Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Josephus oye ngoo shili a shanga?

Josephus oye ngoo shili a shanga?

Omunandjokonona umwe womefelemudo lotete wedina Flavius Josephus okwa popya membo laye eti-XX lo-Jewish Antiquities shi na sha nefyo “laJakob, omumwaina waJesus oo a li ha ifanwa Kristus.” Ovahongwanhu vahapu ova itavela kutya oshinima osho oshi li paushili. Ndele nande ongaho, ovahongwanhu vamwe ova limbililwa oushili waasho sha popiwa shi na sha naJesus. Okatukulwa kamwe oko ke li membo laJosephus, haka ifamwa Testimonium Flavianum oka ti:

“Opa li efimbo opo Jesus, omunhu omunaendunge, ngeenge oshi li ngoo pamhango a ifanwe omunhu, osheshi okwa li ha longo oikumwifilonga novanhu ova li ve hole okupwilikina kuye. Ovajuda novanhu vahapu vomoiwana imwe ova li va nanenwa kuye. Nonande oye a li Kristus, Pilatus okwa li a pwilikina kovanenenhu ovo va li tava tamaneke Jesus ndele te mu tokolele efyo [lokomuti womahepeko], ashike ovo va kala ve mu hole inave mu efa po osheshi okwa li e ve lihololela mefiku etitatu konima yefyo laye ngaashi naanaa sha kala sha xunganekwa nale noinima ikumwifi i na sha naye nosho yo ovashikuli vaye ovo ve mu lukilwa oko ve li fiyo onena.”

Okudja lwopexulilo lefelemudo 16, opa kala eemhata da kwata moiti pokati kaavo va itavela kutya ouyelele oo owoshili naavo va limbililwa ngeenge Josephus oye ngoo a shanga ouyelele oo shili. Omunandjokonona umwe nomushiivinawa woileshomwa yopefimbo lonale Omufransa wedina Serge Bardet okwa li a kendabala okuxulifa po eemhata odo da kala tadi anye okupotokonoka oule womafelemido e dulife puane. Okwa li a shanga membo ledina Le Testimonium Flavianum—Examen historique considérations historiographiques ouyelele oo a li a konga.

Josephus ka li Omukriste. Okwa li omunandjokonona Omujuda nomolwaashi eshi sha etifa eemhata odo osheshi ashike a popya kutya Jesus oye “Kristus.” Eshi Bardet a konakona oshinima osho, okwa li a mona kutya Ovagreka osho va li hava tumbula omadina ovanhu monghedi ya tya ngaho. Okwa weda ko ta ti kutya, kasha li shidjuu kuJosephus okupopya kutya Jesus oye “Kristus,” ndele ponhele yaasho, otashi ulike kutya Jesus oko a li shili. Okwa ti yo kutya, ovakembauli ova li ngeno ve na okukala va didilika mo oshinima osho.

Ndele mbela eendjovo daJosephus inadi wedelwa nande kuumwe oo a hopaenena onghedi yaye yokushanga? Eshi Bardet a konakona ondjokonona neendjovo daJosephus, okwa fika pexulifodiladilo kutya ngeenge ope na oo a ninga ngaho, okwe shi ninga pashikumwifilonga. Kape na omunhu ta dulu okuhopaenena filufilu onghedi yaJosephus yokushanga molwaashi oya li ye likalekelwa.

Ndele mbela omolwashike ovahongwanhu va limbililwa oushili weendjovo daye? Bardet okwa popya kutya oshike sha etifa oupyakadi eshi a ti kutya, ovanandjokonona vahapu ova limbililwa o-Testimonium shi dulife omashangelo makwao opefimbo lonale, molwaashi ashike vahapu vomuvo inava hala okwiitavela kutya Jesus oye Kristus. Okwa weda ko vali ta ti kutya ovanandjokonona ova kala tava tu eemhata oule womafelemido she likolelela komaliudo avo, ndele inava konakona eendjovo daJosephus opo va mone ngeenge odi li ngoo paushili.

Fiyo opapa katu shi shii ngeenge osho Bardet a konakona otashi ka lundulula etaleko lovahongwanhu li na sha no-Testimonium Flavianum. Ashike omunenenhu umwe wedina Pierre Geoltrain okwa li a tomhwa kouyelele oo. Okwa kala a tala ko o-Testimonium kutya oya wedelwa nokwa li ha sheke ovo va itavela kutya oi li paushili. Ashike nande ongaho, okwa ka lundulula etaleko laye. Okwe ke uya pexulifodiladilo kutya, omapekapeko oo a ningwa kuBardet oo e mu kwafela a lundulule etaleko laye. Geoltrain okwa ka shiivifa kutya, “inapa kala nande oumwe a limbililwa ngeenge Josephus oye ngoo shili a shanga eshangelo olo.”

Ashike Eendombwedi daJehova odi na omatomheno mahapu oo e di tomha di itavele kutya Jesus oye Kristus, oo taa hangwa mOmbibeli. — 2 Tim. 3:16.