Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Ohatu dulu okufinda outondwe!

Ohatu dulu okufinda outondwe!

Mbela owa li u tondike nale?

Ngeenge hasho, otashi dulika wa mona ovanhu ovo ve tondike. Molwaashi va dja moilongo ya yoolokafana, momihoko da yoolokafana, ile molwaashi ve li omashenge. Oshidjemo, omapangelo mahapu okwa tula po eemhango di na sha noutondwe woludi keshe.

Ovanhu ovo ve tondike, luhapu navo ohava kala ve tonde vakwao. Ohave va kwatele onghone, nokuxumifa komesho outondwe.

Otashi dulika wa li wa ningwa okatongo, wa talwa ko nai, wa shekwa, wa tukwa nokuningilwa omatilifo. Ashike outondwe otau dulu okweetifa po ehandu la kwata moiti, olushindo, emonifo loshiponga, okudengwa, ekwatonghonga, ile nokuli edipao.

Oshifo eshi otashi ka nyamukula omapulo taa shikula notashi ka ulika nghee outondwe hau dulu okufindwa:

  • Omolwashike pe na outondwe muhapu?

  • Ongahelipi hatu dulu okweefa po outondwe?

  • Mbela outondwe onau ka xule po ngoo filufilu?