Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Owe shi shiiva tuu?

Owe shi shiiva tuu?

Mbela omafinamhango oo e li mOmhango yaMoses okwa li ngoo haa longifwa muIsrael shonale opo ku kandulwe po eenhamanana dakeshe efiku?

HEENO okwa li haa longifwa omafimbo amwe. Natu ka taleni koshihopaenenwa shimwe. Deuteronomion 24:14, 15 okwa ti: “Omulongeli wondjabi ohepele, ino mu hepeka, ngee umwe wovakweni ile omunailongo, ou ha kala moshilongo sheni . . . , opo aha kuwe kOmwene omolwoye ndele ove u mone etimba.”

Okapambu koshitoo oko ka shangwa ekemo lomunailonga womepya

Ope na eindilo li na sha nekemo la tya ngaho la shangwa mefelemudo etiheyali K.O.P. Ola li la hangika popepi naAsdod. Otashi dulika la li la shangwa omolwomunailonga womepya oo a li a dopa okuyandja eelata doilya de lixwa po, nola li la shangwa kokapambu koshitoo, taku ti: “Konima eshi omupiya woye a mana okutuvikila oilya oyo a teya omafiku opo a di ko, Hoshayahu, omonamati waShobay, okwe uya, ndele ta kufa po oshikutu shomupiya woye. . . . Aveshe ovo va li tava teya pamwe naame moshanga shomutenya otava dulu oku shi popila . . . kutya osho nda popya oshoshili. Ame kandi na ondjo yasha. Ngeenge ngoloneya ine shi tala ko shi li oshinakuwanifwa shaye shokushunififa ko oshikutu shomupiya woye, shi ninga omolwonghenda. Ino kala wa mwena ofimbo oshikutu shomupiya woye inashi alulwa.”

Omunandjokonona Simon Schama okwa popya shi na sha nekemo olo, a ti: “Itali tu hololele ashike kutya omupiya oo okwa li a lulilwa nokwa halelela oshikutu shaye. . . . Ndele otali ulike yo kutya otashi dulika omupiya oo a li e shii sha kombinga yeemhango dOmbiibeli, unene tuu odo di li muLevitikus nosho yo muDeuteronomion, odo tadi popile eehepele diha hepekwe.”