Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oshike tu na okuninga paife eshi twa “shiiva Kalunga”?

Oshike tu na okuninga paife eshi twa “shiiva Kalunga”?

‘Omwa shiiva Kalunga.’ — GAL. 4:9.

1. Omolwashike omushingidila e na okukonakona odila fimbo inai tuka ta shikula omusholondodo?

OMUSHINGIDILA oha konakona nawanawa odila fimbo ina ya molweendo. Ndele opo a shilipaleke kutya okwa konakona oinima aishe, oha kala e na omusholondodo omo mu na oinima i dulife po 30 oyo e na okutala. Ngeenge ina shikula omusholondodo oo efimbo keshe ta konakona odila fimbo inai tuka, otashi dulika a etife oshiponga sha kula. Ndele mbela ou shii ngoo kutya omushingidila elipi unene a pumbwa okuladipikwa a konakone odila ta shikula omusholondodo oo efimbo keshe? Omushingidila oo e na owino. Omushingidila a tya ngaho oshi na oupu a kale ehe na ko nasha lela, ndele ta dopa okukonakona oinima aishe.

2. Ovakriste ova pumbwa okukonakona shike?

2 Ngaashi ashike omusholondodo oo u na okushikulwa komushingidila oo e na ko nasha neameno, ope na omusholondodo woinima oyo tu na okukonakona opo tu shilipaleke kutya eitavelo letu ola kola nokuli nopomafimbo madjuu. Osha fimana okukala hatu konakona pandjikilile kutya eitavelo letu ola kola shi fike peni nosho yo ngeenge otwe liyandjela ngoo shili Jehova Kalunga kutya nee opo twa ninginifwa ile otwa kala hatu mu longele oule womido dihapu. Ngeenge otwa dopa okuninga ngaho pandjikilile nonelitulemo itatu ka kala tu na ekwatafano liwa naJehova. Ombibeli oye tu londwela tai ti: “Ou e lishii e li ofika, na lungame a ha wile po.” — 1 Kor. 10:12.

3. Ovakriste vomuGalatia ova li va pumbwa okuninga shike?

3 Ovakriste vomuGalatia ova li va pumbwa okutala kutya eitavelo lavo ola kola shi fike peni nokukala ve na olupandu omolwemanguluko lopamhepo olo va li ve na. Ekuliloyambo laJesus ole shi ninga tashi shiiva opo Ovakriste va shiive Kalunga monghedi ye likalekelwa. Omolwalo, ovanhu otava dulu okuninga ovana vaKalunga. (Gal. 4:9) Ndele opo Ovagalati va twikile okukala nekwatafano naJehova la tya ngaho,  ova li ve na okweekelashi omahongo oipupulu Ovajuda ovo va li tava ti kutya ove li koshi yOmhango yaMoses. Ndele meongalo lavo omwa li Ovakriste vomoiwana imwe ovo va li inava pita etanda ovo vehe shii Omhango yaMoses. Onghee hano, Ovajuda nosho yo Ovakriste vomoiwana imwe aveshe ova li va pumbwa okuninga exumokomesho lopamhepo. Ova li ve na okuuda ko kutya Kalunga ka li vali a hala ovanhu va shikule Omhango yaMoses.

EENGHATU ODO TU NA OKUKATUKA OPO TU SHIIVE KALUNGA

4, 5. Paulus okwa li a pa Ovagalati omayele elipi, nomolwashike tae tu wapalele?

4 Omayele oo omuyapostoli Paulus a li a pa Ovagalati okwe a shanga nelalakano opo a kwafele Ovakriste vashili aveshe vaha efe po oshili yOmbibeli nokushuna koinima oyo va fiya po. Jehova okwa li a nwefa mo omuyapostoli Paulus a ladipike ovalongeli vaYe aveshe va kanyatele oudiinini wavo ndele havovo ashike va li momaongalo omuGalatia.

5 Atusheni otwa pumbwa okudimbuluka kutya osha enda ngahelipi opo tu manguluke mo moupika wopamhepo nokuninga Eendombwedi daJehova. Shi na sha naasho, diladila komapulo aa avali: Oto dimbuluka ngoo eenghatu odo wa li wa katuka opo u kale wa wana okuninginifwa? Oto dimbuluka ngoo kutya osha enda ngahelipi opo u shiive Kalunga nou shiivike kuye nokungaho oto hafele emanguluko lashili lopamhepo?

