Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

NGHEE HATU DULU OKWEEFA PO OUTONDWE

2 | Ino kwata onghone

2 | Ino kwata onghone

Osho Ombiibeli tai ti:

“Inamu alulila omunhu owii. . . . Ningeni ngaashi tamu dulu opo mu kale nombili novanhu aveshe. Inamu alulila omunhu owii, . . . osheshi opa shangwa: ‘“Ehandu olange, aame handi handukile ou ta nyono,” Jehova osho ta ti.’”  OVAROMA 12:17-19.

Osho osha hala okutya:

Nonande oshi li paushitwe okuuda nai ngeenge umwe e tu ninga nai, Kalunga ina hala tu kwatele omunhu onghone. Ponhele yaasho, okwa hala tu teelele nelididimiko, molwaashi okwa udaneka kutya mafiku ota ka kufa po okuhena ouyuki. — Epsalme 37:7, 10.

Osho to dulu okuninga po:

Ngeenge omunhu ina wanenena okwa kwata onghone, ohashi etifa outondwe muhapu. Onghee hano, ngeenge umwe okwe ku udifa nai, ile e ku yahameka ino mu alulila owii. Kendabala oku mu nyamukula nombili. Peemhito dimwe, oshi li xwepo u dimbwe osho sha ningwa po. (Omayeletumbulo 19:11) Ashike ngeenge pamwe oupyakadi owa kwata moiti, oto dulu oku shi lopota. Pashihopaenenwa, ngeenge ou li oshihakanwa shokuningilwa omunyonena, oto dulu oku shi lopota kopolifi, ile kuvamwe ovo ve na eenghonopangelo.

Okwaalulilafana owii ohaku naipike ashike onghalo

Ongahelipi ngeenge ou wete itashi shiiva okupongolola po oupyakadi monghedi yombili? Ile ongahelipi ngeenge owa ninga ngaashi to dulu, opo u pongolole po oupyakadi monghedi yombili? Ino alula owii. Osho otashi dulu okunaipika onghalo. Ponhele yaasho, finda outondwe. Oto dulu okweefela oinima momake aJehova. ‘Mu lineekela; Oye note shi ningi.’ — Epsalme 37:3-5.