Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Ngeenge wa filwa omuholike woye

Ngeenge wa filwa omuholike woye

Vanessa wokoAustralia okwa popya a ti: “Kanda li handi dulu okuninga po sha eshi omumwamememati a xulifa. Konima yeemwedi donhumba, onda kala noku mu dimbulukwa nda nyika oluhodi nda fa ashike nda tuwa nombele komutima. Omafimbo amwe, ohandi kala nda handuka nohandi lipula kutya okwa fila shike. Ohandi kala ndi udite odjo eshi inandi kala naye efimbo lile fimbo ina fya.”

NGEENGE owa filwa umwe oo u hole, naave otashi dulika ho kala wa nyika oluhodi, owike nouhe na eteelelo lasha. Otashi dulika naave u kale wa handuka, u udite odjo ile u kale wa tila. Otashi dulika u lipule ngeenge onghalamwenyo otai ti sha.

Inashi puka okukala wa nyika oluhodi oule wefimbo. Osho oshi li euliko kutya owa li u hole omunhu oo. Ndele mbela oto dulu ngoo okumona ekwafo lasha pefimbo opo wa nyika oluhodi?

NGHEE VAMWE VA DULA OKULIDIDIMIKA

Ofimbo to diladila kutya oluhodi loye kali na efiku li xule po, oto ka hekelekwa ngeenge owa tula moilonga omaetepo taa landula:

OSHI LI PAUSHITWE OKUKALA WA NYIKA OLUHODI

Ovanhu ohava kala va nyika oluhodi meenghedi da yoolokafana. Natango, okulila ohaku ningifa omunhu a kale e udite a pepelelwa. Vanessa, oo a tumbulwa metetekelo, okwa ti: “Onda li handi lili opo ndi pepelelwe.” Sofia, oo a filwa omumwainakadona ombadilila, okwa ti: “Oshiyahameka okudiladila kwaasho sha ningwa po, owa fa ashike to tolokanwa poshipute. Ihashi kala shipu okulididimikila ouyahame, ashike konima yefimbo ohau ende ngoo tau ninipala.”

HOLOLELA VAMWE OMALIUDO OYE

Otashi dulika omafimbo amwe ho kala wa hala okulikalela. Okukala wa nyika oluhodi oshi li omutengi  mudjuu okuhumbata oove auke. Jared, oo e na omido 17 nokwa filwa xe, okwa ti: “Onda li nda hololela vamwe omaliudo ange. Kandi wete nda li nda popya oinima ya yela, ashike onda li ndi udite nda pepelelwa eshi nda dula okuholola omaliudo ange.” Janice, oo tumbulwa moshitukulwa sha tetekela, okwa ti: “Okuhololela vamwe omaliudo oye ohashi hekeleke neenghono. Onda li ndi udite kutya ove udite ko onghalo yange, nokanda li vali ndi udite ndi li aame andike.”

TAMBULA KO EKWAFO OLO TO PEWA

Ondokotola imwe oya ti: “Omunhu oo a filwa noha tambula ko ekwafo lookaume kaye nolovapambele vaye pefimbo opo a filwa ohashi mu kwafele e lididimike eshi ta piti meenghalo da yoolokafana.” Shiivifila ookaume koye osho tava dulu okuninga opo ve ku kwafele, otashi dulika va hala oku shi ninga, ashike kave shii kutya nave ku kwafele ngahelipi. — Omayeletumbulo 17:17.

EHENA POPEPI NAKALUNGA

Tina okwa ti: “Eshi omushamane wange a fya ombadilila kokankela, kanda li vali handi dulu oku mu lombwela sha, onghee onda li handi lombwele Kalunga. Efiku keshe onda li handi mu pula a kwafele nge opo ndi dule okulididimika. Kalunga okwa kwafela nge meenghedi dihapu odo itandi dulu nokuli nokutumbula.” Tarsha, oo a li e na omido 22 eshi ina a fya, okwa ti: “Okukala handi lesha Ombiibeli efiku keshe osha hekeleka nge. Osho osha twa nge omukumo neenghono opo ndi pule komesho.”

FANEKA MOMADILADILO OYE ESHI OMUHOLIKE WOYE TA KA NYUMUNWA

Tina okwa weda ko a ti: “Potete, eteelelo li na sha nenyumuko kala li la hekeleka nge molwaashi onda li nda pumbwa omushamane wange, novanamati vetu vatatu ova li va pumbwa xe neenghono. Ashike, paife ondi na eitavelo meteelelo olo. Eteelelo olo ohali hekeleke nge, nohali kwafele nge ndi yandje elitulemo konakwiiwa nokulididimika. Ohandi faneke momadiladilo ange nda fa ndi mu wete, nohashi etele nge ombili nosho yo ehafo.”

Ino teelela ashike u pepelelwe mepakumo leisho. Ashike oshimoniwa shaVanessa otashi dulu oku tu hekeleka. Okwa ti: “Otashi dulika u diladile kutya ku na efiku u ka pepelelwe, ashike mokweendela ko kwefimbo ito ka kala naanaa wa nyika oluhodi neenghono.”

Dimbuluka kutya nonande ito ka dimbwa omunhu oo noto ka kala we mu djuulukwa, oto dulu natango okutwikila nonghalamwenyo tai ti sha. Kekwafo laKalunga omunahole, oto dulu okuhafela oukaume muwa nosho yo onghalamwenyo tai ti sha. Mafiku Kalunga ota ka nyumuna ovafi. Okwa hala u ka hambelele ovaholike voye. Opo nee ouyahame oo wa kala u udite itau ka kala po vali.