6. Ohatu ka kundafana kombinga yomusholondodo washike?

6 Ope na eenghatu 9 odo keshe umwe e na okukatuka ngeenge te uya moshili. Eenghatu odo odi li mokamhungu ke na oshipalanyole,  “Eenghatu odo omunhu e na okukatuka opo a ninginifwe nokutwikila okuninga exumokomesho.” Okukala hatu lidimbulukifa pandjikilile eenghatu odo 9 otashi ke tu pameka opo tuha shune koinima yomounyuni. Ngaashi ashike omushingidila omunawino e na okushikula alushe omusholondodo eshi ta konakona odila fimbo inai tuka, nafye otu na alushe okushikula omusholondodo wopamhepo opo tu dule okukala ovadiinini.

OVO VA SHIIVIKA KUKALUNGA OVE NA OKUTWIKILA OKUNINGA EXUMOKOMESHO

7. Oshihopaenenwa shilipi twa pumbwa okushikula, nomolwashike?

7 Omusholondodo oo hau longifwa komushingidila ohau mu dimbulukifa kutya oshike e na okukala ha ningi alushe fimbo odila inai tuka. Nafye otu na okukala alushe hatu likonakona tu tale kutya otwa ninga exumokomesho li fike peni okudja peninginifo letu. Paulus okwa li a shangela Timoteus ta ti: “Diinina oshihopaelelwa sheendjovo odo diwa we di uda kuame meitavelo nomohole, oyo i li muKristus Jesus.” (2 Tim. 1:13) ‘Eendjovo odo diwa’ otadi hangwa mEendjovo daKalunga. (1 Tim. 6:3) Ngaashi ashike efano la fanekwa paunafangwa tali dulu oku tu kwafela tu ude ko oshinima shonhumba, ‘eendjovo odo diwa’ nado ohadi tu kwafele tu ude ko notu ninge osho Jehova a hala tu ninge. Onghee hano, paife natu ka kundafaneni eenghatu odo twa li twa katuka fimbo inatu ninginifwa nokutala kutya ohatu diinine shi fike peni eendjovo doshili.

8, 9. (a) Omolwashike tu na okutwikila okumona eshiivo nokupameka eitavelo letu? (b) Yelifa kutya osha fimana shi fike peni okukula pamhepo nomolwashike tu na okutwikila okuninga ngaho.

8 Onghatu yotete oyo twa li twa katuka oyo okumona eshiivo. Opo nee, hatu kulike eitavelo. Ashike otwa pumbwa okutwikila okumona eshiivo nokupameka eitavelo letu. (2 Tes. 1:3) Konima eshi twa ninginifwa, ekwatafano letu naKalunga ola pumbwa okweenda tali kolo.

Ngaashi omuti hau twikile okukula, Ovakriste navo ove na okukula pamhepo

9 Ohatu dulu okuyeleka okukula kwetu kwopamhepo nokukula kwomuti. Omuti otau dulu okukula mounene monghedi ikumwifi, unene tuu ngeenge omidi dao oda ya moule. Pashihopaenenwa, omiti diwa domisederi dokuLibanon oda li hadi dulu okukula di fike petungo lomadimo 12 e lilonda, di na omidi da kola noda ya moule nefina li na oule weemeta 12. (Eimb.lela. 5: 15) Omuti oo ohau kulu neendelelo okudja pehovelo. Eshi omidi dao tadi kulu nokuya moule, efina lao ohali ningi linene nolile. Lwanima, omunhu iha dulu vali okumona ngeenge omuti oo otau kulu. Ovakriste navo osho hava kulu pamhepo ngaho. Otashi dulika tu kule pamhepo neendelelo eshi opo twa hovele okukonakona Ombibeli, ndele hatu ninginifwa. Vamwe meongalo ohava kala ve shi wete kutya ohatu ningi exumokomesho. Otashi dulika nokuli tu ninge ovakokolindjila ile tu pewe omaufembanghenda vali amwe meongalo. Mokweendela ko kwefimbo, exumokomesho letu otashi dulika itali ke limonikila vali. Ndele nande ongaho, otwa pumbwa natango okupameka eitavelo letu nokumona eshiivo fiyo twa ‘ninga ovakulunhu, twa kula, twa fika kewano louyadi waKristus.’ (Ef. 4:13) Onghee hano, ngeenge hatu ningi exumokomesho lopamhepo, ohatu kala twa fa okameno kanini oko haka kulu fiyo ka ninga omuti wa kula nowa kola.

