Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Omapulo a dja kovaleshi

Omapulo a dja kovaleshi

Oolyelye va li ovakeleli ile ovanangeli votembeli yOvajuda? Oinakuwanifwa yavo oya li yashike?

Ovalevi vamwe ovo va li vehe fi ovapristeri ova li ve na oshinakuwanifwa shokupashukila otembeli onga ovapolifi. Ova li hava pewa omalombwelo komukulunhu wotembeli. Omushangi umwe Omujuda wedina Philo okwa popya shi na sha noilonga oyo ya li hai longwa kovakeleli ovo a ti: “Vamwe vomOvalevi ovo ova li hava kelele poivelo yoluumbo lotembeli, ofimbo vamwe va li hava kala moshihale komesho yotembeli yo vene nokukelela ovo inava pitikwa va ye mo, kutya nee owina ile opapuko. Vamwe ova li have lipe omalufo tava patolola otembeli oufiku nomutenya.”

Ovakeleli ovo ova li yo hava kwafele mOmhangu yoPombada yOvajuda. Ovo ashike Ovajuda va li va pitikwa okuhumbata oilwifo kepangelo laRoma.

Omuhongwanhu umwe wedina Joachim Jeremias okwa ti: “Eendjovo daJesus eshi a li ta pe oushima ovo ve uya oku mu kwata po, ta ti efiku nefiku okwa li ha kala mOtembeli ta hongo ashike inave mu kwata po (Mat. 26:55), otadi ulike filufilu kutya okwa li e uya okukwatwa po kovakeleli vOtembeli.” Omuhongwanhu oo okwa ti yo kutya vamwe ovo va tuminwe poshikando shimwe vali va ka kwate po Jesus ova li ovakeleli votembeli. (Joh. 7:32, 45, 46) Lwanima, oilyo yOmhangu yoPombada yOvajuda oya li ya tuma omukulunhu wotembeli novakeleli vayo va ka tale ovahongwa vaJesus ve uye kOmhangu, notashi dulika yo ovakeleli va tya ngaho ovo va li va kokolola mo Paulus motembeli. — Oil. 4:1-3; 5:17-27; 21:27-30.