Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Shiiva omutondi woye

Shiiva omutondi woye

“Osheshi omakoto [aSatana] otu a shii.” — 2 KOR. 2:11.

OMAIMBILO: 150, 32

1. Jehova okwa holola shike kombinga yomutondi wetu muEden?

KAPE na omalimbililo, Adam okwa li e shii kutya omayoka ihaa popi. Okwa li ta dulu okufika pexulifodiladilo kutya oshishitwa shopamhepo osho sha popya naEva okupitila meyoka. (Gen. 3:1-6) Adam naEva kava li ve na eshi ve shii kombinga yoshishitwa osho. Ndele nande ongaho, Adam okwa li a tokola okwaamuka ko kuXe omunahole womeulu eshi a anya okulonga ehalo laye, nokuwaimina oshishitwa osho sha nyika oshiponga. (1 Tim. 2:14) Jehova okwa li a hovela okuholola ouyelele diva kombinga yomutondi oo a nwefa mo Adam naEva, nokuudaneka kutya mafiku ota ka hanauna po oshishitwa osho. Okwa li a popya kutya oshishitwa shopamhepo osho sha popya okupitila meyoka otashi ka pataneka ovo hava longo ehalo laKalunga oule wefimbo. — Gen. 3:15.

2, 3. Omolwashike kwa li inaku popiwa shihapu kombinga yaSatana ofimbo Messias ine uya?

2 Jehova ine tu lombwela edina lomweengeli waye oo e mu tukulila oshibofa. * Okwa hoolola aha holole nokuli nande edina lomutondi oo fiyo osheshi pa pita omido 2 500 konima eshi a tukula oshibofa.  (Job 1:6) 1 Omafimbo, Job, naSakaria oo ashike omambo atatu Oshiheberi a tumbula Satana, edina olo tali ti “Omupataneki.” Omolwashike inaku popiwa naanaa shihapu kombinga yomutondi wetu ofimbo Messias ine uya?

3 Osha fa shi li ngaha kutya Jehova ka li a hala Omishangwa dOshiheberi di popye shihapu kombinga yaSatana noilonga yaye. Elalakano laye lopehovelo lokushangifa Omishangwa odo ola li okukwafela oshiwana shaye shi didilike mo Messias noku mu shiiva. (Luk. 24:44; Gal. 3:24) Eshi elalakano olo la li la wanifwa po naashi Messias e uya, Jehova okwe mu longifa nosho yo ovahongwa vaye va holole shihapu osho tu shii kombinga yaSatana noyovaengeli ovo ve mu waimina. * Osho oshi shii okuudiwa ko molwaashi Jehova ota ka longifa Jesus novavaekwa ovo tava ka pangela pamwe naye va nyanyaule po Satana novashikuli vaye. — Rom. 16:20; Eh. 17:14; 20:10.

4. Omolwashike tuhe na okukala hatu lipula unene kombinga yOndiaboli?

4 Omuyapostoli Petrus okwa popya Satana Ondiaboli e li ngaashi ‘onghoshi tai kumbu,’ na Johannes okwe mu ifana “eyoka likulu” nosho yo ‘ongadu.’ (1 Pet. 5:8; Eh. 12:9) Ashike inatu pumbwa okukala hatu lipula unene kombinga yOndiaboli molwaashi eenghono dayo oda ngabekwa. (Lesha Jakob 4:7.) Fye otwa amenwa kuJehova, kuJesus nokovaengeli ovadiinini. Kekwafo lavo ohatu dulu okukondjifa omutondi wetu. Natango otwa pumbwa okushiiva omanyamukulo omapulo atatu a fimanenena: Satana oha nwefa mo ovanhu shi fike peni? Satana oha kendabala ngahelipi okunwefa mo oohandimwe? Eenghono daye oda ngabekwa ngahelipi? Eshi hatu kundafana omapulo oo, ohatu ka konakona yo oilihongomwa oyo hatu dulu okulihonga.

SATANA OHA NWEFA MO OVANHU SHI FIKE PENI?

