ti: “Nonande otwa li hatu kala moshitukulwa shi na omhepo italala neemhunda dihapu, konhele oko okwa li ku na oupyu wamemememe nomiti deengongo daushimba dihapu.” Pehovelo, osha li shidjuu kuvo okumona oilonga. Molwaashi kava li ve na oimaliwa ya henena, ova li ashike hava li olwishi nomakunde luvali mefiku, oshivike keshe. Jassa okwa ti: “Ngeenge twa loloka oikulya oyo, ovakonakonimbibeli vetu ova li have tu pe omamengo, omabanana, omapapaye noushako veengongo daushimba.” Lwanima ovalihomboli ovo ova ka mona oilonga kofikola yokuhonga elaka yokoTaiwan nohava hongo okupitila mointaneta. Paife ohava dulu okufila oshisho eemhumbwe davo dakeshe efiku nondjabi oyo hava mono.

Dustin naJassa ova li ve uditile ngahelipi onghedi yavo ipe yokukalamwenyo? Ova ti: “Otwa hafa neenghono eshi twa tembukila oku. Ekwatafano letu tu li ovalihomboli nosho yo naJehova ola kola shi dulife nale. Ohatu ningi oinima ihapu pamwe, ngaashi, okuya moukalele pamwe, okukundafana nghee hatu dulu okukwafela ovakonakonimbibeli vetu nokulilongekidila okwoongala. Otwa manguluka ko yo koisho oyo twa li tu na nale. Paife otwa wanifilwa oushili weendjovo odo twa kala tuhe udite ko nawa nale di li mEpsalme 34:9, odo tadi ti kutya, ‘Makeleni, nye mu tale ouwa wOmwene apa u fike.’”

OSHIKE SHE LINYENGIFA OVANHU OMAYOVI VE LIYAMBE NEHALO LIWA?

Ovamwatate novamwameme ve dulife 2 900 ovo va hombola naavo inava hombola nove li pepupi lomido 20 nasha nosho yo 30 nasha, ova tembukila koitukulwa yaMeksiko oko ku na natango omhumbwe inene yovaudifi vOuhamba. Mbela omolwashike Eendombwedi adishe odo da hoolola okulonga oilonga oyo i na omashongo? Eshi dimwe domudo da li da pulwa epulo olo di li ongudu, oda li da yandja omatomheno opatatu. Mbela omatomheno oo oelipi?

Leticia naHermilo

Okuulika kutya otu hole Jehova novanhu vakwetu. Leticia oo a ninginifwa fimbo a li e na omido 18, okwa  ti: “Eshi nde liyandjela Jehova onda li nda uda ko kutya ondi na oku mu longela nomutima wange aushe nomwenyo wange aushe. Onghee hano, opo ndi ulike kutya ondi hole Jehova tashi di komutima, onda li nda hala okulongifa efimbo lihapu neenghono dange moilonga yaye.” (Mark. 12:30) Eshi Hermilo oo a hombola Leticia a li e na omido 20 nasha, okwa li a tembuka a ka longe oko ku na omhumbwe inene yovaudifi. Okwa ti: “Onda mona kutya, okukwafela ovanhu va wanife po omhumbwe yavo yopamhepo oko ashike taku ka kwafela nge ndi ulike ohole yange yokuhola ovanhu vakwetu.” (Mark. 12:31) Onghee hano, okwa li a fiya po oshilando sha punapala shaMonterrey oko a li ha longo mombaanga nokuhafela onghalamwenyo youdjeko, ndele ta tembukile kokadoolopa kanini.

