Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Ino teka omukumo!

Ino teka omukumo!

Mbela owa kala Ondombwedi yaJehova oule womido dihapu nowa hala kaume koye kopahombo naye a ninge omulongeli waJehova?

Ile oho kala wa teka omukumo ngeenge omukonakonimbibeli woye, oo a li ta monika a fa e na ohokwe pehovelo, ita ningi vali exumokomesho?

 Ngeenge osho, oimoniwa imwe yokoBritania otai ke ku kwafela u mone kutya omolwashike uhe na okuteka omukumo. Oto ka mona yo kutya oshike to dulu okuninga opo u ‘ekele omungome woye kombada yomeva’ pafaneko, opo u dule okukwafela ovo inava tambula ko natango oshili. — Omuud. 11:1.

OUDIININI OWA FIMANENENA

Oshinima shimwe sha fimanenena osho wa pumbwa okuninga osho okukanyatela oudiinini woye. Owa pumbwa okudiinina oshili nokukanyatela kuJehova. (Deut. 10:20) Georgina osho a li a ninga ngaho. Eshi a hovela okukonakona Ombibeli nEendombwedi daJehova mo 1970, omushamane waye, Kyriacos, okwa li a handuka. Okwa li ha kendabala okuya moshipala ekonakonombibeli laGeorgina, ha kelele Eendombwedi dihe uye mo meumbo lavo nokweekelashi oshishangomwa keshe shado osho ta mono.

Kyriacos okwa ka handuka neenghono eshi Georgina a li a hovela okuya kokwoongala. Efiku limwe okwa li a ya kOlupale lOuhamba nelalakano a ka tangune. Eshi omumwameme umwe a didilika kutya Kyriacos oha popi nawa Oshigreka shi dulife Oshiingilisha, okwa li a dengela omumwatate Omugreka wokeongalo limwe e uye a kwafele. Kyriacos okwa li e linyenga nawa omolwonghedi iwa omo omumwatate a ungaunga naye, nokonima yeemwedi dinini, okwa hovela okukonakona Ombibeli pamwe nomukulukadi waye. Ndele lwanima okwa ka efa po okukonakona Ombibeli.

Georgina okwa kala ta patanekwa oule womido di dulife punhatu. Kyriacos okwa ti ote ke mu henga po ngeenge okwa ninginifwa. Efiku Georgina a li ta ka ninginifwa, okwa li a ilikana kuJehova a mana mo opo Kyriacos ehe mu henge po. Eshi Eendombwedi da li de uya okupitula Georgina va ye koshoongalele, Kyriacos okwe di lombwela ta ti: “Indeni ashike, fye ohatu uya nohauto yetu.” Kyriacos okwa li a kala pomutumba wongula woshoongalele nokwa li a mona eshi omukulukadi waye ta ninginifwa.

Omushamane waGeorgina okwa ka ninginifwa konima yomido 40 lwaapo okudja eshi a shakeneka Eendombwedi oshikando shotete

Lwanima Kyriacos ina ka kala vali ha pataneke omukulukadi waye neenghono, nokwa enda ta ningi omalunduluko manene. Omushamane waGeorgina okwa ka ninginifwa konima yomido 40 lwaapo okudja eshi a shakeneka Eendombwedi oshikando shotete. Mbela oshike sha li sha kwafela Kyriacos? Okwa ti: “Onda hafa neenghono eshi Georgina ina efa nande osha shi mu efife po okulongela Jehova.” Georgina okwa ti: “Onda kala nda tokola kutya itandi efa po okulongela Jehova, nonande omushamane wange na pataneke nge. Onda kala handi ilikana kuJehova, noinandi teka omukumo.”