5, 6. Omolwashike omapangelo opanhu itaa dulu okweetifa po omalunduluko oo ovanhu va pumbwa unene?

5 Omuvalu wonhumba wovaengeli owa waimina ounashibofa waSatana. Ofimbo Eyelu inali uya, Satana okwa li a nwefa mo ovaengeli vamwe va kale ve na ekwatafano lopamilele novana oukadona vovanhu. Ombiibeli oya holola oushili oo moku shi popya pafaneko kutya ongadu oya komba po oshititatu sheenyofi domeulu. (Gen. 6:1-4; Jud. 6; Eh. 12:3, 4) Eshi ovaengeli ovo va fiya po oukwaneumbo waKalunga, ova li va hoolola okukala koshi yewiliko laSatana. Ashike ovanashibofa ovo kave fi ashike ovaetifi vomaupyakadi. Satana okwa dika po epangelo laye monhele omo hamu kala oishitwa yopamhepo, e li onga ohamba ta hopaenene Ouhamba waKalunga. Okwa unganeka eendemoni mevalelwa di kale tadi wilike omapangelo moku di pa eenghono noku di ninga ovapangeli vounyuni. — Ef. 6:12.

6 Satana okwa pa omapangelo opanhu eenghono okupitila mehangano laye loishitwa yopamhepo. Osho oshi li wetikile eshi Satana a li a ulikila Jesus “oilongo aishe yomounyuni mepakumo limwe alike ndele ta ti kuye: ‘Epangelo laaishe ei nefimano lalo ohandi li ku pe, osheshi ame nde li pewa, nohandi li yandje kwaau nda hala.’” (Luk. 4:5, 6) Nonande ope na enwefemo lii laSatana, omapangelo mahapu ohaa ningile ovakwashiwana vavo ouwa wonhumba. Otashi dulika ovapangeli vamwe hava kala va hala okukwafela ovanhu. Ashike kape na epangelo lopanhu ile omupangeli wonhumba ta dulu okweetifa po omalunduluko oo ovanhu va pumbwa unene. — Eps. 146:3, 4; Eh. 12:12.

7. Kakele ashike kokulongifa omapangelo, ongahelipi Satana ha longifa omalongelokalunga oipupulu nosho yo oipindi? (Tala efano pehovelo loshitukulwa.)

7 Satana neendemoni ihava longifa ashike omapangelo opanhu, ndele ohava longifa yo omalongelokalunga oipupulu nosho yo oipindi  opo va hongaule “ounyuni aushe.” (Eh. 12:9) Satana oha xumifa komesho oipupulu kombinga yaJehova okupitila momalongelokalunga oipupulu. Ondiaboli oya tokola toko okudimbwifa ovanhu vahapu edina laKalunga. (Jer. 23:26, 27) Oshidjemo, ovanamitimadiwa ovo hava diladila kutya otava longele Kalunga ohava pukifwa va longele eendemoni. (1 Kor. 10:20; 2 Kor. 11:13-15) Satana oha xumifa yo komesho oipupulu okupitila moipindi. Pashihopaenenwa, luhapu ovanhu ohava lombwelwa kutya onghedi ya denga mbada oyo tai dulu oku va hafifa oyo okulalakanena oimaliwa nokulikongela oinima ihapu yopamaliko. (Omayel. 18:11) Ovo va itavela oipupulu ya tya ngaho ohava longifa efimbo lihapu mokulikongela ‘omamona’ ponhele yokulongela Kalunga. (Mat. 6:24) Mokweendela ko kwefimbo, ohole yavo yokuhola oinima yopamaliko ohai nyono po ohole yavo yokuhola Kalunga. — Mat. 13:22; 1 Joh. 2:15, 16.

8, 9. (a) Oilihongomwa ivali ilipi hatu dulu okulihonga moshihopaenenwa shaAdam, Eva noshovaengeli ovanashibofa? (b) Ouwa ulipi hatu mono ngeenge otu shii kutya Satana oha nwefa mo ovanhu shi fike peni?

