Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHITUKULWA SHOKUKONAKONWA 10

Oshike tashi imbi nge ndi ninginifwe?

Oshike tashi imbi nge ndi ninginifwe?

“Ova ya momeva, oFilippus nelenga, ndele ye okwe mu [“ninginifa,” NW].” — OIL. 8:38.

EIMBILO 52 Eliyapulo lopaKriste

EXUKU LOSHITUKULWA *

1. Adam naEva ova kanifa shike, noshidjemo osha li shike?

MBELA olyelye e na okutula po omifikamhango daasho shiwa naasho shii? Eshi Adam naEva va lya oshiimati komuti wokushiiva ouwa nowii, ova ulika kutya inave lineekela Jehova nomifikamhango daye. Ova li ve litulila po omifikamhango davo di na sha naasho shiwa naasho shii. (Gen. 3:22) Diladila kwaasho va kanifa. Ova nyona po ekwatafano lavo naJehova, ova kanifa omhito yoku ka kala fiyo alushe, noludalo lavo ola fyuulula oulunde nefyo. (Rom. 5:12) Etokolo laAdam naEva ola li le va etela oilanduliko inyanyalifi.

Konima eshi elenga lokuEtiopia la tambula ko Jesus ola li la hala okuninginifwa diva (Tala okatendo 2-3)

2-3. (a) Elenga lokuEtiopia ola li le linyenga ngahelipi eshi Filippus e li udifila? (b) Omanangeko noupuna elipi hatu mono ngeenge otwa ninginifwa, nomapulo elipi hatu ka kundafana?

2 Yelekanifa onghedi omo Adam naEva va li ve linyenga nonghedi omo elenga lokuEtiopia la li le linyenga, eshi Filippus a li e li udifila. Elenga olo ola li la pandula neenghono osho Jehova naJesus ve li ningila nola li la ninginifwa diva. (Oil. 8:34-38) Eshi twe liyapulila Kalunga notwa ninginifwa, ngaashi elenga olo, otwa ulika kutya otwa pandula osho Jehova naJesus ve tu ningila. Otwa ulika yo kutya otwe lineekela Jehova notwa mona kutya oye e na okutula po omifikamhango daasho shiwa naasho shii.

3 Diladila komanangeko noupuna oo hatu mono eshi hatu longele Jehova. Enangeko noupuna limwe ololo kutya Jehova ote ke tu pa ashishe osho sha kanifwa kuAdam naEva, mwa kwatelwa omwenyo waalushe. Molwaashi otu na eitavelo muJesus Kristus, Jehova ohe tu dimine po nohe tu kwafele tu kale tu na eliudo la yela. (Mat. 20:28; Oil. 10:43) Otwa ninga yo oshitukulwa shoukwaneumbo waJehova tu li ovapiya vaye, notwa teelela onakwiiwa itunhula. (Joh. 10:14-16; Rom.  8:20, 21) Nonande ope na omauwa oo, vamwe ovo va shiiva Jehova ohava ongaonga okushikula oshihopaenenwa shelenga lokuEtiopia. Oshike tashi dulu oku va imba va ninginifwe? Nongahelipi tava dulu okufinda omashongo oo?

OMASHONGO OO HAA IMBI VAMWE VA NINGINIFWE

Omashongo oo vamwe hava shakeneke ofimbo inava ninginifwa

Okuhe na elineekelo (Tala okatendo 4-5) *

4-5. Ovanyasha vavali, Avery naHannah, ova li va taalela omashongo elipi?

4 Okuhe na elineekelo. Ovadali vaAvery ove li Eendombwedi daJehova. Xe oku li oshihopaenenwa shiwa e li omudali omunahole nomukulunhuongalo e lipyakidila. Ashike nande ongaho, Avery okwa li a ongaonga okuninginifwa. Omolwashike? Okwa ti: “Onda li handi diladila kutya itandi dulu okushikula oshihopaenenwa shatate.” Avery ka li yo e na elineekelo kutya ota dulu okuungaunga noinakuwanifwa oyo tashi dulika a ka pewe monakwiiwa. Okwa ti: “Onda li handi kala nda tila okupulwa ndi ilikane moipafi, okuyandja oipopiwa, ile ndi kwatele komesho ongudu yomomapya.”

5 Hannah, oo e na omido 18, ka li e na elineekelo nandenande. Okwa tekulwa kovadali hava longele Jehova. Ashike nande ongaho, okwa li a limbililwa ngeenge ota ka kala ngoo metwokumwe nomifikamhango daJehova. Omolwashike? Hannah okwa li e lidina. Omafimbo amwe, okwa li ha udu nai nokwa li he liningile oinima ii, naasho osha li ashike hashi naipike onghalo. Okwa ti: “Inandi lombwela nande omunhu kombinga yaasho nda ninga, nokuli novadali vange, nonda li handi diladila kutya Jehova ke na efiku a tambule nge ko ndi li omupiya waye omolwoinima oyo handi liningile.”