OKUDJALA OUNHU MUPE OKWA FIMANA

Opo u kwafele kaume koye kopahombo, owa pumbwa yo okukulika omaukwatya opaKriste. Omuyapostoli Petrus okwa kumaida ovakulukadi Ovakriste a ti: “Dulikeni kovalumenhu veni, opo naavo yo inava dulika kondjovo, va findwe keenghedi dovakainhu nande eendjovo kadi po.” (1 Pet. 3:1) Christine okwa kala ha dulika komayele oo, nonande osha pula omido dihapu opo eenghedi daye di finde omushamane waye. Christine okwa kala Ondombwedi oule womido di dulife po 20, ashike omushamane waye John ka li a itavela muKalunga. John ka li a hala okukufa ombinga momalongelokalunga, ndele okwa li a didilika kutya Christine okwa lenga elongelokalunga laye. Okwa ti: “Onda li nda mona kutya ole mu etela ehafo. Okwa kala omulididimiki noku shii okulineekelwa, naasho osha li hashi kwafele nge neenghono ndi dule okuungaunga neenghalo didjuu.”

Christine ka li ha fininike omushamane waye a tambule ko elongelokalunga laye. Omushamane waye okwa ti: “Christine okwa li a mona kutya oshixwepo aha popye naame kombinga yelongelokalunga laye nokwa efa nge nelidiiniko ndi lihonge nopehe na oo ta ulumike nge, nomonghedi oyo nda hala.” Ngeenge Christine okwa mono oshitukulwa mOshungonangelo ile mo-Awake! osho e shii kutya John ota ka kala e shi hokwa, ngaashi oyo i na sha nounongononi nosho yo eshito, ohe shi mu ulikile ta ti: “Onde lineekela oto ka kala wa hala okulesha oshitukulwa eshi.”

Lwanima, John okwa ka pendjelwa nokwa ka kala ha longo moshikunino. Molwaashi okwa li e na efimbo la wana lokudiladila kombinga yomapulo omoule e na sha nonghalamwenyo, okwa hovela okulipula kutya, ‘Mbela otwa shitwa ngoo nelalakano ile otwa holoka po ashike ngahenya?’ Efiku limwe, omumwatate umwe oo a li ta kundafana naJohn okwa li e mu pula ta ti, “Ino hala okukonakona Ombibeli?” John okwa ti: “Onda li nda dimina molwaashi pefimbo opo onda hangwa nda itavela muKalunga.”

Christine ina ninga tuu nawa eshi ina teka omukumo! Okwa kala ta ilikana oule womido 20 opo John a tambule ko oshili, nokwa ka ninginifwa konima yomido odo. Paife aveshe otava longele Jehova nouladi pamwe. John okwa ti: “Ope na oinima ivali oyo ya li ya nana nge, olukeno noukaume wEendombwedi. Ngeenge owa hombola Ondombwedi yaJehova, ou na kaume kopahombo omudiinini, e shii okulineekelwa noha ningi omaliyambo.” Christine okwa li shili a tula moilonga eendjovo odo di li mu 1 Petrus 3:1, nosha eta oidjemo iwa.

 EEMBUTO OTASHI DULIKA DI KA IMIKE OIIMATI KONIMA YOMIDO

Ongahelipi shi na sha novakonakonimbibeli ovo vehe na vali ohokwe omolwomatomheno onhumba? Ohamba Salomo oya ti: “Ombuto yoye i kuna ongula, ndele ino tulumukifa eke loye komatango. Osheshi ku shi shii, ilipi po tai ka mena, oyo ile inya, ile ngenge aishe ivali tai ka kala ya wapala.” (Omuud. 11:6) Omafimbo amwe, otashi dulika shi kwate omido dihapu opo eembuto doshili di kule momutima womunhu. Ashike mokweendela ko kwefimbo, omunhu otashi dulika a ka mone kutya osha fimana okweehena popepi naKalunga. (Jak. 4:8) Fikulimwe otashi dulika u ka hafe eshi to ka mona a katuka eenghatu ino shi teelela.

Natu ka tale koshihopaenenwa shaAlice, oo a tembukila kuEngland a dja koIndia. Alice okwa li a hovela okukonakona Ombibeli mo 1974. Okwa li ha popi Oshihindi ndele okwa li a hala okuxwepopaleka Oshiingilisha shaye. Okwa kala ta konakona Ombibeli oule womido donhumba, nokwa li ha ka ongala omalupita keongalo lOshiingilisha. Okwa li e shii kutya osho a li te lihongo oshili, ashike ka li e i tala ko i li oshinima sha fimana. Kakele kaasho, okwa li e hole unene oimaliwa noivilo. Lwanima, Alice okwa ka efa po okukonakona Ombibeli.

