Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oto dimbuluka?

Oto dimbuluka?

Mbela owa lesha ngoo nawanawa Eeshungonangelo odo opo da piti? Ngeenge owe di lesha, kendabala okunyamukula omapulo aa taa landula apa:

Ongahelipi hatu dulu okudima omundilo wopafaneko wokuhapangela elaka?

Otu na okukonakona omitima detu. Ponhele yokukembaula ovamwatate, omolwashike itatu tale kutya oshike lela tashi tu ningifa tu va diladilile mowii? Mbela ohatu kembaula vamwe opo tu ulike kutya otu li xwepo tu va dule? Okukala hatu kembaula vamwe otaku ka etifa oilanduliko ii.— 8/15, epandja 21.

Ongahelipi Kalunga ha dimi po nokudimbwa omanyono aavo ve livela ombedi?

Jehova okwa udanekela ovo a hokwa a ti: “Itandi dimbulukwa vali omatimba avo.” (Jer. 31:34) Oha dimi po omatimba pakanghameno lekuliloyambo. Ngeenge okwe tu dimine po, oha dimbwa, sha hala kutya, ite ke tu handukila vali omolwomatimba oo. — 10/1, epandja 32.

Oshike tashi ka ningwa po eshi efiku laJehova tali ehene popepi elela?

Otapa ka ningwa eingido ‘lombili neameno.’ Oiwana otai ka ponokela nokuhanauna po “Babilon Shinene.” Oshiwana shaJehova otashi ka ponokelwa. Oita yaHarmagedon otai ke uya, opo nee Satana neendemoni daye otava ka umbilwa mombwili. — 9/15, epandja 4.

Okukala tuhe shii kutya exulilo otali uya naini ohaku tu etele ouwa ulipi?

Okukala tuhe shii kutya exulilo otali uya naini otaku tu pe omhito yokuulika kutya otu na lela oikala yomitima ya tya ngahelipi. Otashi tu pe omhito tu hafife omutima waJehova. Otaku tu ladipike tu kale nonghalamwenyo yeliyambo notaku tu kwafele tu kale twe lineekela filufilu muJehova notu kale hatu tula moilonga Eendjovo daye. Otaku pameke eitavelo letu eshi hatu piti momayeleko. — 9/15, epandja 24-25.

Kalunga ota ka xulifa po ngahelipi okumona oixuna oko kwa etifwa kovanhu?

Kalunga ota ka eta mafiku ounyuni mupe wouyuki omo tamu ka kala ashike ovo ve mu hole nove hole ovanhu vakwao. (2 Pet. 3:13) E li Ohamba yomeulu, Jesus ota ka xulifa po okumona oixuna. (Jes. 33:24; Eh. 21:4) — 10/1, epandja 7.

Oolyelye tava fanekwa ‘keenyofi 7’ odo da tumbulwa mEhololo 1:16, 20 di li meke laJesus lokolulyo?

“Eenyofi” odo otadi faneke ovakulunhuongalo ovavaekwa, ashike osho sha popiwa shi na sha navo otashi dulu yo okuyukifwa kovakulunhuongalo aveshe momaongalo. — 10/15, epandja 14.

Omafinamhango Ombibeli amwe elipi tae tu kwafele tu shiive nghee Kalunga ha tale ko okushila omakaya?

Kalunga okwa hala tu kale twa fimaneka omwenyo. (Deut. 5:17) Okwa hala tu kale tu mu hole notu hole ovanhu vakwetu. (Mark 12:28-31) Okwa hala tu henuke eenghedindjikilile inadi koshoka. (2 Kor. 7:1) — 10/1, epandja 15.

Jesus okwa li a ulika ngahelipi kutya omulininipiki ngaashi sha popiwa muJesaja 50:4, 5?

Eevelishe odo oda ti kutya oo e na ‘elaka la hongwa,’ ita ‘shuna monima.’ Jesus okwa li omulininipiki nokwa li ha yandje elitulemo filufilu kwaasho Jehova e mu honga. Okwa li a halelela okuhongwa kuJehova. Okwa li yo a mona nghee Jehova a li a ulika elininipiko mokufila onghenda ovanhu ovalunde. — 11/15, epandja 11.

Ongahelipi hatu mono ouwa mokuulikila vamwe olune?

Ngeenge otwa kala hatu ulikile ovanhu vakwetu olune, otashi ka ulika kutya otwa shiiva nawa Kalunga, naasho otashi ke tu hafifa. (1 Joh. 4:7; Mat. 5:7, 8) Kakele kaasho, Jehova okwa lenga oukwatya oo. (Omayel. 19:17) — 10/1, epandja 20.