8 Oshihopaenenwa shaAdam, Eva noshovaengeli ovanashibofa otashi tu hongo oilihongomwa ivali ya fimana. Shotete, oku na ashike eendjila mbali, notu na okuhoolola po imwe. Otu na okuhoolola kutya ohatu kala ovadiinini kuJehova ile ohatu waimine Satana. (Mat. 7:13) Oshitivali, ovo hava waimine Satana ohava mono ashike omauwa a ngabekwa. Adam naEva ova li ve na omhito yokuhoolola osho shiwa naasho shii. Eendemoni oda nwefa mo omapangelo opanhu. (Gen. 3:22) Ashike, okuwaimina Satana ohaku eta alushe omaupyakadi mahapu e dulife omauwa oo ta dulu okuyandja. — Job 21:7-17; Gal. 6:7, 8.

9 Omauwa elipi hatu mono ngeenge otu shii kutya Satana oha nwefa mo ovanhu shi fike peni? Otashi ke tu kwafela tu kale tu na etaleko la yuka li na sha nomapangelo, notashi ke tu twa omukumo moilonga yetu yokuudifa. Otu shii kutya Jehova okwa hala tu fimaneke omapangelo. (1 Pet. 2:17) Okwa teelela tu dulike keemhango domapangelo opanhu shimha ashike dihe li omhinge nomifikamhango daye. (Rom. 13:1-4) Ashike otwa mona kutya otu na okukanyatela omufika wetu wokuhakufa ombinga mopolotika, nokukala inatu lenga ongudu imwe yopapolotika ile omuwiliki wopanhu shi dulife vakwao. (Joh. 17:15, 16; 18:36) Molwaashi otu shii kutya Satana ota kendabala okuningila shike edina laJehova, natu kendabale ngaashi hatu dulu tu honge vamwe oshili kombinga yaYe. Otu udite etumba eshi twa humbata nohatu longifa edina laye, molwaashi otu shii kutya okukala tu mu hole oshi na ouwa shi dulife okuhola oimaliwa ile oinima imwe vali. — Jes. 43:10; 1 Tim. 6:6-10.

 SATANA OHA KENDABALA NGAHELIPI OKUNWEFA MO OOHANDIMWE?

10-12. (a) Ongahelipi Satana tashi dulika a li a longifa omwiyo opo a yule ovamwaxe ovaengeli? (b) Oilihongomwa ilipi hatu lihongo shi na sha nokuyulwa kwovaengeli vahapu?

10 Satana oha longifa eenghedi tadi longo opo a nwefe mo oohandimwe. Pashihopaenenwa, oha longifa omwiyo opo e va yule va ninge oinima monghedi oyo a hala. Natango, oha kendabala oku va mbadapaleka opo ve liyandje.

11 Diladila kunghee Satana a li a longifa omwiyo opo a yule omuvalu munene wovamwaxe ovaengeli. Oku na okukala e ve lihonga oule wefimbo ofimbo ine va yula ve mu waimine. Eshi ovaengeli vamwe va yulwa komwiyo nokukala ve na ekwatafano lopamilele novakainhu, ova li va dala ovatongolume ovo va li tava pangele ovanhu. (Gen. 6:1-4) Otashi dulika Satana ka li ashike a ningifa ovaengeli ovo va kale nekwatafano lopamilele, ndele otashi dulika yo a li e va udanekela kutya otava ka pangela ovanhu. Otashi dulika elalakano laye la li okuya moshipala eudaneko li na sha ‘noludalo lomwalikadi.’ (Gen. 3:15) Pefimbo olo, Jehova okwa li a xulifa po eemhangela adishe odo eshi a eta Eyelu, nokungaho okwa li a ya moshipala eenghendabala daSatana nodovaengeli ovanashibofa.