Enwefemo lookaume (Tala okatendo 6) *

6. Oshike sha li sha imba Vanessa a ninginifwe?

6 Enwefemo lookaume. Vanessa, oo e na omido 22, okwa ti: “Onda li ndi na kaume muwa oo nda kala ndi shii omido dihapu.” Ashike kaume kaVanessa ka li e mu yambidida a hange elalakano laye lokuninginifwa. Osho osha li sha yahameka Vanessa nokwa ti: “Ohandi mono shidjuu okupanga oukaume nonda li handi lipula kutya ngeenge onda xulifa po oukaume wetu itandi ka mona vali kaume kopofingo.”

Okutila okuninga omapuko a kwata moiti (Tala okatendo 7) *

7. Omunyasha Makayla okwa li a tila shike, nomolwashike?

7 Okutila okuninga omapuko a kwata moiti. Makayla okwa li e na omido nhano eshi omumwainamati a kondwa. Eshi ta kulu, okwa mona nghee eenghatu damumwaina da li da yahameka ovadali vaye. Makayla okwa ti: “Onda li nda tila kutya ngeenge onda ninginifwa ohandi ka nyona, handi kondwa, ndele handi ka yahameka unene ovadali vange.”

Okutila omapataneko (Tala okatendo 8) *

8. Omunyasha Miles okwa li a tila shike?

 8 Okutila omapataneko. Xe yaMiles nomukulukadi waye ohava longele Jehova, ashike ina ke fi Ondombwedi. Miles okwa ti: “Onda kala nameme oule womido 18 nonda kala nda tila oku mu lombwela kutya onda hala okuninginifwa. Onda mona nghee a li e linyenga eshi tate a ninga Ondombwedi. Onda li nda tila kutya ota ka ungaunga naame nai.”

ONGAHELIPI TO DULU OKUFINDA OMASHONGO?

9. Oshike tashi dulu okuningwa po ngeenge owe lihongo kombinga yelididimiko nohole yaJehova?

9 Adam naEva ova li va hoolola vaha longele Jehova, molwaashi kava li ve mu hole unene. Ashike Jehova okwa li a efa va kale nomwenyo efimbo lile opo va mone ounona nove litulile po omifikamhango doku va tekula. Oidjemo yetokolo olo Adam naEva va ninga, lokuhadulika kuJehova, oya ulika diva kutya inava katuka pandunge. Omonamati wavo oo a kula okwa dipaa ondenge ihe na etimba, nomokweendelako kwefimbo oukolokoshi nokuliholamwene okwa li kwa tandavela movanhu aveshe. (Gen. 4:8; 6:11-13) Ashike nande ongaho, Jehova okwa li a ninga po sha opo a xupife ovana vaAdam naEva aveshe ovo va hala oku mu longela. (Joh. 6:38-40, 57, 58) Oto ka kala u hole unene Jehova eshi to lihongo shihapu kombinga yelididimiko nohole yaye. Oto ka anya okushikula etokolo laAdam naEva, ndele to liyapulile Jehova.

Nghee to dulu okufinda omashongo oo

(Tala okatendo 9-10) *

10. Omolwashike okudilonga kEpsalme 19:7, taku ku kwafele u longele Jehova?

10 Twikila okulihonga kombinga yaJehova. Ngeenge owe lihongo kombinga yaJehova, oto ka kala u na elineekelo kutya oto ka pondola eshi to mu longele. Avery, oo a popiwa metetekelo, okwa ti: “Paife ondi na elineekelo eshi nda lesha nokudilonga kombinga yeudaneko olo li li mEpsalme 19:7.” (Lesha.) Avery okwa li e hole unene Kalunga eshi a mona nghee a wanifa po eudaneko olo. Ohole ihai tu kwafele ashike tu kale tu na elineekelo, ndele otu yandje yo elitulemo kuJehova nosho yo kwaasho a hala tu ninge. Hannah, oo a popiwa pehovelo, okwa ti: “Eshi nda lesha Ombiibeli nokuninga ekonakonombiibeli  lopaumwene onda li nda mona kutya ihandi li yahameke ashike ame mwene, ndele ohandi yahameke yo Jehova.” (1 Pet. 5:7) Hannah okwa ninga ‘omuwanifi weendjovo daKalunga.’ (Jak. 1:22) Oshidjemo osha li shike? Okwa ti: “Onda kala unene ndi hole Jehova eshi nda mona nghee okudulika kuye kwa etela nge ouwa. Paife ondi shii kutya Jehova ota ka wilika nge alushe ngeenge nda pumbwa ekwafo laye.” Hannah okwa li a finda eshongo lokuliningila owii. Okwe liyapulila Jehova nokwa ninginifwa.

