Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

NGHEE HATU DULU OKWEEFA PO OUTONDWE

3 | Efa po outondwe

3 | Efa po outondwe

Osho Ombiibeli tai ti:

“Lundululeni onghedi yeni yokudiladila opo mu kale hamu longo ehalo laKalunga.”  OVAROMA 12:2.

Osho osha hala okutya:

Onghedi yetu yokudiladila oya fimana kuKalunga. (Jeremia 17:10) Otwa pumbwa okuninga shihapu shi dulife ashike okuhenuka okupopya nokulonga oilonga ii. Outondwe ohau hovele momadiladilo nosho yo momutima. Onghee otwa pumbwa okuhenuka okudiladila kombinga yoinima oyo tai tu ningifa tu kale tu na outondwe. Ngeenge otwa ningi ngaho ohatu ka ‘lunduluka’ nohatu ka finda outondwe.

Osho to dulu okuninga:

Diladila noukeka kombinga yanghee u uditile vamwe, unene tuu ovo va dja momihoko, ile moiwana imwe. Lipula kutya: ‘Onde va tala ko ngahelipi? Mbela etaleko lange ola kanghamena kwaasho ndi shii kombinga yavo? Ile ola kanghamena konhondo?’ Henuka okutala, ile okulesha kointaneta kombinga yoinima oyo tai xumifa komesho outondwe nosho yo elongifo leenghono.

Eendjovo daKalunga otadi dulu oku tu kwafela tu efe po outondwe

Haalushe hashi kala shipu okukonakona omadiladilo nosho yo omaliudo etu monghedi ya yuka. Ashike Ondjovo yaKalunga otai dulu oku tu kwafela tu ‘holole omadiladilo nomahalo omutima.’ (Ovaheberi 4:12) Twikila okukonakona Ombiibeli. Yelekanifa omahongo ayo nomadiladilo oye, ndele to ningi ngaashi to dulu, opo omadiladilo oye a kale metwokumwe naasho Ombiibeli tai hongo. Ondjovo yaKalunga otai dulu oku tu kwafela, opo tu finde outondwe oo u li “eeshungongulu da kola” momadiladilo nomomitima detu. — 2 Ovakorinto 10: 4, 5.