Satana oha kendabala oku tu yula noluhaelo, nounhwa wa pitilila nosho yo noumhulile (Tala okatendo 12, 13)

12 Oilihongomwa ilipi hatu dulu okulihonga moshiningwanima osho? Inatu diladila nande kutya katu na efiku tu ka wile momwiyo woluhaelo ile wounhwa. Ovaengeli ovo va waimina Satana ova kala tava longo meulu puKalunga oule womido. Ashike nonande ova kala momudingonoko oo muwa, vahapu ova li va efa omahalo a puka a mene omidi noku a kulika. Sha faafana, nafye otashi dulika twa kala oshitukulwa shehangano laKalunga shokombada yedu oule womido. Nonande otu li momudingonoko wa koshoka pamhepo, ohatu dulu okweefa omahalo inaa koshoka a mene omidi mufye. (1 Kor. 10:12) Inashi fimana tuu okukala hatu panaapana omutima wetu, okuhenuka omadiladilo a nyata nosho yo ounhwa wa pitilila! — Gal. 5:26; lesha Ovakolossi 3:5.

13. Omwiyo umwe ulipi vali Satana ha longifa, nongahelipi hatu dulu oku u henuka?

13 Natango omwiyo umwe oo Satana ha longifa oo okukala u na ohokwe yokushiiva kombinga youmhulile. Kunena, iha ningifa ashike ovanhu va kale ve na ohokwe meendemoni okupitila momalongelokalunga oipupulu, ndele ohe shi ningi yo okupitila momalihafifo. Eemuvi, uu-game vokoikwaelektronika nosho yo oikundaneki imwe ohai ningifa oumhulile u kale tau monika wa fa uhafifa. Ongahelipi hatu dulu okuhenuka okuyulwa komwiyo oo? Inatu teelela ehangano laJehova li tu longekidile omusholondodo womalihafifo oo e shii okutambulwa ko naao ehe fi okutambulwa ko. Keshe umwe womufye okwa pumbwa okudeula eliudo laye metwokumwe nomifikamhango daKalunga. (Heb. 5:14) Ohatu ka ninga omatokolo opandunge ngeenge otwa tula moilonga omayele  aPaulus a nwefwa mo okuha efa ohole yetu yokuhola Kalunga i kale i “noihelele.” (Rom. 12:9) Ohatu dulu okulipula kutya, ‘Mbela ehoololo lange li na sha nomalihafifo otali ningifa nge ngoo ndi kale ndihe na oihelele? Ngeenge omukonakonimbiibeli ile elishuneko lange ola mono omalihafifo oo nda hoolola, otava diladila ngoo kutya ohandi kala metwokumwe naasho handi udifa?’ Itatu ka yulwa naanaa komakonda aSatana ngeenge ohatu katuka metwokumwe neendjovo detu. — 1 Joh. 3:18.

Satana oha kendabala oku tu mbadapaleka mokuningifa omapangelo e tu shilike, ovanafikola vakwetu ve tu fininike nosho yo ovapambele ve tu pataneke (Tala okatendo 14)

14. Ongahelipi Satana tashi dulika e tu mbadapaleke, nongahelipi hatu dulu okulididimika?

14 Kakele yo kokulongifa eemwiyo, Satana oha kendabala oku tu mbadapalifa opo tu efe po oudiinini wetu kuJehova. Pashihopaenenwa, ota dulu okuningifa omapangelo a shilike oilonga yetu yokuudifa. Ile ota dulu okuningifa ovanailonga ile ovanafikola vakwetu ve tu sheke molwaashi hatu kala metwokumwe nomifikamhango dOmbiibeli dopaenghedi. (1 Pet. 4:4) Ota dulu yo okunwefa mo ovapambele ovo vehe fi ovaitaveli nove na omalinyengotomheno mawa ve ku shololife uha ye vali kokwoongala. (Mat. 10:36) Ongahelipi hatu dulu okulididimikila eenghalo da tya ngaho? Shotete, otu na okukala twa teelela oinima ya tya ngaho i tu ningilwe, molwaashi Satana ote tu kondjifa. (Eh. 2:10; 12:17) Otwa pumbwa okushiiva kutya oshike hashi etifa eenghalo odo. Satana okwa popya kutya ohatu longele ashike Jehova peemhito opo tashi tu wapalele. Okwa ti kutya ngeenge otwa hangwa komaupyakadi ohatu ka amuka ko kuKalunga. (Job 1:9-11; 2:4, 5) Shaxuuninwa, otwa pumbwa okukala twe lineekela muJehova kutya ote tu pe eenghono opo tu dule okutaalela eenghalo da tya ngaho. Natu dimbuluke kutya ite ke tu fiya po nandenande. — Heb. 13:5.