Essly

Okumona ehafo lashili notali kalelele. Konima yeninginifo laye, Leticia okwa li a ya nomumwameme womukokolindjila a pyokoka kokadoolopa kamwe ke likalela nova udifila ko oule womwedi. Leticia okwa ti: “Onda li nde shi kuminwa neenghono nosha etela nge ehafo okumona ovanhu tava pwilikine ketumwalaka lOuhamba olo twe va udifila. Pexulilo lomwedi oo onde ke lipopila handi ti, ‘Eshi osho naanaa nda hala okuninga monghalamwenyo yange.’” Sha faafana, eshi Essly oo ina hombolwa noku na omido 20 nasha a mona kutya ovo tava longo koitukulwa oko ku na omhumbwe yovaudifi otava hafele oilonga yavo, naye okwa li e linyengifwa a kale a hala okulonga oilonga ya tya ngaho. Eshi a li natango kofikola yopombada, okwa li ha mono Eendombwedi dihapu diladi odo hadi longo koitukulwa oko ku na omhumbwe inene yovaudifi. Okwa ti: “Okumona oipala yovamwatate novamwameme ovo tai ulike ehafo, osha ningifa nge ndi kale nda hala yo okukala nonghalamwenyo ya fa yavo.” Ovamwameme vahapu navo ova ka ninga ngaashi Essly. Onghee hano, ovamwameme inava hombolwa ve dulife po 680, otava longo opo pe na omhumbwe inene yovaudifi moMeksiko. Inava tulila po tuu ovanyasha novakulunhu oshihopaenenwa shiwa!

Okukala nonghalamwenyo i na eityo noihafifa. Eshi Essly a mana ofikola yopombada, okwa li ta pewa oimaliwa e ke lihonge kounivesiti. Oomakula vaye ova li ve mu ladipika ei tambule opo a ka kale nonghalamwenyo ya fa oyo tai lalakanenwa kukeshe umwe mokukala e na odigili, eifano liwa, otuwa, noku longife efimbo laye mokuya momalweendo. Ashike ina shikula omayele avo. Essly okwa ti: “Ookaume kange Ovakriste vamwe ova lalakanena oinima oyo, nonda ka mona kutya inava pitifa vali komesho oinima yopamhepo. Onda mona yo kutya ohava kenyanekwa komaupyakadi oo hava shakeneke molwaashi ohave lidopo unene moinima younyuni ou. Ndele ame onda lalakanena okulongifa ounyasha wange mokulongela Jehova pauyadi.”

Racquel naPhillip

Essly okwa li e ke lihonga meekersesa dimwe odo de ke mu kwafela a mone oilonga opo e lifile oshisho eshi ta kokola ondjila, nokwa li a ya koshitukulwa oko ku na omhumbwe inene yovaudifi vOuhamba. Okwa li yo e  lihonga omalaka oo haa popiwa moshitukulwa kOvaotomi nOvatlapaneco, nonande kasha li shipu. Paife eshi ta diladila komido nhatu odo a kala ta udifa moitukulwa oyo ye likalela, okwa ti: “Okuudifila koitukulwa oko ku na omhumbwe okwa etela onghalamwenyo yange eityo nondi udite nda wanenwa. Ndele osho sha denga mbada unene oshosho kutya, osha pameka ekwatafano lange naJehova.” Ovalihomboli vamwe vokOilongo ya Hangana, Phillip naRacquel, ovo ve li pomido 30 nasha, ova dimina oushili oo kutya, “Ounyuni otau lunduluka neendelelo navahapu ove udite kutya onghalamwenyo yavo inai amenwa. Ndele okulonga opo pe na ovanhu vahapu tava pwilikine ketumwalaka lOmbibeli, otashi tu kwafele tu kale tu udite tu na onghalamwenyo i na eityo noihafifa.”

OKUUNGAUNGA NOMASHONGO

Verónica

Oshoshili kutya, okulonga opo pe na omhumbwe inene yovaudifi vOuhamba oku na omashongo. Limwe lomuo oli na sha nokulikwafa painiwe. Ndele opo u ungaunge nalo, ou na okukala wa hala okutifuka omolweenghalo domomudingonoko omo to udifile. Omukokolindjila umwe a pyokoka wedina Verónica okwa ti: “Ohandi teleke oikulya ndele handi i landifa kombilixa moshitukulwa omo nda li handi udifile. Onda li yo handi landifile konhele imwe oikutu nonda li handi kulula. Ashike paife ohandi longo oilonga yokuwapaleka meumbo nohandi hongo ovadali eetundi di na sha nanghee ve na okukala hava kundafana nounona vavo.”