10. Omolwashike Ovakriste va pyokoka navo va pumbwa okuninga exumokomesho?

10 Okukula kwetu kwopamhepo kaku na okuxulila ondjilakati. Eshiivo letu oli na okukala lomoule neitavelo letu oli na okukala la pama. Kungaho, ohatu ka kala tu na eitavelo la pama mEendjovo daKalunga. (Omayel. 12:3) Meongalo lopaKriste omu na ovamwatate novamwameme vahapu ovo tava twikile okuninga exumokomesho lopamhepo. Pashihopaenenwa, omumwatate umwe oo a kala omukulunhuongalo oule womido 30 okwa li a didilika kutya natango ota ningi exumokomesho lopamhepo. Okwa ti: “Paife ohandi hafele okulesha Ombibeli shi dulife nale. Ohandi twikile okulihonga eenghedi di lili noku lili omo handi dulu okutula moilonga eemhango nomafinamhango Ombibeli. Ohandi twikile yo okuhafela oukalele.”

PAMEKA EKWATAFANO LOYE NAKALUNGA

11. Ongahelipi hatu dulu okutwikila okupameka ekwatafano letu naJehova?

11 Ngeenge otwa hala okuninga exumokomesho, otu na okweehena popepi elela naJehova oo e li Kaume naTate yetu. Jehova okwa hala tu kale tu udite twa tambulwa ko. Okwa hala tu kale tu shii kutya otu holike notwa amenwa ngaashi okaana haka kala ke udite ke holike noke li meameno ngeenge ke li nomudali wako omunahole ile ngaashi hatu kala tu udite ngeenge tu li nookaume ketu kashili novadiinini. Ashike ekwatafano letu naJehova la tya ngaho ihali uya po moufiku umwe. Ohashi pula efimbo opo tu shiive Jehova nokukala tu mu hole. Onghee hano, ngeenge owa hala okushiiva nawa Jehova, litulila po efimbo lokulesha Eendjovo daye efiku keshe. Kala yo ho lesha oshifo keshe shOshungonangelo no-Awake! nosho yo oishangomwa ikwao ya kanghamena kOmbibeli.

12. Otwa pumbwa okuninga shike opo tu kale tu na ekwatafano la kola naJehova?

 12 Omailikano taa di komutima nosho yo eendafano ohai kwafele ookaume kaKalunga va kule pamhepo. (Lesha Malakia 3:16.) Jehova ‘oha endekele omatwi aye komailikano avo.’ (1 Pet. 3:12) Ngaashi omudali omunahole, Jehova oha pwilikine komailikano etu ngeenge hatu kongo ekwafo kuye. Onghee hano, otwa pumbwa ‘okudiinina mokwiilikana.’ (Rom. 12:12) Itatu dulu okutwikila tu li ookaume kaKalunga ngeenge katu na ekwafo laye. Itatu dulu yo okukondjifa omafininiko ounyuni ou kufye vene. Ngeenge otwa kala ihatu ilikana, Kalunga ite ke tu pa eenghono odo tadi ke tu kwafela. Ashike oku na ehalo nota dulu oku tu kwafela ngeenge otwa pula ekwafo kuye. Eshi wa tala oho ilikana ngoo tashi di komutima, ile owa pumbwa okuninga po omalunduluko? — Jer. 16:19.

13. Omolwashike sha fimanenena okweendafana nOvakriste vakwetu opo tu kule pamhepo?

13 Jehova oku hole ovo “have mu lineekele.” Onghee hano, nokuli nongeenge otwa shiiva Kalunga, otu na okutwikila okweendafana navakwetu ovo ve mu shii pokwoongala kwopaKriste. (Nah. 1:7) Otashi ka kala pandunge okukala hatu endafana novamwatate novamwameme molwaashi otu li mounyuni u yadi oinima oyo tai teya omukumo. Mbela osho otashi ke tu etela omauwa elipi? Meongalo oto ka mona mo oohandimwe ovo tave ke ku twa omukumo “mohole nomoilonga iwa.” (Heb. 10:24, 25) Opo tu kale tu na ohole oyo Paulus a li a popya monhumwafo oyo a li a shangela Ovaheberi, otu na okukala hatu endafana neongalo. Otu na okukala hatu kundafana nOvakriste vakwetu opo tu dule oku va ulikila ohole ya tya ngaho. Onghee hano, kala alushe ho kala pokwoongala nokukufa ombinga muko.

