Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Etwomukumo tali di “momakanya ounona”

Etwomukumo tali di “momakanya ounona”

MuDesemba 2009, oilonga yEendombwedi daJehova moTaganrog moRusia oya li ya shilikwa, Olupale lOuhamba ola li la nyekwa ko noileshomwa yetu 34 oya li ya talwa ko kutya oya nyika oshiponga koshiwana, sha li sha etifwa ketokolo olo la li la yambididwa kOmhangu yoPombada yaRusia. Ehokololo li na sha naasho ola li la tulwa ko-Web site yopambelewa yEendombwedi daJehova nosho yo omafano Eendombwedi odo da li da kumwa ketokolo olo, mwa kwatelwa ounona.

Ounona vokoAustralia

Eemwedi dinini konima yaasho, ombelewa yEendombwedi daJehova moRusia oya li ya yakula okapakete nonhumwafo ya dja koukwaneumbo umwe wEendombwedi daJehova moQueensland moAustralia oo wa li wa mona ehokololo li na sha netokolo lOmhangu. Onhumwafo oyo oya hovela ngaha: “Ovamwatate ovaholike, ounona vetu, Cody naLarissa ova li va kumwa neenghono keitavelo nosho yo komayeleko oo ookaume kavo moRusia ve li muo. Ounona ova shanga oukalata neenhumwafo, ndele fye hatu longekida omaano tu tumine ounona moTaganrog, oku va ulikila ashike kutya ope na ounona vakwao ovo navo tava longele Jehova noudiinini nove na ko nasha navo nonande ove li kokule. Ove va tumina yo omakundo opahole.”

Eshi ounona vomoTaganrog va yakula omaano oo va tuminwa, ova li va shangela oukwaneumbo oo wokoAustralia opo ve u pandule. Molwaashi omumwatate umwe oo ta longo koshitaimbelewa shaRusia okwa li a kumwa ketwomukumo tali di “momakanya ounona,” okwa li a shangela Cody naLarissa a ti: “Oshinima shii shili kounona novakulunhu ngeenge tava hepekelwa osho inave shi ninga. Ovamwatate novamwameme vomoTaganrog inava nyona sha, ndele ova kufwa Olupale lOuhamba lavo. Osho oshe va nyemateka neenghono. Otava ka tuwa omukumo okuuda kutya ope na vamwe ovo ve na ko nasha navo nonande ove li koilongo imwe i lili. Onda pandula omolwohole yeni nomhepo yeni yokuyandja nehalo liwa.” — Eps. 8:3.

Ounona vomoRusia ovo va li va tuminwa omaano kounona vokoAustralia

Otu li shili oshitukulwa shoumwainafana womounyuni aushe nohole yetu yokuholafana ohai tu kwafele tu lididimikile omayeleko nomaupyakadi monghalamwenyo. Ofimbo eemhangu tadi ti kutya oishangomwa yEendombwedi daJehova otai ladipike ovanhu va kale ve tondafane, ounona vetu ohava ulike kutya ove na ko nasha nonghalo nawa yavakwao, kashi na nee mbudi kutya ove li moshilongo shilipi ile ovomeputuko lilipi, nokungaho otava ulike oushili weendjovo daJesus odo tadi ti: “Opo tuu opo aveshe tave mu koneke kutya, nye ovalongwa vange, ngenge mu holafane.” — Joh. 13:35.