(Tala okatendo 11) *

11. Vanessa okwa li a ninga po shike opo a pange oukaume novanhu vawa, notashi tu hongo oshike?

11 Hoolola ookaume koye pandunge. Vanessa, oo a popiwa metetekelo, okwa li a mona diva kutya kaume kaye okwa li te mu imbi a longele Jehova. Onghee okwa li a xulifa po oukaume wavo. Ashike okwa li a ninga shihapu. Okwa li a ninga eenghendabala a konge ookaume vape meongalo. Okwa ti kutya oshihopaenenwa shaNoa noukwaneumbo waye oshe mu kwafela. Okwa ti: “Ova li momudingonoko omo mu na ovanhu ihava longele Jehova, ashike ova li ve na eendafano liwa.” Konima eshi a ninginifwa, okwa ninga omukokolindjila. Paife okwa ti: “Osho osha kwafela nge ndiha pange ashike oukaume navamwe meongalo letu, ndele nokomaongalo yo amwe.” Naave oto dulu okupanga oukaume novanhu vawa ngeenge owa kala we lipyakidila noilonga oyo Jehova e tu pa. — Mat. 24:14.

(Tala okatendo 12-15) *

12. Oumbada ulipi Adam naEva va li vehe na, noshidjemo osha li shike?

12 Kala u na oumbada u li pandjele. Omafimbo amwe oshiwa okukala tu na oumbada. Pashihopaenenwa, otwa pumbwa okukala tu na oumbada wokunyemateka Jehova. (Eps. 111:10) Ngeno Adam naEva ova li ve na oumbada wa tya ngaho, ngeno inava tukululila Jehova oshibofa. Konima eshi ve mu tukululila oshibofa, omesho avo okwa li a pashuka nova li va mona kutya ovalunde. Ova li va tambekida oulunde nefyo koludalo lavo. Molwaashi ova li ve shii kutya inava dulika komhango yaKalunga, ova li va fya ohoni eshi ve li hamunghele nova li ve lituvikila. — Gen. 3:7, 21.

13-14. (a) Metwokumwe na 1 Petrus 3:21, omolwashike inatu pumbwa okukala twa tila unene efyo? (b) Omolwashike tu na okukala tu hole Jehova?

 13 Molwaashi otwa pumbwa okukala tu na oumbada wokutila Jehova, inatu pumbwa okukala twa tila unene efyo. Jehova okwa ninga po sha opo tu ka mone omwenyo waalushe. Ngeenge otwa nyono, ndele hatu livele ombedi shili, ote ke tu dimina po omolwomapuko etu. Ote ke tu dimina po, molwaashi otu na eitavelo mekuliloyambo lOmona waye. Onghedi imwe omo hatu dulu okuulika eitavelo letu oyo okuliyapulila Kalunga nokuninginifwa. — Lesha 1 Petrus 3:21.

14 Otu na omatomheno mahapu okukala tu hole Jehova. Ihe tu pe ashike oinima iwa oyo hatu hafele efiku keshe, ndele ohe tu hongo yo oshili kombinga yaye nosho yo omalalakano aye. (Joh. 8:31, 32) Okwe tu pa eongalo lopaKriste li tu wilike noli tu yambidide. Ohe tu kwafele paife tu ungaunge nomaupyakadi etu nokwe tu pa eteelelo loku ka kala fiyo alushe monakwiiwa. (Eps. 68:19; Eh. 21:3, 4) Ngeenge hatu dilonga kwaasho Jehova a ninga nale opo e tu ulikile kutya oku tu hole, ohashi tu linyengifa tu kale tu mu hole. Nongeenge otu hole Jehova, ohatu kala tu na oumbada u li pandjele. Ohatu tila okuudifa nai Jehova oo tu hole unene.

15. Makayla okwa li a finda ngahelipi oumbada wokuninga omapuko?

15 Makayla, oo a popiwa metetekelo, okwa li a finda oumbada wokuninga omapuko eshi a shiiva kutya Jehova oha dimine po ovanhu. Okwa ti: “Onda li nda mona kutya atushe otu li ovalunde nohatu ningi omapuko. Ashike onda li yo nda shiiva kutya Jehova oku tu hole nohe tu dimine po pakanghameno lekulilo.” Molwaashi okwa li e hole Jehova unene, okwa li e mu liyapulila nokwa ninginifwa.