14. Omolwashike tu na okutwikila okulivela ombedi nokulialuluka?

14 Opo omunhu a ninge Omukriste, oku na yo okulivela ombedi nokulialuluka komanyono aye. Ndele okulivela ombedi oshinima tashi twikile. Tu li ovanhu inava wanenena, oulunde ohau tu dingatele noupu, nowa fa eyoka olo le lilongekida oku tu lya efimbo keshe. (Rom. 3:9, 10; 6:12-14) Onghee hano, natu kale twa lungama, inatu lipwililikila omapuko etu. Ndele eshi shihafifa oshosho kutya, Jehova ote ke tu lididimikila eshi hatu kendabala twa mana mo tu kondjife omaunghundi etu nokuninga omalunduluko a pumbiwa. (Fil. 2:12; 2 Pet. 3:9) Natu kale hatu longifa efimbo neenghono detu moilonga yaJehova, ponhele yokulalakanena oinima yopaumwene. Omumwameme umwe oo a kulila moshili okwa li ta diladila kutya okwa pumbwa okukala a tila Jehova neenghono nokwa li e udite kutya ita dulu oku mu hafifa nandenande. Ka li e udite a ehena popepi naJehova nokwa li a ninga omapuko mahapu. Okwa ti: “Osho inandi shi ninga molwaashi ndihe hole Jehova, ndele omolwaashi kanda li ndi mu shii shili. Ashike eshi nda ilikana kuye nda mana mo, onda li nde lialuluka.” Okwa weda ko vali ta ti: “Onda mona kutya Jehova ota yambidida nge ngaashi okaana, ta kwafele nge ndi tauluke endangalati keshe, ha kenukile nge alushe noha ulikile nge osho ndi na okuninga.”

15. Jesus naXe ove shii nohava pandula oinima ilipi?

15 Eshi Petrus novayapostoli vakwao va mangululwa pashikumwifilonga modolongo, omweengeli umwe waKalunga okwa li e va lombwela ta ti kutya nava ka ‘hepaululile ovanhu’ onghundana iwa. (Oil. 5:19-21) Otu na yo okutala ngeenge ohatu i moukalele oshivike keshe opo tu kale tu na eitavelo la kola. Jesus naXe ove shii kutya otu na eitavelo la kola shi fike peni nohava pandula okukufa ombinga kwetu moukalele. (Eh. 2:19) Oukalele ou li oshitukulwa sha fimana monghalamwenyo yetu.

16. Omolwashike shiwa okudilonga shi na sha neliyapulo letu?

16 Kala ho dilonga kombinga yeliyapulo loye. Ekwatafano letu naJehova oli li oshinima sha  fimanenena kufye. Jehova ava vaye oku va shii. (Lesha Jesaja 44:5.) Otu na okutala kutya ekwatafano letu naJehova ola tya ngahelipi, nokwiilikana e tu kwafele tu li pameke. Dimbuluka yo efiku la fimana omo wa ninginifwa. Eninginifo loye oli li euliko kutya owe liyapulila Jehova noli li etokolo la fimanenena.

KALA POPEPI NAJEHOVA MOKUKALA OMULIDIDIMIKI

17. Omolwashike twa pumbwa elididimiko opo tu kale popepi naJehova?

17 Eshi Paulus a shangela Ovagalati okwa li e va lombwela kutya nava kale ve na elididimiko. (Gal. 6:9) Oukwatya oo owa fimana yo nokOvakriste kunena molwaashi ohatu ka shakeneka omayeleko. Ashike Jehova ote ke tu kwafela. Twikila okwiindila u pewe omhepo iyapuki noto ka kala u udite wa pepelelwa eshi Jehova ta ka pingena po oluhodi loye nehafo, nouyahame wokomwenyo ote ke u pingena po nombili. (Mat. 7:7-11) Diladila yo kwaashi: Ngeenge Jehova oha file oshisho oudila, mbela ongahelipi shi na sha naave ou u mu hole nowe mu liyandjela? (Mat. 10:29-31) Hano ino sholola nandenande kutya nee owa shakeneke omayeleko e fike peni. Kashi fi tuu enangeko noupuna linene okukala tu shiivike kuJehova!

18. Paife eshi wa “shiiva Kalunga,” oshike to ka ninga po?

18 Ngeenge opo wa shiiva Jehova nowa ninginifwa, mbela paife oshike u na okuninga po? Twikila okulihonga shi na sha naJehova nokukula pamhepo. Ndele mbela oshike u na okuninga po ngeenge owa ninginifwa omido dihapu da pita? Naave ou na okutwikila okulihonga shihapu kombinga yaJehova. Inatu efa nande ekwatafano letu naJehova li nghundipale. Ndele ponhele yaasho, natu kaleni hatu konakona oinima ei twa kundafana moshitukulwa eshi opo tu shilipaleke ngeenge otu na ngoo ekwatafano lopofingo naTate yetu omunahole, Kaume ketu naKalunga ketu Jehova. — Lesha 2 Ovakorinto 13:5, 6.