OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Marsa 2018

Oshifo eshi oshi na oitukulwa yokukonakonwa yo 30 Aprili fiyo 3 Juni 2018.

Eninginifo oli li oshiteelelwa kOvakriste

Ombiibeli otai hongo shike shi na sha neningifo? Eenghatu dilipi omunhu e na okukatuka ofimbo ina ninginifwa? Omolwashike Omukriste e na okukaleka efimano leninginifo momadiladilo eshi ta hongo ovana ile ovakonakonimbiibeli?

Ovadali, otamu kwafele ngoo ovana veni opo va dule okuninginifwa?

Oshike osho ovadali Ovakriste hava kala va hala okushilipaleka ofimbo ovana vavo inava ninginifwa?

OMAPULO A DJA KOVALESHI

Omapulo a dja kovaleshi

Omolwashike Eendombwedi daJehova hadi faneke Paulus e na ongwala?

Okuyakula vamwe okuhafifa nokwa pumbiwa

Omolwashike Omishangwa tadi ladipike Ovakriste va kale hava yakulafana? Otu na eemhito dilipi dokuyakula vamwe ngaashi tashi dulika? Ongahelipi hatu dulu okufinda oupyakadi oo tashi dulika u tu imbe okuyakula vamwe?

ONDJOKONONA YONGHALAMWENYO

Jehova ina efa nge nandenande!

Erika Nöhrer Bright okwa li omukokolindjila wondjikilile, e likalekelwa nosho yo omutumwa. Ota dimbuluka nghee Kalunga e mu kwafela, e mu pameka, nokukala pamwe naye oule womido dihapu moilonga yaye youdiinini.

Outekuduliko — ou li euliko lohole yaKalunga

Oshike hatu dulu okulihonga kwaavo va li va pewa outekuduliko kuKalunga monakudiwa? Ongahelipi hatu dulu okuhopaenena Jehova ngeenge hatu pe vamwe outekuduliko?

“Pwilikineni outekuduliko ndele mu mone ounongo”

Omeenghedi dilipi Jehova he tu hongo tu kale nelipangelo? Ongahelipi hatu dulu okumona ouwa moutekuduliko oo hatu mono meongalo lopaKriste?