Konima yomido hanga 30, Alice okwa li a shangela Stella oo a li ha konakona naye Ombibeli. Okwa shanga ta ti: “Onde lineekela kutya oto ka kala wa hafa okuuda kutya omukonakonimbibeli woye womo 1974 okwa ninginifwa poshoongalele shoshitukulwa osho opo sha piti. Owa dana onghandangala ya fimanenena monghalamwenyo yange. Owa kuna muame eembuto doshili, ndele nonande kanda li nde lilongekida okuliyapulila Kalunga, onde di tuvikila momadiladilo nomutima wange.”

Alice okwa popya monhumwafo oyo a li a shangela Stella ta ti: “Onde lineekela kutya oto ka kala wa hafa okuuda kutya omukonakonimbibeli woye womo 1974 okwa ninginifwa poshoongalele shoshitukulwa osho opo sha piti”

Mbela oshike sha li sha ningwa po? Alice okwa yelifa kutya okwa li a polimana neenghono eshi omushamane waye a fya mo 1997. Okwa li a ilikana kuKalunga, nomeni ashike lominute 10, Eendombwedi daJehova mbali odo hadi popi Oshipunjabi onde uya keumbo laye node mu pa okafo Etegameno Lini kOonakusa Aaholike? Alice okwa li e udite kutya eilikano laye ola nyamukulwa nokwa li a tokola okukala ha endafana nEendombwedi daJehova. Ndele mbela okwa li te ke di hanga peni? Okwa li a tala mokambo kamwe ka kulu, nokwa mona mo ondjukifi yeongalo lOshipunjabi oyo a li a pewa kuStella. Opo nee, okwa li a ka ongala keongalo olo lOshipunjabi nokwa li a tambulwa ko nohamu kovamwatate novamwameme. Okwa ti: “Onda kala ndi udite nawa omolwohamu oyo nda li nda ulikilwa nonda li ndi udite nda pepelelwa.”

Okwa li a hovela okukala ha i kokwoongala pandjikilile nokwa tamekulula ekonakonombibeli laye, ndele te lihongo okupopya nokushanga nawa elaka lOshipunjabi. Alice okwa li a ninginifwa mo 2003. Lwopexulilo lonhumwafo oyo a shangela Stella okwa popya ta ti: “Onda pandula unene eshi wa li wa kuna eembuto odo omido 29 da pita naashi wa tulila nge po oshihopaenenwa shiwa.”

“Onda pandula unene eshi wa li wa kuna eembuto odo omido 29 da pita naashi wa tulila nge po oshihopaenenwa shiwa.” — Alice

Oshike hatu lihongo moimoniwa oyo? Otashi dulika omunhu aha tambule ko diva oshili ngaashi wa li wa teelela, ndele ngeenge okwa fya shili ondjala yopamhepo, omunashili nomulininipiki, Jehova ote ke mu kwafela opo oshili i kule momutima waye. Dimbuluka osho Jesus a li a popya mefaneko laye eshi a ti: “Ombuto otai mene, ndee tai kulu, [omukuni] e he shii nhumbi tai ningi. Osheshi edu olo vene tali eta oilya, tete omino, ndee tadi shikulwa komutwe neemuma da kola komutwe.” (Mark. 4:27, 28) Ekulo la tya ngaho ohali ende kanini kulo “vene.” Paulelalela, omuudifi keshe wOuhamba iha kala e shii kutya osho ohashi ende ngahelipi. Onghee hano, twikila okukuna eembuto dihapu, opo u ka teye shihapu.

Ino dimbwa kutya eilikano ola fimana. Georgina naChristine ova kala tava ilikana kuJehova. Ngeenge owa ‘diinine mokwiilikana’ nopehe na okuteka omukumo, otashi dulika u ka mone vali “omungome” oo wa ekela kombada yomeva ‘ngeenge opa piti omafiku mahapu.’ — Rom. 12:12; Omuud. 11:1.