Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Ngeenge pa holoka oiponga yopaushitwe

Ngeenge pa holoka oiponga yopaushitwe

Andrew wokoSierra Leone okwa ti: “Potete katwa li tu na eteelelo lasha. Keshe osho twa li tu na osha li sha hanaunwa po koshikungulu shonhata noshomeva.”

David wokoVirgin Islands okwa ti: “Konima yoshikungulu, otwa li twa shuna keumbo letu. Oinima yetu aishe oya li ya hanaunwa po. Katwa li tu na oitya nomatumbulo. Okamonakadona kange oka li ka twa eengolo pedu nokuhovela okulila.”

NGEENGE owa xupile nale moshiponga shopaushitwe, oto dulu okuuda ko onghalo omo mwa pita ovo navo va xupa moiponga oyo, ngaashi kutya: ova li va kumwa, kava li tave shi itavele, va lyalyakana, ve na oshisho noihava kofa nawa. Vahapu ovo va xupa moiponga ya tya ngaho ova polimana, ihava kofa nawa noihava kala ve na omukumo vali nokutwikila nonghalamwenyo yavo.

Ngeenge owa kanifila oinima yoye aishe moshiponga shopaushitwe, otashi dulika naave ho kala u udite kutya ito dulu vali okulididimikila onghalo oyo. Otashi dulika nokuli ho kala u udite kutya oshixwepo u fye. Ashike Ombiibeli oya yelifa kutya oto dulu okukala nonghalamwenyo tai ti sha nosho yo eteelelo la twa li na sha nonakwiiwa itunhula.

OSHILI OYO I LI MOMBIIBELI OTAI TU PE ETEELELO

Omuudifi 7:8 okwa ti: “Exulilo loshinima li dule ehovelo lasho.” Otashi dulika u kale u udite uhe na eteelelo lasha konima eshi wa li wa wililwa po koshiponga shopaushitwe. Ashike owa pumbwa okulididimika nokulonga noudiinini opo onghalo i xwepopale.

Ombiibeli oya xunganeka kutya efimbo otali uya eshi “itamu [ka] monika nande ondaka yokulila noyekemo.” (Jesaja 65:19) Osho otashi ka ningwa shili eshi edu tali ka ningwa Oparadisa koshi yOuhamba waKalunga. (Epsalme 37:11, 29) Oiponga yopaushitwe itai ka kala po vali. Keshe oinima oyo ii hatu diladila nosho yo ouyahame oo wa etifwa koiponga yopaushitwe itai ka kala po vali, molwaashi Kalunga Omunaenghono adishe okwa udaneka a ti: “Inya yonale itai dimbulukiwa vali, nongaashi kape na ou te i diladila momutima waye.” — Jesaja 65:17.

Diladila kwaashi: Omushiti okwa ninga elongekido opo e ke tu “pe efimbo lokomesho pamwe neteelelo liwa,” kokutya onghalamwenyo i na ombili koshi yOuhamba waye. (Jeremia 29:11) Mbela ngeenge owa shiiva oshili, otai dulu ngoo oku ku kwafela u kale nonghalamwenyo tai ti sha? Sally, oo a popiwa moshitukulwa sha tetekela, okwa ti: “Okulidimbulukifa kombinga yoinima aishe itunhula oyo tai ka wanifwa po kOuhamba waKalunga monakwiiwa otashi dulu oku tu kwafela tu dimbwe osho sha ningwa monakudiwa nokulididimika paife.”

Oto dulu okulihonga shihapu kombinga yaasho Ouhamba waKalunga tau ka ningila ovanhu monakwiiwa. Ngeenge owa ningi ngaho, oto ka kala u na omukumo kutya nonande owa li wa hangwa koshiponga shopaushitwe, oto dulu okukala nonghalamwenyo tai ti sha paife ofimbo wa teelela onakwiiwa omo itamu ka kala vali oiponga yopaushitwe. Ashike, Ombiibeli otai yandje omafinamhango oo taa dulu oku ku kwafela u lididimikile oilanduliko oyo hai etifwa koiponga yopaushitwe. Natu ka tale koihopaenenwa imwe.