Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Ehafo olo hali di mokukala nonghalamwenyo yanafangwa

Ehafo olo hali di mokukala nonghalamwenyo yanafangwa

DANIEL NA-MIRIAM ova hombola muSeptemba 2000 nova ka kala moshilando shaBarcelona moSpain. Daniel okwa ti: “Otwa li tu na onghalamwenyo iwa ya kwalukeshe, notwa li tu na oilonga hai futu nawa, hatu dulu oku ka lya keerestoulanda diwa, hatu i kondje yomafuta nohatu djala oikutu yondilo. Otwa li yo hatu kufa ombinga moukalele pandjikilile.” Ashike opa li pe uya elunduluko.

Poshoongalele shomo 2006, Daniel okwa li a kumwa koshipopiwa osho sha li sha pendula epulo tali ti: “Mbela ohatu ningi ngoo ngaashi hatu dulu opo tu kwafele ovo ‘tava pungaukile koshidipaelo?’” (Omayel. 24:11) Oshipopiwa osho osha li sha divilika oshinakuwanifwa osho tu na shokushiivifila vamwe etumwalaka lOmbiibeli olo tali xupifa eemwenyo. (Oil. 20:26, 27) Daniel okwa ti: “Onda li ndi udite kutya Jehova okwa li naanaa ta popi naame.” Oshipopiwa osha li yo sha popya kutya okutamununa mo oukalele wetu otashi tu etela ehafo linene. Daniel okwa ka kala e shii kutya osho oshoshili. Miriam okwa li a hovela okukokola ondjila nokwa li e na ehafo linene.

Daniel okwa ti: “Onda li nda fika pexulifodiladilo kutya onda pumbwa okuninga omalunduluko.” Naasho osho a ninga. Okwa li a hovela okukala ha longo eevili dinini dokoilonga ndele ta tameke okukokola ondjila, nokwa kala ha diladila kombinga yehafo olo tava dulu oku ka kala ve na ngeenge ova tembukile oko ku na omhumbwe yovaudifi vOuhamba.

TETE OTWA SHAKENEKA OMASHONGO, NALWANIMA EENGHUNDANA DITUNHULA

MuMei 2007, Daniel naMiriam ova li va efa po oilonga yavo ndele tava tembukile koPanama, koshilongo osho va li va enda ko nale. Oshitukulwa shipe oko kwa li tava longele osha li sha fikama po mounhunhu moBocas del Toro Archipelago mefuta laCaribbean, novakalimo vahapu ova li Ovaguaymi. Daniel naMiriam ova li va diladila kutya ova li tava dulu okulongifa oimaliwa oyo va tuvikila opo va kale moPanama oule weemwedi tadi lishilile puhetatu.

Ova li hava i momalweendo neembautu noneembashikela. Otava dimbuluka oshikando shavo shotete eshi va ya molweendo neembasikela oshinano sheekilometa 32, moshitukulwa osho shi na ounhunhu noshi na omutenya. Daniel hanga kwa li a ngabuka omolweloloko. Fimbo va li molweendo lavo ova li va tambulwa ko nawa komaukwaneumbo Ovaguaymi unene tuu eshi va li ve lihonga omautumbulilo amwe melaka lomoshitukulwa. Ova li va hovela omakonakonombiibeli e li 23.

Eshi oimaliwa oyo va li va tuvikila ya pwa po, ova li va nyika oluhodi. Daniel okwa ti: “Otwa li tu udite nai eshi twa li hatu diladila tu shune koSpain. Otwa li twa nyemata eshi hatu fiye po ovakonakonimbiibeli vetu.” Ashike konima yomwedi, ova li va yakula onghundana itunhula. Miriam okwa ti: “Otwa li twa shivwa tu ninge ovakokolindjila ve likalekelwa. Osha li shitunhula shili okukala natango tu na oshinakuwanifwa shetu.”

EHAFO LAVO LINENE

Mo 2015, konima eshi ehangano la ninga omalunduluko, Daniel naMiriam ova li va pulwa va twikile okulonga moilonga yefimbo liyadi ve li ovakokolindjila. Mbela ova li tava ka ninga po shike? Ova li ve na elineekelo meudaneko laJehova olo li li mEpsalme 37:5, tali ti: “Ondjila yoye i tula meke lOmwene, u mu lineekele; Oye note shi ningi.” Ova li va mona oilonga yomboloto opo ve li yambidide eshi tava kokola ondjila, nokunena ove li meongalo olo li li moshitukulwa shaVeraguas, moPanama.

Daniel okwa ti: “Fimbo inatu fiya po Spain, katwa li tu shii ngeenge ohatu ka dula okukala tu na onghalamwenyo yanafangwa. Kunena otu na onghalamwenyo yanafangwa, notu na ashishe osho twa pumbwa.” Mbela oshike osho hava hafele unene? Ova ti: “Oshi li ehafo linene kuhe na vali okukwafela ovanhu ovalininipiki ve lihonge kombinga yaJehova.”