Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

“Ondjovo yaKalunga oi nomwenyo”

Omapulo a dja kovaleshi

Omapulo a dja kovaleshi

“Ondjovo yaKalunga,” oyo tai popiwa mOvaheberi 4:12 taku tiwa kutya “oi nomwenyo neenghono,” otai ulike kushike?

Embo lOvaheberi otali ulike kutya omuyapostoli Paulus okwa li ta popi kombinga yetumwalaka li na sha nelalakano laKalunga olo tali hangwa mOmbiibeli.

Ovaheberi 4:12 ohava tofwa luhapu moishangomwa yetu nelalakano lokuulika kutya Ombiibeli oi na eenghono dokulundulula okukalamwenyo kwovanhu, nosha yuka filufilu okulongifa omushangwa oo monghedi ya tya ngaho. Ashike otwa pumbwa yo okukala tu shii kutya Ovaheberi 4:12 otava ulike kushike meityo la mbwalangadja. Paulus okwa li ta ladipike Ovakriste Ovaheberi va longele kumwe nomalalakano aKalunga, oo mahapu omuo a shangwa mOmishangwa dOshiheberi (“Etestamenti Likulu”). Okwa li a longifa oshihopaenenwa shi na sha nOvaisrael ovo va li va xupifwa muEgipti. Ovaisrael ovo ova li ve na etimaumbwile lokuya mEdu lEudaneko, medu “li yadi omashini nomaadi eenyiki,’ omo va li tava ka hafela etulumuko lashili. — Ex. 3:8; Deut. 12:9, 10.

Osho osho sha li elalakano laKalunga. Ndele molwaashi lwanima Ovaisrael ova li va kukutika omitima davo nokava li ve na eitavelo tali longo, vahapu vomuvo kava li va ya metulumuko olo. (Num. 14:30; Jos. 14:6-10) Ndele Paulus okwa popya vali kutya ‘eudaneko lokuya ketulumuko laKalunga opo li li.’ (Heb. 3:16-19; 4:1) Osha yela kutya “eudaneko” olo oli li oshitukulwa shelalakano laKalunga. Ngaashi Ovakriste Ovaheberi, nafye ohatu dulu okulesha kombinga yelalakano olo nokukatuka metwokumwe nalo. Opo Paulus a koleke oushili oo kutya eudaneko olo ola kanghamena kOmishangwa, okwa li a tofa mo eendjovo donhumba muGenesis 2:2 nomEpsalme 95:11.

Oushili oo kutya ‘eudaneko lokuya ketulumuko laKalunga opo li li’ ou na oku tu diladilifa moule. Otu na elineekelo kutya ovanhu otava dulu okuya metulumuko laKalunga olo la udanekwa mOmbiibeli. Fye otwa katuka nale eenghatu opo tu ye metulumuko olo. Inatu ya metulumuko olo molwaashi hatu diinine Omhango yaMoses ile mokukendabala okulonga oilonga yonhumba opo tu kale twa hokiwa kuJehova. Ponhele yaasho, otwe shi ninga eshi twa katuka nehalo liwa metwokumwe nelalakano laKalunga naashi hatu twikile okulonga metwokumwe nalo omolweitavelo. Ngaashi sha tumbulwa metetekelo, ovanhu omayovi mounyuni aushe otava konakona Ombiibeli notave lihongo kombinga yelalakano laKalunga. Vahapu vomuvo ohave linyengifwa va ninge omalunduluko mokukalamwenyo kwavo, va kale neitavelo tali longo nokuninginifwa ve li Ovakriste. Onghedi omo have linyenge otai yandje oumbangi filufilu kutya “ondjovo yaKalunga oi nomwenyo neenghono.” Elalakano laKalunga olo la hololwa mOmbiibeli ole tu kwafela tu ninge omalunduluko monghalamwenyo, notali ka twikila okuholola eenghono dalo mokukalamwenyo kwetu.