OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Mei 2019

Oshifo eshi oshi na oitukulwa yokukonakonwa ye 1 Juli fiyo 4 Auguste 2019.

Ohole nouyuki meongalo lopaKriste

Omhango oyo oshike, nohai xumifa ngehelipi ouyuki komesho?

Ohole nouyuki mounyuni wa kolokosha

Ongahelipi ovadali tava dulu okwaamena ovana opo vaha hepekwe pamilele, novakulunhuongalo otava dulu okuninga po shike opo va amene eongalo?

Okuhekeleka ovo va hepekwa pamilele

Ongahelipi Eendjovo daKalunga, ovakulunhuongalo nosho yo ovamwameme ovo va pyokoka tava dulu okuhekeleka ovo va hepekwa pamilele?

Inamu pukifwa ‘kounongo wounyuni ou’

Omolwashike hatu dulu okutya Jehova oye ashike Odjo yewiliko i shii okulineekelwa? Ombiibeli oye tu kwafela ngahelipi tu kale tu na etaleko li li pandjele li na sha nafye vene?

Xwepopaleka onghedi yoye yokukonakona

Ongahelipi hatu dulu okulitulila po omalalakano nokumona ouwa pauyadi mekonakonombiibeli lopaumwene?