Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Ovanhu ove tondike keshe pamwe

Ovanhu ove tondike keshe pamwe

Outondwe owa kuma ovanhu keshe pamwe mounyuni.

Eenghundana ohadi popi unene kombinga yovanhu ve tonde vakwao. Pashihopaenenwa, ovanhu ohava longifa ointaneta, eenhumwafo, ile va kale ve tonde ongudu yonhumba. Ovanhu vahapu ova ninga oihakanwa yokuungaungiwa nonhondo, hava shindwa, hava tukwa, hava ningilwa omatilifo nokuyahamekwa kolutu. Okuulwa omalaka mai nosho yo outondwe oku li apeshe.

Oshifo eshi osha kundafana nghee outondwe tau dulu okuxulifwa po. Osho kashi fi omahepu. Ope na ovanhu vahapu mounyuni aushe, ovo fa finda filufilu outondwe.