EENGHONO DASATANA ODA NGABEKWA NGAHELIPI?

15. Mbela Satana ota dulu ngoo oku tu kondjifa tuha longe metwokumwe nehalo letu? Shi yelifa.

15 Satana ita dulu okukondjifa ovanhu vaha longe metwokumwe nomahalo avo vene. (Jak. 1:14) Ovanhu vahapu ohava longo metwokumwe nehalo laSatana omolwokuhashiiva sha. Ndele shimha ve lihongo oshili, keshe umwe oha ningi etokolo kutya ota ka longela lyelye. (Oil. 3:17; 17:30) Satana ita dulu okunyona po oudiinini wetu ngeenge otwa tokola toko okukala ovadiinini kuKalunga. — Job 2:3; 27:5.

16, 17. (a) Satana neendemoni ove na vali omangabeko elipi? (b) Omolwashike tuhe na okukala twa tila okwiilikana mokule kuJehova?

16 Satana neendemoni ove na vali omangabeko amwe. Pashihopaenenwa, Omishangwa kadi na apa da ulika kutya otava dulu okulesha omadiladilo ile omitima detu. Jehova naJesus ovo ashike va popiwa kutya otava dulu okuninga ngaho. (1 Sam. 16:7; Mark. 2:8) Mbela ongahelipi shi na sha nokupopya ile nokwiilikana mokule? Mbela otu na okukala twa tila kutya Ondiaboli ile eendemoni otadi dulu okuuda omailikano etu ndele tadi lidopo mo? Ahowe. Omolwashike mbela? Ihatu tila okulonga ouwa moilonga yaJehova molwaashi ashike twa tila kutya Ondiaboli otai dulu oku tu mona. Sha faafana, katu na okukala twa tila okwiilikana mokule molwaashi ashike twa tila kutya Ondiaboli otai dulu oku tu uda. MOmbiibeli omu na oihopaenenwa ihapu yovapiya vaKalunga ovo va li va ilikana mokule, nokape na osho tashi ulike kutya ova li va tila kutya Ondiaboli otai dulu oku va uda. (1 Eeh. 8:22, 23; Joh. 11:41, 42; Oil. 4:23, 24) Ngeenge otwa popi nokukatuka metwokumwe nehalo laJehova, ohatu dulu okukala nelineekelo kutya Jehova ita ka efa Ondiaboli i tu etele oshiponga tashi kalelele. — Lesha Epsalme 34:7.

17 Otwa pumbwa okushiiva omutondi wetu, ashike inatu pumbwa okutilifwa kuye. Nokuli novanhu inava wanenena otava dulu okufinda Satana kekwafo laJehova. (1 Joh. 2:14) Ngeenge otwe mu kondjifa, ote tu i onhapo. (Jak. 4:7; 1 Pet. 5:9) Ovanyasha ovo unene ve li oihakanwa yaSatana. Oshike osho tava dulu okuninga kondadalunde opo va kondjife Ondiaboli? Oshitukulwa tashi landula ko otashi ka nyamukula epulo olo.

^ okat. 2 Ombiibeli oya holola kutya ovaengeli vamwe ove na omadina opaumwene. (Ovatok. 13:18; Dan. 8:16; Luk. 1:19; Eh. 12:7) Molwaashi Jehova okwa luka onyofi keshe edina (Eps. 147:4), oshi li pandunge okufika pexulifodiladilo kutya ovaengeli vaye aveshe, mwa kwatelwa oo a ninga Satana, navo ove na omadina opaumwene.

^ okat. 3 Satana okwa tumbulwa ashike nedina olo oikando 18 mOmishangwa dOshiheberi, nokwa tumbulwa oikando i dulife po 30 mOmishangwa dopaKriste dOshigreka.