Kashipu okwiikilila eputuko neenghedindjikilile dimwe di lili, unene tuu ngeenge oho kala ashike novakalimo vomoshitukulwa shonhumba she likalela. Phillip naRacquel navo ova li monghalo ya tya ngaho eshi va li tava udifile moshitukulwa shovapopi velaka lOshinahuatl. Phillip okwa ti: “Omaputuko etu okwa li a yoolokafana neenghono.” Oshike sha li she va kwafela va tifuke? “Otwa kendabala okuyandja elitulemo koinima iwa oyo Ovanahuatl hava ningi, ngaashi, ekwatafano liwa olo li li momaukwaneumbo avo, okukala ovanashili nosho yo onghedi yavo yokuyandja.” Racquel okwa ti: “Otwe lihonga shihapu eshi twa kala konhele oko nosho yo eshi twa kala hatu longo pamwe novamwameme novamwatate mokati kovanhu vomoshitukulwa osho.”

NGHEE U NA OKULILONGEKIDA

Oshike u na okuninga po paife opo u lilongekide, ngeenge owa hala oku ka longa koitukulwa oyo ye likalela oko ku na omhumbwe? Ovamwatate novamwameme ovo ve na owino moilonga ya tya ngaho ova ti: Fimbo ino tembuka, hovela okukaleka onghalamwenyo yoye paunafangwa nokulihonga okukala wa wanenwa. (Fil. 4:11, 12) Oshike vali osho to dulu okuninga? Leticia okwa ti: “Onda kala handi anye oilonga yokulikongela omboloto oyo tai pula nge ndi kale handi longele ponhele imwe efimbo lile. Onda kala nda hala okukala nda manguluka okutembuka efimbo keshe, kashi na nee mbudi kutya onda pumbiwa peni ile onaini.” Hermilo okwa ti: “Onda li nde lihonga okuteleka, okukosha nokukangula.” Verónica okwa ti: “Eshi nda li novadali vange novamwameme meumbo, onda li handi kwafele mokuwapaleka nonda li nde lihonga okulongekida oikulya yanafangwa ndele oi na oukolele. Onda li yo nde lihonga okukwata nawa osho ndi na.”

Amelia naLevi

Levi naAmelia ovo va dile kOilongo ya Hangana nova hombola paife oule womido hetatu, ova popya shi na sha nanghee omailikano avo okondadalunde a li e va kwafela opo va ka longe koMeksiko. Levi okwa ti: “Otwa li twa valula tu mone kutya otwa pumbwa oimaliwa i fike peni opo tu dule oku ka longa kondje yoshilongo oule womudo umwe notwa li twa pula Jehova meilikano opo tu dule okwoongela oimaliwa i fike opo.” Konima yeemwedi donhumba, ova li va dula okwoongela omuvalu oo va lombwela Jehova meilikano nova li va tembuka nopehe na okwoongaonga. Levi okwa ti: “Jehova okwa li a nyamukula eilikano letu nokwe tu pa osho twa pumbwa, onghee hano, ofye ashike twa li tu na okuwanifa po osho tu na okuninga.” Amelia okwa ti: “Otwa li tu shii ohatu kala ko ashike omudo umwe ndele paife otwa kala ko omido heyali, noinatu diladila nande tu dje ko. Okukala kwetu koshitukulwa eshi, okwe tu pa omhito tu mone nghee Jehova te tu kwafele. Efiku keshe ohatu mono nghee te tu ulikile ouwa waye.”

Adam and Jennifer

Ovalihomboli vamwe, Adam naJennifer, va dile kOilongo ya Hangana notava kwafele moshitukulwa shovapopi vOshiingilisha moMekisko, navo ova li va mona kutya eilikano ola fimana. Ova ti: “Ino teelela eenghalo di ku pitike kudo vene. Ngeenge owa hala oku ka yakula kondje yoshilongo, shi tula momailikano, ndele to katuka metwokumwe nao. Kaleka onghalamwenyo yoye paunafangwa, shangela koshitaimbelewa shomoshilongo omo wa hala oku ka yakula, nokonima eshi wa mona kutya ou na oimaliwa ya wana, opo nee to fikama uye.” * Ngeenge owa ningi ngaho, oto ka kala nonghalamwenyo ihafifa noya punapala pamhepo.

^ okat. 21 Opo u mone ouyelele muhapu u na sha naasho, tala oshitukulwa “Mbela ito dulu ‘okuyaukila kuMakedonia’?” osho shi li mOukalele Wetu wOuhamba waAuguste 2011.