OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Septemba 2022

Oshifo eshi oshi na oitukulwa oyo tai ka konakonwa mo 7 Novemba–4 Desemba 2022.

OSHITUKULWA SHOKUKONAKONWA 37

Oto dulu okulineekela ovamwaxo

OSHITUKULWA SHOKUKONAKONWA 38

Ulika kutya ou li omulineekelwa

OSHITUKULWA SHOKUKONAKONWA 40

“Tava twala vahapu kouyuki”

Omapulo a dja kovaleshi

Oolyelye tava ka nyumuninwa kombada yedu, notava ka nyumuka enyumuko la tya ngahelipi?

Omapulo a dja kovaleshi

Omuyapostoli Paulus okwa li a hala okutya ngahelipi, eshi e lipopya kutya okwa ‘dalwa a fa okaana inaka fika okudalwa’? (1 Ovakorinto 15:8)

ONDJOKONONA YONGHALAMWENYO

Nda hafela okulihonga nokuhonga kombinga yaJehova

Ondjokonona yonghalamwenyo: Leon Weaver, Jr.