(Tala okatendo 16) *

16. Miles okwa li a kwafelwa ngahelipi a finde oumbada wokupatanekwa?

16 Miles, oo a li a tila kutya ina ota ka pataneka etokolo laye lokuninginifwa, okwa li a pula omayele komupashukilishikandjo. Miles okwa ti: “Naye okwa kulila moukwaneumbo omo mu na ashike omudali umwe oye Ondombwedi. Okwa kwafela nge ndi diladile nghee handi ka kwafela meme a ude ko kutya aame mwene nda ninga etokolo lokuninginifwa, ndele hatate a li ta fininike nge.” Ina ka li a hafela etokolo laye. Lwanima, Miles okwa li e na okutembuka mo meumbo, ndele okwa kala a kanyatela etokolo laye. Okwa ti: “Eshi nde lihonga kombinga yoinima iwa oyo Jehova a ningila nge osha kuma omutima wange. Eshi nda dilonga moule kombinga yekuliloyambo laJesus, onda mona kutya Jehova oku hole nge unene. Osho oshe linyengifa nge ndi liyapulile Jehova nondi ninginifwe.”

KANYATELA ETOKOLO LOYE

Ohatu dulu okuulika kutya otwa pandula osho Kalunga e tu ningila (Tala okatendo 17)

17. Atusheni otu na omhito yashike?

17 Eva ka li a dulika kuXe eshi a lya oshiimati sha dja komuti oo u li muEden. Eshi Adam  naye a lya ko, okwa ulika kutya ka li e na olupandu loinima aishe iwa oyo Jehova e mu ningila. Atusheni otu na omhito yokuulika kutya inatu hokwa etokolo olo Adam naEva va ninga. Eshi twa ninginifwa, otwa ulikila Jehova kutya otwa dimina kutya oye e na oufemba woku tu tulila po omifikamhango daasho shi li mondjila naasho sha puka. Otwa ulika kutya otu hole Tate yetu notwe mu lineekela.

18. Ongahelipi to dulu okupondola mokulongela Jehova?

18 Konima yeninginifo, ohashi kala eshongo okukala metwokumwe nomifikamhango daJehova. Ashike ovanhu omamiliyona ohava kala metwokumwe nado omudo keshe. Oto dulu okukala we va fa ngeenge owa twikile okukulika eudeko loye lomoule li na sha nEendjovo daKalunga, Ombiibeli; okweendafana pandjikilile novamwatate novamwameme; nosho yo okulombwela vamwe nouladi osho we lihonga kombinga yaXo omunahole. (Heb. 10:24, 25) Ngeenge to ningi omatokolo, pwilikina komayele oo Jehova te kupe okupitila mEendjovo daye nosho yo mehangano laye. (Jes. 30:21) Opo nee oto ka pondola mwaashishe osho to ningi. — Omayel. 16:3, 20.

19. Oshike wa pumbwa okutwikila okudidilika, nomolwashike?

19 Oto ka kala u hole unene Jehova nosho yo omifikamhango daye ngeenge owa twikile okudidilika nghee ho mono ouwa mewiliko laye. Noinima aishe oyo Satana ha yandje itai ke ku imba u longele Jehova. Diladila nee ngeno paife to kala nomwenyo oule womido eyovi. Oto ka mona kutya owa ninga etokolo la denga mbada eshi wa ninginifwa.

EIMBILO 28 Panga oukaume naKalunga

^ par. 5 Etokolo la fimanenena olo u na okuninga ololo kutya oto ninginifwa, ile hasho. Omolwashike la fimana? Oshitukulwa eshi otashi ka nyamukula epulo olo. Otashi ka kwafela yo ovo tava diladila okuninginifwa va finde omashongo oo tashi dulika tae va imbi okuninginifwa.

^ par. 56 ESHANGELO LOPEFANO: Elineekelo: Omulumenhu omunyasha a tila okuyandja etyekosha.

^ par. 58 ESHANGELO LOPEFANO: Ookaume: Ondombwedi inyasha, oyo i na kaume mwii, ya fya ohoni eshi i wete Eendombwedi dikwao.

^ par. 60 ESHANGELO LOPEFANO: Omapuko: Okakadona okanyasha ta ke lipula kutya nako otashi dulika ka ninge epuko eshi omumwainamati a kondwa ndele ta di mo meumbo.

^ par. 62 ESHANGELO LOPEFANO: Omapataneko: Okamati ka tila okwiilikana eshi ina oo ehe fi Ondombwedi e ka tala.

^ par. 65 ESHANGELO LOPEFANO: Elineekelo: Omulumenhu omunyasha ha ningi ekonakono lopaumwene lwoikando ihapu.

^ par. 67 ESHANGELO LOPEFANO: Ookaume: Ondombwedi inyasha ye lihonga okukala i udite etumba eshi i li Ondombwedi.

^ par. 69 ESHANGELO LOPEFANO: Omapuko: Okakadona okanyasha ka tambula ko oshili, ndele taka ninginifwa.

^ par. 71 ESHANGELO LOPEFANO: Omapataneko: Okamati taka yelifile nouladi eitavelo lako ina oo ehe fi Ondombwedi.